دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۷-۱-۳ چگونگی استقرار راه های خروج

۱۷۱۳ : در هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه در هر بنا که دو خروج مجزا از هم طراحی شود، فاصله بین خروجها باید حداقل برابر با نصف اندازه بزرگترین قطر آن طبقه یا آن بخش باشد. اندازه گیری باید در خط مستقیم بین خروجها انجام شود، مگر در مورد آن گروه خروج های دوربندی شده که توسط راهروهای ارتباطی به هم مربوط هستند، که در آن موارد، فاصله بین خروجها استثنائاً می تواند در طول مسیر راهرو اندازه گیری شود.

 در فضاها یا بناهایی که دارای بیش از دو خروج باشند، دست کم ۲ واحد از خروجها باید با مشخصات فوق الذکر طراحی شوند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده، محافظت شود، که در آن صورت فاصله بین خروجها چنانچه به طور مستقیم اندازه گیری شود، استثنائاً می تواند تا یک سوم قطر کلی طبقه یا سطح مورد نظر کاهش یابد. سایر خروجها نیز باید در موقعیتی قرارگیرند که درصورت مسدود شدن هریک توسط آتش و دود، از قابلیت خروج های دیگر کاسته نشود.

۲۷۱۳ : پلکان های طرح قیچی چنانچه با ساختار غیرسوختنی۲ ساعت مقاوم حریق دوربندی و از یکدیگر جدا شوند، صرفاً در ساختمان های موجود و با تایید مقام قانونی مسئول به عنوان دو راه خروج مورد استفاده قرار می گیرند که در این موارد ایجاد هرگونه روزنه نفوذی یا بازشوی ارتباطی بین دوربندها، حتی به صورت محافظت شده، مجاز نخواهد بود. اینگونه پلکان در ساختمان های جدید فقط به عنوان یک راه خروج محسوب میگردند.

۳۷۱۳ : مسیرهای خروج باید به گونه ای طراحی شوند که برای رسیدن به یک خروج، عبور از میان آشپزخانه ها، انبارها، سرویسهای بهداشتی، فضاهای کاری، رختکن ها، اتاق های خواب و فضاهای مشابهی که درهای آنها در معرض قفل شدن هستند، لازم نباشد.

۴۷۱۳ : مسیرهای دسترسی خروج و درهای منجر به خروجها باید به گونه ای طراحی و آراسته شوند که به وضوح قابل تشخیص باشند. نصب هرگونه دیوارپوش، پرده، آویز، آینه و نظایر آنها روی درهای خروج ممنوع است.