دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۷, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱-۳علامت گذاری راه های خروج

۱۹۱۳ : تمام دسترس های خروج باید با علامتهای تائید شده که سمت و جهت دستیابی به خروج را با پیکان نشان میدهد، مشخص شوند، مگر آنکه خروج و مسیر دسترسی به آن به آسانی و فوریت، قابل دیدن باشد. تعداد و موقعیت این علایم باید به گونه ای انتخاب شود که فاصله هیچ نقطه ای از دسترس خروج تا نزدیکترین علامت قابل مشاهده، از ۳۰ متر بیشتر نشود.

۲۹۱۳ : تمام خروج های هر بنا، به استثنای درهای اصلی واقع در جداره های بیرونی، باید با علامتهای تائید شده مشخص شوند. علامت هر خروج باید در موقعیتی نصب شود که از تمام جهات دسترسی به آن خروج به آسانی دیده شود.

۳۹۱۳ : تمام درهای حریق خود بسته شو باید از هر دو طرف با علامت تائید شده ای که عبارت “در حریق – بسته نگه دارید” روی آن نوشته شده است، مشخص شوند.

۴۹۱۳ : علایم خروج باید موقعیتی مناسب و رنگ و طرحی متضاد با تزئینات و نازک کاری های داخلی و سایر علایم و نشانه ها داشته باشند تا به آسانی دیده شوند. هیچ نوع تزئینات، مبلمان، تجهیزات و تأسیسات نباید مانع دیده شدن علایم خروج شود. همچنین استفاده از انواع نورپردازی، نمایش تصویر یا شیء که روشنایی آن بیشتر از روشنایی علایم خروج بوده یا در مسیر رؤیت علایم خروج توجه را به خود جلب کند، مجاز نخواهد بود.

۵۹۱۳ : علایم خروج باید ساده و قابل فهم برای همگان بوده و کلمه “خروج” را به طور ساده، خوانا و آشکار نشان دهند.

۶۹۱۳ : هر راه عبور یا راه پله ای که خروج نبوده و به دسترس خروج نیز منجر نمی شود، اما به دلیل موقعیت خود ممکن است با یک خروج یا دسترس خروج اشتباه گرفته شود، باید با علامتی تائید شده که عبارت “خروج نیست” بر آن نوشته شده، مشخص شود.

۷۹۱۳ : هریک از علایم خروج باید به وسیله یک منبع نور قابل اطمینان، از روشنایی مناسب برخوردار باشد. علایم خروج می توانند از درون روشن یا از بیرون نورپردازی شوند. اما در همه حال و در هریک از دو حالت روشنایی عادی و اضطراری بنا، باید به خوبی دیده شوند.

۸۹۱۳ : شدت روشنایی علایم چه از بیرون و چه از داخل نورپردازی می شوند، نباید کمتر از ۵۴ لوکس باشد.

۹۹۱۳ : در تمام مواردی که در این مقررات، پیوستگی روشنایی راه های خروج تصریح شده، علایم خروج باید به طور پیوسته روشن باشند، مگر در مواردی که همزمان با فعال شدن شبکه هشدار حریق، روشنایی علایم خروج به صورت چشمک زن درمی آیند. همچنین در تمام مواردی که در این مقررات، ضرورت استفاده از تسهیلات روشنایی اضطراری اعلام شده، علایم خروج باید به شبکه روشنایی اضطراری متصل باشند.

۱۰۹۱۳ : تمامی علامت گذاری ها باید با رعایت مفاد مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان (علائم و تابلوها) انجام شود.