دسته‌بندی نشده · خرداد ۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۰-۲ تـرویج

۱-۱۰-۲ مقررات ملی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته های مرتبط دانشگاهی تدریس شود.

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم  می سازد.

 

۲-۱۰-۲ وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند همکاری های لازم را به عمل آورند:

 

الف- افزایش آگاهی های عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه های عمومی و یا سایر روش های ممکن.

 

ب- برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دستاندرکاران شاغل در بخش های ساختمان.

 

پ- تنظیم و اعمال روش های تشویقی به منظور رعایت مقررات ملی ساختمان.