دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۵ -دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

۵۱ شرایط لازم برای اعطای صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی تاسیس شده یا می شوند با توجه به مفاد فصل سوم آیین نامه ماده۳۳  به شرح بندهای زیر می باشد :

۵۱۱ دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.

 ۵۱۲ شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و نظام نامه داخلی برای انجام امور دفتر بوده و به طور مشترک و با مسوولیت مشترک در اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمام خدمات مهندسی طراحی رشته های ساختمان که در مشارکت نامه نیز قید می شود اقدام به تاسیس دفتر نموده و از بین شرکای تمام وقت خود یک نفر را به عنوان مسوول دفتر معرفی نمایند.

 ۵۱۳ دفتر مهندسی طراحی باید دارای محل ثابت ، مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد و در صورت تغییر محل دفتر، مراتب به طور هم زمان و به صورت کتبی باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز به سازمان مسکن و شهرسازی استان ، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع داده شود.

 ۵۱۴  متقاضی یا متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی طراحی در یکی از رشته های موضوع قانون باشند.

  ۲-۵  حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی

 ۵۲۱ حدود صلاحیت دفاتر مهندسی طراحی برای تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی رشته های هفت گانه ساختمان مندرج در قانون عبارت از همان حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال شخص حقیقی هر یک از شرکای دفتر در رشته و تخصصی که بررسی صلاحیت شده اند می باشد.

 ۵۲۲ شرکای دفتر علاوه بر مسوولیتی که در قبال خدمات تخصصی مربوط به رشته و حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال حقیقی خود دارند، مشترکاً نیز نسبت به اداره امور دفتر و هماهنگی در ارایه تمامی خدمات طراحی رشته های مورد درخواست صاحب کار ، به نحو احسن و براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان مسوول بوده و پاسخگوی تعهدات دفتر در قبال صاحب کاران می باشند.

 ۵۲۳ حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی ۱۰ نفر می باشد.

۳-۵ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان

۵۳۱ ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان که ملاک سنجش مقادیر آن عبارت از مجموع سطح زیربنای کارهای طراحی در طول مدت یکسال منتهی به آخر اسفندماه هر سال برای هر یک از شرکای آن می باشد با توجه به تعداد و صلاحیت آنان به شرح جدول زیر است؛

جدول شماره ۱ ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تاسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نماید. موضوع تبصره (۱) ماده ۵ آیین نامه ماده ۳۳

پایه های مهندسی

حداکثر تعداد کار

حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یکسال

سه

۸

۸۰۰۰ مترمربع

دو

۸

۱۲۰۰۰ مترمربع

یک

۸

۱۶۰۰۰ مترمربع

ارشد

۸

۲۰۰۰۰ مترمربع

جدول شماره ۲ درصد افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفترمهندسی طراحی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر تک نفره، موضوع جدول شماره .۱

ردیف

موارد افزایش ظرفیت اشتغال

ترکیب رشته شرکا

درصد افزایش دفتر مهندسی

درصد افزایش در صورت هم پایه بودن پروانه اشتغال

درصد افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته

مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال

۱

یک رشته از رشته های هفت گانه

۱۰

۱۰

۲۰

۲

دو رشته غیر هم نام از رشته های : معماری، عمران ، برق، مکانیک باشند.

۲۰

۱۰

۱۰

۴۰

۳

سه رشته غیرهم نام از رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک

۳۰

۱۰

۱۰

۵۰

۴

چهار رشته: معماری، عمران ، برق، مکانیک باشند.

۵۰

۱۰

۱۰

۷۰

۵

رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک و یک تا سه رشته ازرشته های نقشه برداری، شهرسازی، ترافیک

۶۰

۱۰

۱۰

۸۰

  ۲-۳-۵ تشکیل دفاترمهندسی ۱ تا ۱۰با ترکیب رشته های هفتگانه ساختمان به غیر از

۲-۳-۵ تشکیل دفاتر مهندسیطراحی ۱ تا ۱۰ نفره با ترکیب رشته های هفت گانه ساختمان به غیر از ترکیب جدول شماره ۲ بلامانع است، اما مشمول افزایش ظرفیت اشتغال نمی شود.

 ۳-۳-۵ ۳-۳-۵ در صورت ارتقای پایه هریک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همپایه می باشد،  در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان همضریب مربوط به هم پایه بودن افراد مذکور در جدول شماره ۲ کاهش نخواهد یافت.

۴-۳-۵ ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان ، موضوع جداول شماره ۱ و ۲ این مجموعه شیوه نامه ، در هر استان با توجه به شرایط استان و تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.

۵۳۵ ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت نباشند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید هیات مدیره سازمان استان باشد، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش می یابد.

۵۳۶  شرکای دفتر مهندسی طراحی مجاز به فعالیت حرفه ای، خارج از حوزه دفترمهندسی طراحی خود نیستند مگر به موجب موارد ذکرشده در این مجموعه شیوه نامه .

۴-۵  نحوه انتخاب مسوول دفتر طراحی ساختمان

۵۴۱ مسوول دفتر مهندسی از بین شرکای تمام وقت دفتر و توسط تمامی شرکا ، طبق نظام نامه داخلی دفتر که به تصویب شرکای دفتر مهندسی میرسد انتخاب خواهد شد.

۵۴۲  مسوولیت های موضوع این بند در دفاتر تک نفره بر عهده موسس دفتر می باشد.

۵-۵  شرح وظایف و حدود اختیارات مسوول دفتر طراحی ساختمان

۵۵۱ امضا و عقد قراردادهای مربوط به انجام و ارایه خدمات مهندسی طراحی ساختمان طبق نظام نامه داخلی دفتر و براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان.

۵۵۲ پاسخگویی و مسوولیت اداری و مالی در قبال تعهدات قراردادهای دفتر، با صاحب کاران یا صاحبان کار

۵۵۳ ارایه خدمات هماهنگی در امور مهندسی که در شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان برعهده طراح هماهنگ کننده واگذار گردیده است.

۵۵۴ امضا و ممهور نمودن نقشه ها و مدارک فنی به مهر دفتر که حاوی شماره دفتر و نشانی آن است.

۵۵۵ انجام کلیه اموری که نیاز به مراجعه به سازمان استان، شهرداری و یا سایر دستگاه های ذیربط دارد.

۶-۵  شرح وظایف عمومی دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

 

۵۶ در صورتی که دفاتر مهندسی طراحی ساختمان بخواهند در ترکیب شرکای دفتر تغییراتی حاصل نمایند ، موظفند حداکثر ظرف مدت پنج روز اداری مراتب را به طور هم زمان و به صورت کتبی به سازمان مسکن و شهرسازی استان، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اطلاع دهند تا نحوه ادامه کار به لحاظ صلاحیت و ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی مشخص گردد. در صورت خروج یک یا چند نفر از ترکیب شرکای دفتر و عدم اطلاع به موقع به سازمان مسکن و شهرسازی استان ، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، حسب گزارش سازمان استان یا مرجع صدور پروانه ساختمان و اشخاص ثالث و پس از محرز شدن مسایل مذکور، مجوز دفترمهندسی لغو خواهد شد. مفاد این ماده در مجوز تاسیس دفترمهندسی درج می شود. ۵۶۲ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج می نماید و دفاتر مهندسی طراحی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت جدید خود و دریافت پروانه اشتغال به وزارت مذکور مراجعه نمایند.

۵۶۳ امضای مجاز هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی، ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور فنی باید با مهری همراه باشد که نام کامل، رشته تحصیلی و شماره مجوز دفتر مهندسی در آن درج شده باشد. ۵۶۴ اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان در خارج از حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال مندرج در مجوزدفترو پروانه اشتغال هر یک از شرکاء، تخلف از قانون محسوب و موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در آیین نامه اجرایی می گردد.

۵۶۵  دفاتر مهندسی موظفند در تابلوی دفتر خود، ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.

۵۶۶ استعفا یا درخواست انفصال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی در صورتی پذیرفته خواهد شد که تمامی تعهدات شخصی خود را در مقابل صاحبکاران و دفتر تا آن زمان عملی کرده و به پایان رسانده باشد و یا یکی از شرکای دفتر یا جایگزینی خارج از دفتر تعهدات او را به طور کتبی بر عهده گیرد.