دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۳- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

انجام خدمات طراحی، اجرا، نظارت، توسط اشخاص حقیقی، دفاتر مهندسی و اشخاص حقوقی ، همچنین کنترل و نظارت عالیه برانجام خدمات و نحوه ارجاع کارساختمانی و محاسبه حق الزحمه اشخاص مذکور ، گزارش انجام خدمات مرحله ای ساختمان و صدور هرگونه مجوز در امور طراحی، اجرا و نظارت ساختمان، توسط سازمان، سازمان استان، شهرداری، سازمان مسکن و شهرسازی و سایر مراجع مسوول با احرازشرایط مندرج در ماده ۴ قانون و در چارچوب آیین نامه های اجرایی و آیین نامه ماده ۳۳ آن ، باید براساس مفاد این مجموعه شیوه نامه انجام پذیرد.

 ۳۱ سازمان استان به منظور تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های مهندسی ساختمان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاتر مهندسی مکلف به نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی و کنترل حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال تعیین شده برای آنان در بخش های طراحی ، نظارت ، اجرا و سایر فعالیت های ذی ربط می باشد. فعالیت و انجام خدمات مهندسی در بخش کارشناسی ساختمان تابع ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ماده ۲۷ قانون و شیوه نامه ذی ربط آن بوده و ارایه خدمات مهندسی در زمینه های بهره برداری ، نگهداری ، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی ، مدیریت ساخت و تولید ، نصب ، آموزش و تحقیق توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق تقاضای صدور پروانه اشتغال با توجه به سوابق کار و تجربه متقاضیان و بررسی صلاحیت آنان براساس شیوه نامه های مصوب وزارت مسکن و شهرسازی انجام می پذیرد.

 ۳۱۱ اعضای حقیقی وحقوقی سازمان استان مکلفند بلافاصله پس از عقد قرارداد مربوط به انجام و ارایه خدمات مهندسی ساختمان مراتب را با ذکر مشخصات فنی و ملکی، نوع خدمات، تعدادکار و زیربنای آن کتباً به سازمان استان اعلام نمایند.

 ۳۱۲ سازمان استان به منظور کنترل ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی و حقوقی خود نسبت به ثبت فعالیت های حرفه ای اعضا و مقادیر آن اقدام می نماید.

 ۳۲ طراحان حقوقی ساختمان، دفاترمهندسی طراحی ساختمان و ناظران حقیقی و حقوقی ساختمان تا زمانیکه کارهای طراحی و نظارت خود را به پایان نرسانده و از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دفتر مهندسی اجرای ساختمان یا پروانه اشتغال مجری حقوقی دریافت ننموده باشند ، مجاز به فعالیت در بخش اجرای ساختمان به عنوان مجری نمی باشند و مجریان نیز نمی توانند در بخش های طراحی و نظارت ساختمان فعالیت نمایند مگر تمامی کارهای اجرایی آنان به پایان رسیده و مجوز دفتر مهندسی طراحی یا پروانه اشتغال طراح حقوقی یا پروانه اشتغال حقیقی یا حقوقی از وزارت مسکن و شهرسازی دریافت نموده باشند ، اشخاصی که می خواهند در هر دو بخش طراحی و اجرا توأمان فعالیت نمایند ، می توانند طبق مفاد ماده ۱۲ این مجموعه شیوه نامه از وزارت مسکن وشهرسازی درخواست اخذ صلاحیت »طرح و ساخت« ، بنمایند. دارندگان صلاحیت طرح و ساخت نمی توانند در بخش نظارت ساختمان فعالیت نمایند.

۳۳ چنانچه شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان یا طراحان حقوقی ساختمان که دارای صلاحیت نظارت نیز می باشند ، بخواهند در بخش نظارت نیز فعالیت نمایند ، مجموع تعداد و زیربنای کارهای طراحی و نظارت آنان در طول سال نباید از ظرفیت و تعداد کار تعیین شده (حسب مورد) برای دفاتر طراحی ساختمان در جدول شماره ۱ و ۲ و برای طراحان حقوقی ساختمان از ظرفیت تعیین شده در جدول شماره ۴ و تعداد کار تعیین شده در بند ۶۳۱ و در عین حال تعداد کار و ظرفیت طراحی و نظارت در هر برش از (حسب مورد) زمان نباید از تعداد تعیین شده برای دفاتر در جداول شماره ۱ و ۲و برای اشخاص حقوقی در جدول شماره ۴ و بند ۶۳۱ این مجموعه شیوه نامه تجاوز نماید.

۳۴ دارندگان پروانه اشتغال فقط در یک دفتر مهندسی یا شخص حقوقی می توانند از ظرفیت اشتغال خود استفاده نمایند و پراکندگی ظرفیت اشتغال در چند محل کار مجاز نمی باشد. اشخاص حقیقی ناظرکه از ظرفیت اشتغال خود فقط در بخش نظارت استفاده می نمایند از حوزه شمول این بند خود به خود مستثنی می باشند.

۳۵ چنانچه هر یک از مهندسان و کاردان های فنی ساختمان در دو رشته دارای صلاحیت باشند، مجموع ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز آنان در دو رشته عبارت از حداکثر ظرفیت اشتغال و تعداد کار مجاز تعیین شده در رشته با پایه بالاتر است ضمناً ظرفیت اشتغال و صلاحیت اینگونه اشخاص در پایه پایین تربه تنهایی نمی تواند از ظرفیت و صلاحیت تعیین شده آن رشته تجاوز نماید.

 ۳۶ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای دارندگان دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ، طراحان حقوقی ساختمان، دارندگان دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی و ناظران حقیقی و حقوقی در رشته های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون ، همان مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای اشخاص حقیقی است که در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام شده است.

 ۳۷ به استناد ماده ۳۲ قانون، اشتغال به امور فنی خارج از حدودصلاحیت مندرج در پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و مجوز دفاتر مهندسی ساختمان و تاسیس هرگونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی مهندسی بدون داشتن مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی، تخلف از قانون محسوب و مشمول پیگردقانونی است. تمامی مسوولین و موسسان محل های بدون مجوز برای کنترل مدارک صلاحیت حرفه ای خود و تعیین صلاحیت ها و ظرفیت های قانونی ، موظفند از تاریخ ابلاغ این مجموعه شیوه نامه حداکثر ظرف مدت سه ماه خود را با ضوابط آن انطباق دهند.

 ۳۸ در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی ارایه دهنده خدمات مهندسی ساختمان موضوع این مجموعه شیوه نامه از حدود وظایف و مسوولیت های مندرج در آن و شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مصوب و سایر ضوابط و مقررات و شیوه نامه های لازم الاجرا عدول نمایند و یا مرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیه های قانونی توجه ننمایند، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و بند »ج« ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ، به تخلفات حرفه ای، انضباطی، انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواهد شد.

 ۳۹ اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی نسبت به تمدید و یا ارتقای پایه پروانه اشخاص حقیقی اقدام نمایند. وصول درخواست این موارد به سازمان مسکن و شهرسازی نباید کمتراز ۱۰ روز به پایان مدت اعتبار پروانه باشد.

 ۳۱۰ شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند خدمات اشخاص دارای پروانه اشتغالی را در انجام و ارائه خدمات طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان بپذیرند که خدمات آنان براساس آئین نامه ماده ۳۳ و مفاد این مجموعه شیوه نامه به تایید سازمان استان رسیده باشد.

 ۳۱۱ خدمات مهندسی طراحی و نظارت ساختمان باید براساس شرح خدمات گروه های مهندسی ساختمان مصوب وزارت مسکن و شهرسازی ارایه شود .

۳۱۲ هر گونه تغییر بعدی در این مجموعه شیوه نامه و جداول و ضمائم آن به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و تصویب و ابلاغ وزارت مسکن و شهرسازی امکان پذیر خواهد بود.

 ۳۱۳ در استان تهران به جای هیات سه نفره ، هیاتی پنج نفره متشکل از اعضای نامبرده زیر تشکیل می گردد :

 الف  معاون نظام مهندسی و اجرای ساختمان.

ب  معاون عمرانی استانداری .

 پ  شهردار تهران .

ت  رییس سازمان مسکن و شهرسازی.

 ث  رییس سازمان استان.

 تمامی اختیاراتی که هیات سه نفره در این مجموعه شیوه نامه دارد در استان تهران، هیات پنج نفره موضوع این بند دارای همان اختیارات است و تصمیمات آنان با حداقل سه رأی موافق اعضای آن معتبر خواهد بود.

 ۳۱۴ هیأت سه نفره می تواند در جلساتی که درخصوص هر شهر تشکیل می شود ، از شهردار آن شهر نیزدعوت بعمل آورد.

 ۳۱۵ درخصوص مناطق روستائی با توجه به شرایط ویژه هر محل و به منظور تسهیل در اجرای قانون و آئین نامه های آن ، انجام خدمات طراحی ، اجرا و نظارت به پیشنهاد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان از طریق سازمان استان به هیأت سه نفره ارسال و با حضور رئیس بنیاد مذکور تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

 ۳۱۶ تصمیم ها و مصوبه های قبلی هیات سه نفره شیوه نامه موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی با ابلاغ این مجموعه شیوه نامه ملغی و تصمیمات جدید این هیات با توجه به اختیاراتی که این شیوه نامه تعیین نموده ملاک عمل خواهد بود.

 ۳۱۷ مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در طراحی ، اجرا و نظارت ساختمان در انتهای فصل چهارم این مجموعه شیوه نامه ذکر شده است.

 ۳۱۸  در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این مجموعه شیوه نامه با توجه به ماده ۱۲۳آیین نامه اجرایی طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.