دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های اداری/حرفه ای

۱۱۴۱۳ : راه های خروج در تصرف های اداری/ حرفه ای باید با ضوابط عمومی مندرج در بندهای ۲-۱-۳ الی ۹-۱-۳، و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند.

۲۱۴۱۳ : در بناهای اداری/ حرفه ای، پلکانها و شیبراه های داخلی چنانچه به عنوان راه های خروج الزامی برای بیش از یک طبقه مورد استفاده قرارگیرند، باید مطابق ضوابط بند ۳-۳-۳-۱-۳ دوربندی شوند.

۳۱۴۱۳ : در بناهای اداری/ حرفه ای، طبقات پائین تر از طبقه همکف (زیرزمین ها) چنانچه فقط به عنوان انباری/ موتورخانه و دیگر تسهیلات خدماتی بنا استفاده شوند و به عنوان اداری/ حرفه ای تصرف نشوند، می توانند خروجهایی مطابق ضوابط مندرج در بند ۱۷-۱-۳ داشته باشند.

۴۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، نصب قفل کلیدخور روی درهای راه خروج به استثنای درهای اصلی ورود/خروج مجاز نخواهد بود. درهای اصلی ورود/ خروج، درهایی هستند که به ضرورت نوع تصرف باید در موقع کار باز باشند. این درها نیز فقط با رعایت ضوابط مندرج در بند۷-۲-۴-۱-۳ می توانند قفل کلیدخور داشته باشند.

۵۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، استفاده از پله های مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در بند ۷-۴-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۶۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، استفاده از درهای کشویی افقی یا کرکره ها و شبکه های با ریل قائم به عنوان بخشی از راه خروج الزامی، با رعایت ضوابط مندرج در بند ۱۲-۲-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۷۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، عرض مفید هیچ قسمت از راه خروج نباید از ۱۱۲۰ میلیمتر کمتر در نظر گرفته شود.

۸۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، مجموع ظرفیت خروج های طبقه همکف (همتراز معبر عمومی) باید برابر ظرفیت لازم برای بار متصرف این طبقه به اضافه مجموع ظرفیت های مقرر شده برای پلکانها و شیبراه های خروج منتهی به طبقه همکف در نظر گرفته شود.

۹۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، هر فضا در هر طبقه از بنا، از جمله طبقات زیر همکف، چنانچه برای مقاصد اداری/ حرفه ای استفاده شود، تأمین حداقل دو خروج مجزا برای آن الزامی خواهد بود.

تبصره: هر اتاق یا فضا با متصرفانی به تعداد کمتر از ۱۰۰ نفر می تواند فقط به یک خروج دسترسی داشته باشد، مشروط بر آنکه:

 الف) خروج مورد نظر در تراز تخلیه خروج، مستقیماً به بیرون بنا منتهی شده و مجموع طول راهی که از هر نقطه اتاق یا فضا از طریق این خروج تا بیرون بنا پیموده می شود، از ۳۰ متر بیشتر نشود.

ب) چنانچه اینگونه فضاها در طبقه خروج واقع نشده اند، حداکثر می توانند ۴.۵ متر با آن اختلاف ارتفاع داشته باشند، که در این صورت پلکان مورد استفاده در مسیر خروج باید کاملاً دوربندی شده و از سایر قسمت های بنا جدا شود و هیچگونه بازشوی اضافی نداشته باشد.

۱۰۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، هیچ راهرویی نباید بن بستی به طول بیش از ۶ متر داشته باشد، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت حداکثر طول بن بست ها می تواند ۱۵ متر باشد.

۱۱۱۴۱۳ : دسترس های خروج های مختلف نباید مسیر مشترکی به طول بیش از ۲۳ متر داشته باشند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت استثنائاً این طول می تواند حداکثر به ۳۰ متر افزایش یابد.

۱۲۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای، حداکثر طول مجاز دسترس خروج، ۶۰ متر خواهد بود، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت استثنائاً، این طول می تواند حداکثر به ۹۰ متر افزایش یابد.

۱۳۱۴۱۳ : تصرف های اداری/ حرفه ای یا بخش هایی از آنها، حسب موارد مشخص شده در زیر باید دارای روشنایی اضطراری باشند:

الف) بنا دارای ۲ یا چند طبقه بالاتر از تراز تخلیه خروج باشد.

 ب) طبقات بالاتر یا پائین تر از تراز تخلیه خروج برای ۱۰۰ متصرف یا بیشتر، استفاده شوند.

پ) کل بنا برای ۱۰۰۰ متصرف یا بیشتر، مورد استفاده قرارگیرد.

 ت) فضاهای مورد استفاده اداری/ حرفه ای در زیرزمین واقع شده، یا اصولاً بدون پنجره طراحی شده باشند.

۱۴۱۴۱۳ : در بناهای اداری/ حرفه ای، راه های خروج باید دارای روشنایی کافی و علائم مناسب مطابق ضوابط این مقررات باشند.

۱۵۱۴۱۳ : در تصرف های اداری/ حرفه ای کم خطر که تعداد متصرف کمتر از ۳۰ نفر در هر طبقه می باشد، در صورت تائید مقام قانونی مسئول استفاده از بند ۲-۱۰-۱-۳ مجاز خواهد بود.