دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱-۳ حداقل تعداد راه های خروج الزامی

۱۶۱۳ : بر اساس ضوابط این مقررات، هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه در هر بنا باید دست کم ۲ راه خروج مجزا و دور از هم داشته باشد، مگر در مواردی که این مقررات استثنائاً راه خروج دوم را الزامی نداند.

۲۶۱۳ : در هر بنا، چنانچه بار متصرف هر طبقه یا بخش هایی از آنها بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر باشد، حداقل ۳ راه خروج مجزا و دور از هم لازم خواهد بود و برای بار متصرف بیش از ۱۰۰۰ نفر، حداقل ۴ راه خروج مستقل و دور از هم باید پیش بینی شود.

۳۶۱۳ : در محاسبه تعداد خروج های هر طبقه، رعایت بار متصرف همان طبقه تکافو خواهد کرد، مشروط بر آنکه تعداد خروجها در طول مسیر خروج کاهش نیابد. به عبارت دیگر، تعداد خروج های هر طبقه از تعداد خروج های لازم برای طبقات بالاتر از خود کمتر نباشد.