دسته‌بندی نشده · خرداد ۸, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۱- تعاریف.

 

ماده ۱ تعاریف : اسامی و کلمات و اصطلاحات زیر در این مجموعه شیوه نامه در معانی که در مقابل آن ذکر شده است به کار می روند 

 

۱-۱ قانون : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴

 

 ۱-۲ آیین نامه اجرایی : آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵

 

۳-۱ شیوه نامه : دستورالعمل

 

۴-۱ هیات سه نفره : هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در هر استان

 

۵-۱  آیین نامه ماده : ۳۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب تیرماه

۱۳۸۳ هیات وزیران

۶-۱ سازمان : سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور).

 

 ۷-۱ سازمان استان : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

 

۸-۱ شخص حقیقی : مهندس یا کاردان فنی یا معمار تجربی یا دیپلمه های فنی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی.

 

۹-۱ شخص حقوقی : شرکت خصوصی یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی (به غیراز شهرداری ها) دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی از ورات مسکن و شهرسازی.

 

۱۰-۱ دفتر مهندسی : محل انجام خدمات مهندسی ساختمان دارای مجوز فعالیت از وزارت مسکن و شهرسازی.

 

۱۱-۱ واحد فنی : واحد فنی موضوع ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی.

 

۱۲-۱ ۱۲-۱ پروانه اشتغال : پروانه اشتغال به کار موضوع ماده ۴ قانون .

 

۱۳-۱ پروانه ساختمان : پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان.

 

۱۴-۱ ساختمان : بنایی واحد که وجه های بیرونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پی تا بالاترین نقطه، یک پوسته معماری بسته را تشکیل دهد.

 

۱۵-۱  ۱۵-۱  مجتمع ساختمانی : سامانه ای واحد متشکل از دو یا چند ساختمان مجاور هم.

 

۱۶-۱  مجموعه ساختمانی : چند ساختمان یا مجتمع ساختمانی که در یک محوطه قرار دارند.

 

۱۷-۱ ساختمان ویژه : بنایی که طرح معماری یا سازه یا تأسیسات مکانیکی و یا تأسیسات برقی آن دارای پیچیدگی یا حساسیت خاص می باشد و بنا بر ضرورت نیاز به طراحی یا محاسبه یا کنترل دقیق شرایط هوا ، دما، رطوبت ، پاکیزگی ، فشار نسبی ، صدا ، ولتاژ و فرکانس خاص در یک یا چند رشته ساختمانی دارد و موارد استفاده آن نیز خاص است.

 

۱۸-۱ شرکت : شخصیتی حقوقی که خصوصی یا تعاونی یا دولتی یا وابسته به دولت بوده و به طور قانونی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و شأن تشکیل آن ارایه خدمات مهندسی ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحی، محاسبات ، نظارت و اجرای کارهای ساختمانی است.

 

۱۹-۱ رشته های اصلی : معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک.

 

۲۰-۱  رشته های مرتبط : رشته های موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون.

 

۲۱-۱ طراح : تهیه کننده نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان ، در حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت مسکن وشهرسازی.

 

۲۲-۱ طراحی : تمامی فعالیت ها و خدمات طراح براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان است که منجر به تهیه نقشه ها و مشخصات فنی مورد نیاز برای هر یک از مراحل مقدماتی و اجرایی کار ساختمانی و تایید آن توسط مراجع ذیربط می شود.

 

۲۳-۱ مدت زمان طراحی : مدت زمان مندرج در قرارداد منعقده بین طراح و صاحب کار برای تهیه طرح مقدماتی و اجرایی مورد قرارداد

 

۲۴-۱ ظرفیت اشتغال : توان شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال در انجام خدمات مهندسی در مدت زمان معین

 

۲۵-۱ مجری : شخص دارای مجوز دفتر اجرای ساختمان یاپروانه اشتغال شخص حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی

 

۲۶-۱ دوره اجرا : مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایان کار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.

 

۲۷-۱ صاحب کار : مالک یا قائم مقام مالک کارگاه ساختمانی

 

۲۸-۱ مشتری : بهره بردار یا خریدار یا پیش خریدار یک یا چند واحد از ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی

 

۲۹-۱ شاغل تمام وقت : شخصی که در بخش های دولتی یا خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی به لحاظ اشتغال به کار دیگری غیراز مشاغل مربوط به این شیوه نامه از سوی کارفرما

بیمه شده باشد. 

۳۰-۱ ناظر : شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال نظارت دریک یا چند رشته از رشته های ساختمان .

 

۳۱-۱ نظارت : مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن براساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می پذیرد.

 

۳۲-۱ ناظر هماهنگ کننده : شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان ، مسوول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته های هفت گانه مندرج در قانون در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم کننده گزارش های مرحله ای کار به شهرداری،سازمان استان و یا سایر مراجع ذیربط می باشد. مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد ناظر هماهنگ کننده شخص حقوقی خواهد بود.

 

۳۳-۱  دوره نظارت : مانند تعریف دوره اجرای ساختمان است.

 

۳۴-۱ مدت زمان نظارت : مدت زمانی که در قرارداد بین ناظر وسازمان استان و صاحبکار برای انجام کار نظارت تعیین می شود.