دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۲, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱-۳ بخش های سه گانه راه خروج

۱۳۱۳ کلیات

۱۱۳۱۳ : در این مقررات، راه خروج به مسیر پیوسته و بدون مانعی گفته می شود که از هر نقطه بنا شروع و تا معبر عمومی (کوچه یا خیابان) امتداد یابد. راه خروج از سه بخش مجزا و مشخص: دسترس خروج، خروج و تخلیه خروج تشکیل شده و راستاهای افقی و قائم (ارتباطات بین طبقات و سطوح مختلف) و حسب مورد شامل تمام فضاهای رابط مانند اتاق ها، درگاه ها، راهروها، سرسراها، شیبراه ها، پله ها، پلکان ها، خروج های افقی، بالکن ها، بام ها، حیاط ها و محوطه های باز می شود. آسانسورها جزو راه خروج محسوب نمی شوند.

۲۱۳۱۳ : “دسترس خروج”، آن بخش از راه خروج است که به ورودی یک خروج منتهی می شود. حداکثر طول دسترس خروج باید به طور کلی با مقادیر مندرج در جدول -۳-۱-۳ الف مطابقت داشته باشد، مگر آنکه در بخش ضوابط اختصاصی راه های خروج بر حسب نوع تصرف به گونه دیگری تصریح شود.

۳۱۳۱۳ : طول مسیر دسترسی به خروجها باید در روی کف و در طول محور مرکزی راه عبور معمول و از فاصله ۳۰۰ میلیمتر مانده به دورترین نقطه هر فضا تا وسط در “خروج” و در مورد پله های واقع در مسیر، طول خط شیبی که دماغه پله ها را به هم وصل می کند، اندازه گیری شود.

۴۱۳۱۳ : تمام راهروهایی که به عنوان دسترس خروج برای تخلیه افرادی با تعداد بیش از ۳۰ نفر در نظر گرفته می شوند، باید توسط ساختاری با حداقل ۱ ساعت مقاوم حریق از دیگر بخش های بنا مجزا شده و درهایی که به آنها باز می شوند دارای زمان دست کم ۲۰ دقیقه محافظت حریق باشند. طرح و نصب این درها باید به گونه ای انجام گیرد که احتمال نشت دود از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد. راهروهای با طول بیش از ۳۰ متر که فاقد درهای دود بند باشند، مجاز نخواهند بود.

جدول ۳۱۳ الف : حداکثر طول دسترس خروج در موارد مختلف بر حسب متر

تصرف

حداکثر مسیر پیمایش

حداکثر طول بن بست

حداکثر مسیر مشترک

 

با شبکه بارنده

بدون شبکه بارنده

با شبکه بارنده

بدون شبکه بارنده

با شبکه بارنده

بدون شبکه بارنده

تجمعی

بنای جدید

بنای موجود

۷۶

۷۶

۶۱

۶۱

۶.۱

۶.۱

۶.۱

۶.۱

۶۱.۲۳

۶۱.۲۳

۶۱.۲۳

۶۱.۲۳

آموزشی

بنای جدید

بنای موجود

۶۱

۶۱

۴۶

۴۶

۱۵

۱۵

۶.۱

۶.۱

۳۰

۳۰

۲۳

۲۳

مراقبت روزانه

بنای جدید

بنای موجود

۶۱

۶۱

۴۶

۴۶

۱۵

۱۵

۶.۱

۶.۱

۳۰

۳۰

۲۳

۲۳

درمانی

بنای جدید

بنای موجود

۶۱

۶۱

۴۶

۹.۱

۳۰

درمانی اورژانس

بنای جدید

بنای موجود

۶۱

۶۱

۴۶

۴۶

۱۵

۱۵

۶.۱

۱۵

۳۰

۳۰

۲۳

۲۳

بازداشتی/بازپروری

بنای جدید دارای شرایط ۲،۳،۴

بنای جدید دارای شرایط ۵

بنای موجود دارای شرایط ۲،۳،۴،۵

۶۱

 

۶۱

 

۶۱

۴۶

 

۴۶

 

۴۶

۱۵

 

۶.۱

 

۱۵

 

۶.۱

 

۳۰

 

۳۰

 

۳۰

۱۵

 

۱۵

 

۱۵

مسکونی یک یا دو خانوار

 

 

 

 

 

 

 

 

بنای جدید

بنای موجود

خوابگاه وهتل ها

 

 

 

 

 

 

 

بنای جدید

۹۹

۵۳

۱۵

۱۰.۷

۱۵

۱۰.۷

بنای موجود

۹۹

۵۳

۱۵

۱۵

۱۵

۱۰.۷

آپارتمانی

 

 

 

 

 

 

بنای جدید

۹۹

۵۳

۱۵

۱۰.۷

۱۵

۱۰.۷

بنای موجود

۹۹

۵۳

۱۵

۱۵

۱۵

۱۰.۷

پانسیون/ پرستاری

 

 

 

 

 

 

بنای موجود و جدید کوچک

بنای جدید بزرگ

۹۹

۹.۱

۳۸

بنای موجود بزرگ

۹۹

۵۳

۱۵

۱۵

۴۹

۳۳

تجاری معمولی

 

 

 

 

 

 

 

بنای جدید

 

۷۶

۴۶

۱۵

۶.۱

۳۰

۲۳

بنای موجود

 

۷۶

۴۶

۱۵

۱۵

۳۰

۲۳

تجاری با فضای باز جدید

۰

۰

۲۳

تجاری با فضای باز موجود

۱۲۰

۴۶

۱۵

۶.۱

۳۰

۲۳

مراکز خرید بزرگ

 

 

 

 

 

 

بنای جدید

۹۱

۶۱

۱۵

۶.۱

۳۰

۲۳

بنای موجود

۹۱

۶۱

۱۵

۱۵

۳۰

۲۳

اداری

 

 

 

 

 

 

بنای جدید

۹۱

۶۱

۱۵

۶.۱

۳۰

۲۳

بنای موجود

۹۱

۶۱

۱۵

۱۵

۳۰

۲۳

صنعتی

 

 

 

 

 

 

معمولی

۷۵

۶۱

۱۵

۱۵

۳۰

۱۵

با کارآیی خاص

۱۲۲

۹۱

۱۵

۱۵

۳۰

۱۵

پرخطر

۲۳

۰

۰

۰

۰

۰

 

۱۳۳۱۳:خروج”، آن بخش از راه خروج است که به واسطه ساختار یا تجهیزات محافظتی ویژه خود، مطابق ضوابط این مقررات از دیگر بخش های بنا مجزا شده و فضای عبور امن و محافظت شده ای به منظور دستیابی متصرفان به بخش “تخلیه خروج” فراهم آورد. خروج هایی که مورد تائید این مقررات می باشند، عبارتند از: درگاه های خروج (واقع در جداره های بیرونی ساختمان ها)، گذرگاه های خروج، خروج های افقی، شیبراه ها و پلکان های خروج که دربرابر حریق های مورد انتظار در سایر قسمت های بنا محافظت شده باشند.

۲۳۳۱۳: در تمام مواردی که در این مقررات، محافظت خروجها به روش “جدا کردن از سایر بخش ها” تصریح شده باشد، رعایت مقررات مندرج در بندهای ۳-۳-۳-۱-۳ الی ۱۳-۳-۳-۱-۳ الزامی خواهد بود.

۳۳۳۱۳: ساختارهای جداکننده خروج در بناهای با ارتفاع ۴ طبقه و بیشتر باید با دیوارهای غیرسوختنی، حداقل ۲ ساعت مقاومت حریق به طور کامل دوربندی و مجزا شوند. در مواردی که تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت می شود، ساعت مقاومت حریق دوربندها می تواند حداقل به یک ساعت کاهش یابد.

۴۳۳۱۳: بازشوهای واقع در دوربندهای خروج باید از لحاظ تعداد به حداقل مورد نیاز محدود شده و تمام آنها با درهای مقاوم حریق خود بسته شو از نوع تائید شده محافظت شوند. اگر چگونگی عملکرد بنا ایجاب کند که این قبیل درها به طور معمول باز باشند، در آن صورت می توان از درهای خودکار بسته شو استفاده کرد. در این موارد باید تمام تدابیر ایمنی لازم برای اطمینان از بسته شده به موقع درها در مواقع بروز حریق اتخاذ شده باشد.

۵۳۳۱۳: ایجاد هرگونه روزنه نفوذی در دوربندهای خروج به غیر از موارد زیر، مجاز نخواهد بود:

الف) عبور کانال های هوا و دیگر تجهیزات لازم در مواردی که تراکم هوا و ایجاد فشار مثبت در درون دوربند خروج ضروری اعلام شده باشد.

 ب) عبور لوله های مربوط به شبکه های آتشنشانی.

پ) عبور لوله های برق ویژه فضای خروج.

 در تمام موارد فوق، روزنه های نفوذی باید به طور کامل با مواد مناسب که از گسترش حریق جلوگیری نماید، درزبندی شوند.

۶۳۳۱۳: ایجاد هرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هم (مانند پلکان های طرح قیچی) که با یک ساختار از یکدیگر جدا می شوند، ممنوع است. پلکان طرح قیچی در ساختمان های جدید به عنوان یک راه خروج و در ساختمان های موجود به شرط رعایت نکات این بند با تایید مقام قانونی مسئول به عنوان دو راه خروج محسوب می شود.

۷۳۳۱۳: در تمام خروجها (پلکان خروج، گذرگاه خروج، خروج افقی) که طبق ضوابط این مقررات دوربندی و جداسازی آنها الزامی اعلام شود، برای جلوگیری از گسترش آتش و دود، نازک کاری  دیوارها و سقفها فقط می تواند با مصالحی اجرا شود که از طرف مقام قانونی مسئول مجاز شناخته می شود، مگر آنکه به منظور پاسخگویی به ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های مختلف، برای آنها محدودیت های بیشتری درخواست شود.

۸۳۳۱۳: فضاهای داخل دوربندهای خروج باید کاملاً آزاد و بدون مانع باشند و برای مقاصدی مانند انبار کردن کالا روی سطح پله ها یا پاگردها استفاده نشوند.

۹۳۳۱۳: در تمام بناهای ۴ طبقه و بیشتر، هر پاگرد پله که همسطح طبقه ای واقع شود، باید دارای علامتی باشد که شماره آن طبقه را مشخص کند. این علامت همچنین باید موقعیت طبقه تخلیه خروج و جهت آن را نشان دهدعلامت. باید در ارتفاع تقریباً ۱.۵متری از کف تمام شده و در موقعیتی نصب شود که تحت هر شرایطی از جمله باز یا بسته بودن در ورود به طبقه، به راحتی دیده شود.

۱۰۳۳۱۳: در بناهایی که پلکان خروج، بیش از نیم طبقه پائین تر از تراز تخلیه خروج ادامه دارد، با استقرار یک مانع فیزیکی قابل عبور مانند در، جداکننده و نظایر آن باید از به اشتباه رفتن متصرفان جلوگیری به عمل آید.

۱۱۳۳۱۳: بر اساس ضوابط این مقررات، فقط آن دسته از پلکان های خارجی بنا می توانند به عنوان خروج محسوب شوند که دارای مشخصاتی به شرح زیر بوده و به تائید مقام قانونی مسئول برسند:

الف) ساختار آنها توسط دیوار با زمان حداقل ۲ ساعت مقاوم حریق از فضاهای داخلی جدا شده و از نزدیکترین بازشو دست کم ۳ متر فاصله داشته باشند.

 ب) به بام بخش دیگری از بنا یا بام بنای مجاور که ساختار مقاوم حریق و راه خروج ایمن و پیوسته ای دارد، ارتباط داشته باشند.

 پ) به منظور پیشگیری از سقوط متصرفان، دارای دوربند یا نرده جانپناه محکم و با ارتفاع مناسب باشند.

 ۱۲۳۳۱۳: راهروها، سرسراها، زیرگذرها، روگذرها و دیگر گذرگاه های مشابه می توانند به عنوان بخشی از خروج محسوب و مورد استفاده قرار گیرند، مشروط بر آنکه علاوه بر مقررات کلی، با دیگر ضوابط این مقررات که در مورد خروجها تصریح شده نیز مطابقت داشته و با ساختار غیر سوختنی دارای دو ساعت مقاومت حریق مجزا شوند.

 ۱۳۳۳۱۳: عرض هر گذرگاه خروج باید مطابق ظرفیت خروج در نظر گرفته شود و برای بیشترین تعداد متصرفانی که ممکن است از آن عبور کنند، تکافو نماید. در مواردی که گذرگاه خروج در انتهای چند خروج واقع گردد، عرض آن باید دست کم برابر مجموع عرض تمام خروج های منتهی به آن باشد.

۱۴۳۳۱۳: پلکان های باز و پلکان های غیر دوربند داخلی (پلکان ارتباطی) به عنوان دسترسی خروج محسوب می شوند.

۴۳۱۳ تخلیه خروج

۱۴۳۱۳: تخلیه خروج، آن بخش از راه خروج است که بین انتهای خروج و معبر عمومی (کوچه یا خیابان) واقع شود. بر اساس ضوابط این مقررات، هر خروج باید به طور مستقیم یا از طریق تخلیه خروج به معبر عمومی منتهی گردد، مگر آنکه در این مقررات به گونه دیگری تصریح شده باشد.

۲۴۳۱۳: تمام قسمت های تخلیه خروج، چه به صورت فضاهای داخلی و سرپوشیده و چه به صورت حیاط و محوطه باز، باید به گونه ای طرح و اجرا شوند که راهی ایمن، بدون مانع و قابل تشخیص برای دسترسی متصرفان به معبر عمومی تأمین گردد. عرض و ظرفیت تخلیه خروج نباید از مجموع عرضها و ظرفیت های خروج های منتهی به آن کمتر در نظر گرفته شود.

۳۴۳۱۳: در طبقات و فضاهای هم تراز تخلیه های خروج، ساختار کف باید دارای مقاومتی دست کم معادل مقاومت حریق دوربندهای خروجها باشد و تمام فضا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده، محافظت شود.

موارد استثناء:

 الف) فضاها و بخش هایی از طبقه تخلیه خروج که توسط ساختاری با مقاومت حریق معادل مقاومت حریق دوربندها از فضای تخلیه خروج جدا شده باشند.

ب) تمام سطوح واقع در تراز تخلیه خروج، چنانچه تخلیه خروج، سرسرا یا فضای ورودی کوچکی باشد که با ساختاری حداقل ۲۰ دقیقه مقاوم حریق از دیگر بخش ها جدا شده، فاصله آن از فضای بیرون ساختمان بیش از ۳ متر و طول آن نیز بیش از ۹ متر نباشد، همچنین به منظوری جز راه خروج (تخلیه مستقیم به بیرون) استفاده نشود.

۴۴۳۱۳: فضاهایی با مشخصات مندرج در بند ۳-۴-۳-۱-۳ می توانند به عنوان تخلیه خروج، فقط برای حداکثر ۵۰ درصد تعداد کل خروجها و حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت کل خروج های بنا استفاده شوند. سایر خروجها باید مستقیماً به یک معبر عمومی ارتباط داشته باشند. البته در تصرف های بازداشتی تحت/ نظری، با رعایت سایر ضوابط اختصاصی، استثنائاً تمام خروجها می توانند به فضاهایی واقع در تراز تخلیه خروج منتهی شوند.