دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های آموزشی/ فرهنگی

۱۱۱۱۳ : راه های خروج در تصرف های آموزشی/ فرهنگی باید با ضوابط عمومی مندرج در بندهای ۲-۱-۳ تا ۹-۱-۳ و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند.

۲۱۱۱۳ : فضاهای مورد استفاده کودکان پیش از دبستان و دانش آموزان سال اول و دوم دبستان باید فقط در تراز تخلیه و اتاق های مورد استفاده دانش آموزان سال سوم دبستان، حداکثر یک طبقه بالاتر از تراز تخلیه خروج واقع شوند.

۳۱۱۱۳ : راهروهای دسترس خروج باید دست کم ۱۸۵۰ میلیمتر عرض مفید داشته باشند. استقرار هر نوع آبخوری یا تجهیزات و تأسیسات دیگر، چه به صورت ثابت و چه به صورت قابل انتقال در راهروهای دسترس خروج به شرطی مجاز خواهد بود که عرض مفید راه به کمتر از ۱۸۵۰ میلیمتر کاهش نیابد.

۴۱۱۱۳ : در هر طبقه باید حداقل دو خروج دور از هم در دسترس باشند. همچنین هر اتاق یا فضا با ظرفیت بیش از ۵۰ نفر یا سطحی بیش از ۹۵ مترمربع باید حداقل از طریق دو درگاه دور از هم به راهروهای دسترس خروج منتهی به خروج های دور از هم مربوط شود.

۵۱۱۱۳ : در راهروهای دسترس خروج، هیچ بن بستی نباید طولی بیش از ۶ متر داشته باشد.

۶۱۱۱۳ : درهای لولایی اگر به راهروهای دسترس خروج باز می شوند، باید عقب تر از دیوار راهرو قرارگیرند، که با ترافیک راهرو برخورد نکنند، در غیر اینصورت لازم است با ۱۸۰ درجه چرخش بتوانند روی دیوار راهرو مستقر شوند. باز شدن درها در هر وضع و حالت نباید عرض خروج مقرر شده برای راهروها را به کمتر از نصف کاهش دهد.

۷۱۱۱۳ : راهروهای دسترسی به ردیف های صندلی باید حداقل ۱۱۰۰ میلیمتر عرض مفید داشته باشند، مگر آنکه راهرو از یک طرف با دیوار مجاور باشد که در آن صورت عرض مفید آن می تواند به حداقل ۹۰۰ میلیمتر کاهش یابد. راهروهایی که برای دسترسی به حداکثر ۶۰ صندلی در نظر گرفته شوند، استثنائاً می توانند حداقل ۷۵۰ میلیمتر عرض مفید داشته باشند. آرایش و موقعیت راهروها و صندلی ها درهرحال باید به گونه ای باشد که بین صندلی و راهرو، حداکثر ۶ صندلی وجود داشته باشد.

۸۱۱۱۳ : در مواردی که راهروها یا بالکن های بیرونی به عنوان راه خروج استفاده شوند، فقط دست انداز یا جانپناه مناسب می تواند ارتباط آنها را با هوای آزاد جدا کند و باید از دو سمت مقابل به خروج های امن مربوط شوند. بالکن هایی که با شیشه و مصالح نظیر آن دوربندی شوند، از لحاظ ضوابط راه خروج، راهروهای داخلی محسوب شده و تابع مقررات راه های داخلی خواهند بود.

۹۱۱۱۳ : راهروها و بالکن های بیرونی و پلکان های خروج مربوط به آنها باید ساختار مقاوم حریق با مقاومتی حداقل معادل ساختار خود بنا داشته باشند. همچنین کف آنها باید صلب و بدون سوراخ باشد. پلکان های خارجی چنانچه دست کم برابر عرض راهرو یا بالکن بیرونی منتهی به خود از دیوارهای بنا فاصله داشته باشند، نیازی به محافظت دربرابر حریق های ناشی از درون بنا نخواهند داشت.

۱۰۱۱۱۳ : در تصرف های آموزشی/ فرهنگی، طول دسترس های خروج از هر نقطه بنا نباید از ۴۵ متر بیشتر شود، مگر آنکه تمام بنا با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت استثنائاً این طول می تواند به حداکثر ۶۰ متر افزایش یابد.

۱۱۱۱۱۳ : هر اتاق درس و هر فضا واقع در طبقه ای پائین تر از تراز تخلیه خروج که به قصد آموزش مورد استفاده قرار گیرد، باید دست کم به یک خروج که مستقیماً به بیرون بنا (در سطح تخلیه خروج) منجر می شود، دسترسی داشته باشد.

۱۲۱۱۱۳ : در تصرف های آموزشی/ فرهنگی، درهای واقع در راه های خروج الزامی و همچنین درهای واقع در فضاهای تجمعی با ۱۰۰ متصرف و بیشتر نباید دارای قفل و دیگر وسایل بازدارنده باشند، مگر با رعایت ضوابط مندرج در بند .۷-۲-۴-۱-۳ قفل دار کردن سایر درها با رعایت ضوابط این مقررات مجاز است، مشروط بر آنکه هر در، حداکثر دارای یک قفل یا وسیله بازدارنده باشد.

۱۳۱۱۱۳ : در تصرف های آموزشی/ فرهنگی، هر اتاق، فضا یا کلاس درس که به عناوین مختلف مورد استفاده آموزشی قرارگیرد، به منظور اجرای عملیات اضطراری نجات و ایجاد تهویه، باید دارای پنجره بوده و پنجره یا پنجره های آن با ضوابط مندرج در بند -۲-۴-۱۰-۱-۳پ مطابقت داشته باشد. چفت و بست پنجره ها باید حداکثر در ارتفاع ۱۳۵۰ میلیمتری از کف تمام شده نصب شود. بناهایی که تماماً با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شوند و نیز اتاق ها و فضاهایی که دارای دست کم یک درگاه خروج در سطح زمین و به بیرون بنا باشند، از این قاعده مستثنی خواهند بود.

۱۴۱۱۱۳ : در تصرف های آموزشی/ فرهنگی، تمام فضاهای مشروح در زیر باید به روشنایی اضطراری مجهز باشند:

 الف) تمام پلکانها و راهروهای داخلی.

ب) همه فضاهایی که به طور معمول تحت تصرف قرار دارند، به استثنای فضاهای اداری، کلاسهای بزرگ عمومی، انبارها و موتورخانه ها.

 پ) تمام فضاهای قابل انعطاف و مرتبط.

ت) تمام بخش های دور بسته و بدون پنجره.

۱۵۱۱۱۳ : در تصرف های آموزشی/ فرهنگی، راه های خروج باید دارای علایم مناسب مطابق بندهای ۸-۱-۳ و ۹-۱-۳ باشند، مگر آنکه موقعیت خروجها برای تمام متصرفان، مشخص و آشنا باشد.