دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۱-۳ ضوابط اختصاصی راه های خروج در تصرف های کسبی/ تجاری

۱۱۵۱۳ : راه های خروج در تصرف های کسبی/ تجاری باید با ضوابط عمومی مندرج در بندهای ۲-۱-۳ تا ۹-۱-۳، و نیز ضوابط اختصاصی این بخش مطابقت داشته باشند.

۲۱۵۱۳ : در همه تصرف های کسبی/ تجاری بیش از یک طبقه، تمام پلکان ها یا شیبراه های داخلی که به عنوان راه خروج استفاده می شوند، باید دوربندی شوند. پلکان هایی که فقط یک طبقه زیرزمین را به همکف ارتباط میدهند، نیاز به دوربندی نخواهند داشت.

۳۱۵۱۳ : در مواردی که به دلیل موقعیت و شیب زمین و نیز مشخصات طراحی بنا، طبقه روی همکف با بیرون بنا همتراز و از طریق یک درگاه خروج مستقیماً به معبر عمومی مرتبط شود، درگاه مزبور می تواند به عنوان خروج افقی برای طبقه مربوط به خود مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه موقعیت اینگونه درگاه ها به گونه ای باشد که به عنوان ورود/ خروج اصلی نیز قابل استفاده باشند، طبقه مزبور به عنوان طبقه همکف به شمار آمده و از لحاظ خروج، تابع تمام ضوابط مشروح در این مقررات مربوط به طبقات همکف خواهد بود.

۴۱۵۱۳ : در تصرف های کسبی/ تجاری، در مورد درگاه های اصلی ورود/ خروج، استفاده از درهای دارای قفل کلیدخور به شرط رعایت ضوابط مندرج در بند ۷-۲-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۵۱۵۱۳ : در تصرف های کسبی/ تجاری، استفاده از درهای کشویی افقی و درها و کرکره های ایمنی قائم، با رعایت ضوابط مندرج در بند ۱۲-۲-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۶۱۵۱۳ : در تصرف های کسبی/ تجاری، استفاده از پلکان های مارپیچ با رعایت ضوابط مندرج در بند ۷-۴-۴-۱-۳ مجاز خواهد بود.

۷۱۵۱۳ : در فروشگاه ها، مجموع ظرفیت خروج های طبقه همکف باید برابر ظرفیت لازم برای بار متصرف این طبقه، به اضافه مجموع ظرفیت های مقرر شده برای پلکان ها و شیبراه های منتهی به طبقه همکف در نظر گرفته شود.

۸۱۵۱۳ : در تصرف های کسبی/ تجاری، هر طبقه و هر بخش از هر طبقه، از جمله طبقات زیر همکف، باید حداقل دو خروج دور از هم داشته باشد.

 تبصره: در فروشگاه های یک طبقه با مساحت خالص حداکثر ۲۸۰ مترمربع، چنانچه طول دسترس خروج حداکثر ۲۳ متر باشد، داشتن یک خروج مجاز خواهد بود و در مواردی که تمام این طبقه با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، این طول می تواند به حداکثر ۳۰ متر افزایش یابد.

۹۱۵۱۳ : دسترس های خروج نباید مسیر مشترکی با طول بیش از ۲۳ متر داشته باشند، مگر آنکه تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت این طول می تواند به حداکثر ۳۰ متر افزایش یابد.

۱۰۱۵۱۳ : در تصرف های کسبی/ تجاری، طول دسترس خروج نباید از ۳۰ متر بیشتر باشد، مگر آنکه بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، که در آن صورت این طول می تواند به حداکثر۶۰ متر افزایش یابد.

۱۱۱۵۱۳ : در فروشگاه ها، حداقل عرض مفید راهروهای منجر به خروجها، باید معادل عرض خروجها بوده و از ۹۰۰ میلیمتر کمتر نباشد.

۱۲۱۵۱۳ : در فروشگاه های بیش از ۳ طبقه، همچنین در فروشگاه های با مساحت خالص بیش از ۲۸۰۰مترمربع، تأمین حداقل یک راه ارتباطی که مستقیماً به یک خروج منجر شود، در هر طبقه ضروری خواهد بود. عرض این راه نباید از ۱۵۰۰ میلیمتر کمتر در نظر گرفته شود.

۱۳۱۵۱۳ : در مواردی که درهای ورود مشتریان، فقط در یک بر یا یک دیوار خارجی بنا در نظر گرفته می شود، حداقل دو سوم مجموع عرض خروج مقرر شده برای بنا باید در همان دیوار تأمین گردد.

۱۴۱۵۱۳ : در فروشگاه های بزرگ، حداقل نیمی از خروجها باید موقعیتی داشته باشند که برای دسترسی به آنها نیازی به عبور از میان راهروهای کنترل و پرداخت بهای اجناس نباشد و به هر حال هیچ عاملی نباید راه های دسترسی به خروجها را مانع شود.

۱۵۱۵۱۳ : در مواردی که چرخهای دستی و نظایر آن برای حمل کالا در اختیار مشتریان فروشگاه ها قرار می گیرد، باید تدابیر کافی به منظور حرکت و توقف آنها اتخاذ شود تا احتمال مسدود شدن راه های خروج به حداقل ممکن کاهش یابد.

۱۶۱۵۱۳ : در مواردی که تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، ۵۰ درصد خروجها می توانند در تراز تخلیه خروج (طبقه همکف) از طریق یک راهروی تخلیه خروج به بیرون بنا تخلیه شوند، مشروط بر آنکه طول تخلیه خروج از ۱۵ متر بیشتر نباشد.

۱۷۱۵۱۳ : در تصرف های کسبی/ تجاری، راه های خروج باید دارای روشنایی کافی و علایم مناسب مطابق بندهای ۸-۱-۳ و ۹-۱-۳ باشند. در مورد خروجهایی که از تمام بخش های فروشگاه کاملاً آشکار و قابل تشخیص باشند، استثنائاً نیاز به علامت گذاری نخواهد بود.

۱۸۱۵۱۳ : تمام فروشگاه های با مساحت خالص بیش از ۲۸۰ مترمربع یا بیش از یک طبقه، باید دارای تسهیلات روشنایی اضطراری باشند.

۱۹۱۵۱۳ : در بناهای تجاری کم خطر حداکثر تا ۲ طبقه روی همکف، درصورتیکه بار متصرف مجموع طبقات بیش از ۵۰ نفر نباشد، با تائید مقام قانونی مسئول می توان یک پلکان خروج در نظر گرفت.

۲۰۱۵۱۳ : در تصرف های تجاری درصورتیکه طبقات فوقانی به منظوری غیرتجاری مورد استفاده قرارگیرد، حداقل۵۰ درصد از خروجها باید مستقیماً و بدون بخش تخلیه خروج، به بیرون از بنا باز شوند.