دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱-۳ ظرفیت راه های خروج

۱۵۱۳ : ظرفیت راه خروج در هر طبقه، هر بخش از یک بنا و هر فضای مجزا و مشخص که به تصرف انسان درآید، باید برای تمام متصرفان (بار متصرف) همان طبقه، بخش یا فضا در نظر گرفته شود و برای تعداد اشخاص استفاده کننده از راه خروج مناسب و کافی باشد. به این منظور، بار متصرف یا تعداد متصرفان هر بنا، هر بخش از یک بنا و به طور کلی هر فضا، نباید از حاصل تقسیم مساحت یا زیربنای اختصاص یافته به آن فضا بر واحد تصرف همان فضا که به مترمربع به ازای نفر در جدول ۵-۱-۳-الف مشخص شده، کمتر در نظر گرفته شود.

 در مواردی که در جدول برای یک نوع تصرف، مساحت ناخالص و مساحت خالص به صورت اعداد جداگانه ارائه شده، برای تعیین بار متصرف باید در محاسبات، عدد مربوط به مساحت ناخالص برای کل بنا و عدد مربوط به مساحت خالص برای سطحی که به طور مشخص به آن تصرف اختصاص می یابد، انتخاب شود.

 

جدول ۵۱۳-الف واحد تصرف در بناهای مختلف (بر حسب مترمربع به ازای هر نفر)

 

نوع تصرف

واحد تصرف به ازای هر نفر

تصرف تجمعی

 

مراکز تجمعی با تراکم جمعیتی بالا بدون صندلی های ثابت

۰.۶۵ مترمربع سطح خالص

مراکز تجمعی با تراکم جمعیتی پائین بدون صندلی های ثابت

۱.۴ مترمربع سطح خالص

مراکز تجمعی که محل نشستن به صورت سکو یا نیمکت است

۴۴۵ میلیمتر به ازای هر نفر

مکانهای با صندلی ثابت

تعداد صندلی ثابت

سالن های انتظار

 

آشپزخانه ها

۹.۳

انبار کتابخانه

۹.۳

سالن مطالعه کتابخانه

۴.۶ مترمربع سطح خالص

استخرهای شنا

۴.۶ مساحت سطح آب

محوطه کنار استخر

۲.۸

سالن ورزش با تجهیزات

۴.۶

سالن ورزش بدون تجهیزات

۱.۴

زمین اسکیت

۴.۶

سن ها

۱.۴ مترمربع سطح خالص

تصرف آموزشی

 

کلاسهای درس

۱.۹ مترمربع سطح خالص

مغازه ها، آزمایشگاه ها و مکانهای حرفه ای (شغلی)

۴.۶ مترمربع سطح خالص

مراکز نگهداری روزانه (مهدکودک ها)

۳.۳ مترمربع سطح خالص

تصرف درمانی

 

مراکز درمان بیماران

۲۲.۳

مراکز درمان بیماران بستری

۱۱.۱

مراکز درمان سیار

۹.۳

زندانها و مراکز بازپروری

۱۱.۱

تصرف اقامتی

 

هتل ها و خوابگاه

۱۸.۶

آپارتمانها

۱۸.۶

پانسیونها

۱۸.۶

تصرف اداری (به غیر از مورد زیر)

۹.۳

برج کنترل ترافیک هوائی

۳.۷

تصرف انباری

 

انبارها

انبار مؤسسات تجاری

۲۷.۹

انبار سایر مؤسسات

۴۶.۵

تصرف تجاری

 

مراکز تجاری هم سطح خیابان

۲.۸

مراکز تجاری که به دو یا چند طبقه خیابان دسترسی دارند

۳.۷

مراکز تجاری در طبقات زیر طبقه خیابان

۲.۸

مراکز تجاری در طبقات بالای طبقه خیابان

۵.۶

طبقات یا بخشی از طبقات که صرفاً برای امور اداری استفاده می شوند

۹.۳

طبقات یا قسمتهایی که جهت تخلیه، بارگیری و انبار استفاده شده و به روی عموم باز نمی شوند

۲۷.۹

بازارچه

هر فضای قابل استفاده با واحد تصرف کاربری خودش محاسبه گردد

فضای امن در مسیر خروج

۰.۲۸

 

۲۵۱۳ : ظرفیت خروجها نباید هیچگاه در طول مسیر کاهش یابد و چنانچه راه های خروج طبقات بالا و پائین، در طبقه ای میانی به هم مربوط و با هم ادغام شوند، ظرفیت خروج حاصله نباید از مجموع ظرفیت های آن دو راه کمتر در نظر گرفته شود.

۳۵۱۳ : عرض مفید راه خروج باید در باریکترین بخش مسیر اندازه گیری شود. استثنائاً در هر طرف مسیر خروج، حداکثر ۱۰۰ میلیمتر پیش آمدگی در ارتفاع پائین (در حد نرده دستگیر یا پائین تر از آن) می تواند جزو عرض مفید در نظر گرفته شود.

۴۵۱۳ : عرض هریک از قسمتها و اجزای مختلف راه خروج، مشروح در بند ۴-۱-۳، باید بر اساس ظرفیت خروج مندرج در جدول -۵-۱-۳ب تعیین شود.

جدول ۵۱۳-ب ظرفیت راه خروج بر حسب نوع تصرف و چگونگی مسیر (میلیمتر به ازای هر نفر)

نوع فضا یا تصرف

راه پله و پلکان های خروج

سایر خروجها با مسیر افقی یا شیبدار

شبانه روزی ها و پانسیونها

۱۰

۵

مراقبتی و بازداشتی (تحت نظر)

۸

۵

مراقبت تندرستی – مجهز به شبکه بارنده

۸

۵

مراقبت تندرستی – بدون شبکه بارنده

۱۵

۱۳

پرمخاطره

۱۸

۱۰

انواع دیگر تصرف

۸

۵

 

۵۵۱۳ : ظرفیت هر راهروی دسترس خروج، عبارت است از حاصل تقسیم بار متصرف آن راهرو بر تعداد خروجهایی که راهرو به آنها منتهی می شود. ولی در هر حال ظرفیت هر راهروی دسترس خروج نباید از ظرفیت “خروج” مربوط به خود کمتر باشد.

۶۵۱۳ : عرض هیچ یک از دسترس های خروج نباید از ۹۰۰ میلیمتر کمتر در نظر گرفته شود، مگر آنکه در این مقررات به گونه دیگری تصریح شده باشد. همچنین در تمام مواردی که دو یا چند دسترس خروج به یک خروج منتهی شوند، عرض هر دسترس باید متناسب با بار متصرف مربوط به خود در نظر گرفته شود.

۷۵۱۳ : پلکانی که در مسیر خروج قرار دارند باید به گونه ای طراحی شود که در صورت مسدود شدن یکی از پله ها ظرفیت خروج بیش از ۵۰ درصد کاهش نیابد.

۸۵۱۳ : برای محاسبه حداقل عرض پله باید در ابتدا بار تخلیه تجمیعی محاسبه گردد.

الف) اگر تخلیه به سمت پائین انجام می شود، بار تخلیه تجمیعی از طبقات بالا محاسبه می گردد.

ب) اگر تخلیه به سمت بالا انجام می شود، بار تخلیه تجمیعی از طبقات پائین محاسبه می گردد.

ج) حداقل عرض پلکان از جدول ۵-۱-۳-ج محاسبه می گردد.

جدول ۵۱۳-ج حداقل عرض پلکان از نظر بار تجمیعی

عرض پلکان

بار تجمیعی پلکان

۱۱۰ سانتیمتر

کمتر از ۲۰۰۰ نفر

۱۴۰سانتیمتر

۲۰۰۰ نفر و بیشتر