دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۸-۱-۳ ضوابط اختصاصی ساختمان های بلند

۱۱۸۱۳ : بر اساس ضوابط این مقررات، هر بنایی که فاصله قائم بین تراز کف بالاترین طبقه قابل تصرف، تا تراز مناسب ترین سطح قابل دسترس برای ماشین های آتشنشانی که به تائید مقام قانونی مسئول برسد و از ۲۳ متر بیشتر باشد، عمارت بلند محسوب شده که علاوه بر ضوابط اختصاصی مربوط به تصرف خود (مندرج در بندهای۱۰-۱-۳ تا ۱۷-۱-۳) تابع ضوابط این بخش نیز خواهد بود.

۲۱۸۱۳ : سازه های مرتفع که به طور معمول مورد تصرف انسان قرار نمی گیرند و نیز برج های نگهبانی و کنترل، مناره ها و نظایر آنها با بار متصرف ۵ نفر یا کمتر، مشمول مقررات این بخش نخواهند بود.

۳۱۸۱۳ : در ساختمان های بلند، راه های خروج باید حداقل دارای ۱۱۰۰ میلیمتر عرض مفید باشند، مگر آنکه در ضوابط اختصاصی تصرف، عرض بیشتری برای راه خروج مقرر شده باشد.

۴۱۸۱۳ : در ساختمان های بلند، برای هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه، از جمله طبقات زیر طبقه تخلیه خروج، تأمین حداقل دو خروج مجزا و تا حد امکان دور از هم الزامی است.

۵۱۸۱۳ : در ساختمان های بلند، برای هر طبقه یا هر بخش از یک طبقه که بار متصرف آن از ۵۰۰ نفر بیشتر باشد، باید به تعداد تصریح شده در بند ۲-۶-۱-۳، خروج مجزا و دور از هم در نظر گرفته شود.

۶۱۸۱۳ : در مواردی که چند خروج مقرر می شود، موقعیت خروجها باید به گونه ای انتخاب شود که برای دسترسی به هر خروج، راهی مجزا و در جهتی جداگانه فراهم باشد. البته در ابتدای دسترس خروجها از هر نقطه، مسیر مشترک به طول حداکثر ۱۵ متر مجاز است.

۷۱۸۱۳ : در ساختمان های بلند، هیچ بن بستی با طول بیش از ۱۵ متر در راه های خروج مجاز نخواهد بود.

۸۱۸۱۳ : طول دسترس های خروج در ساختمان های بلند، حداکثر ۳۰ متر است، مگر آنکه تمام بنا یا سازه با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، در آن صورت این طول می تواند به حداکثر ۴۵ متر افزایش یابد.

۹۱۸۱۳ : در ساختمان های بلند، راه های خروج باید روشنایی کافی و علایم مناسب، مطابق ضوابط این مقررات داشته باشند.

۱۰۱۸۱۳ : در ساختمان های بلند، راه های خروج باید به روشنایی اضطراری مجهز باشند، مگر آنکه ساختمان فقط در ساعات روز استفاده شوند، در آن صورت اگر راه های خروج از روشنایی طبیعی کافی برخوردار باشند، با موافقت کتبی مقام قانونی مسئول، می توان از روشنایی اضطراری صرفنظر نمود.

۱۱۱۸۱۳ : همه ساختمان های بلند باید توسط شبکه های بارنده خودکار تائید شده مجهز به سیستمهای نظارت الکتریکی محافظت شوند. این شبکه ها باید مطابق روش های استاندارد، نصب شده و در هر طبقه دارای شیر کنترل و وسایل کنترل جریان آب باشند.

۱۲۱۸۱۳ : در ساختمان های بلند، علاوه بر شبکه هشدار حریق، نصب شبکه اعلام حریق نیز ضروری است. این شبکه ها باید به تائید مقام قانونی مسئول برسند.

۱۳۱۸۱۳ : تمام ساختمان های بلند، باید به منظور استفاده مأموران آتشنشانی و نجات، دارای سیستم کنترل ارتباط تلفنی دوسویه باشند و این سیستم بین ایستگاه مرکزی کنترل، اتاقک هر آسانسور، سرسراهایی که آسانسورها در آن قرار دارند و تمام طبقاتی که توسط پلکان خروج به هم مربوط می شوند، ارتباط برقرار کند. در مواردی که سیستم ارتباط رادیویی سازمان آتشنشانی بتواند به عنوان معادل این سیستم مورد تائیدرارق گیرد، استثنائاً می توان از نصب چنین تجهیزاتی صرف نظر نمود.

۱۴۱۸۱۳ : هر عمارت بلند، باید به مولد نیروی برق دوم که همواره آماده استفاده است و حداقل یکی از آسانسورها را برای ماموران آتشنشانی در هنگام حریق قابل استفاده می نماید، مجهز باشد. ظرفیت مولد نیرو باید برای کارکرد همزمان و تأمین همه تجهیزاتی که در زیر نامبرده شده، کافی و مناسب باشد:

 الف) شبکه روشنایی اضطراری

ب) شبکه های هشدار و اعلام حریق

پ) پمپهای آتش نشانی ساختمان

 ت) تجهیزات ایستگاه کنترل مرکزی

ث) حداقل یکی از آسانسورهای مربوط به همه طبقات بنا (به گونه ای که در صورت لزوم بتوان نیروی مورد نیاز آن را به هریک از دیگر آسانسورها منتقل نمود.)

ج) تجهیزات مکانیکی مانع دود در دوربندها

چ) سیستم تهویه پارکینگها و پله های بسته

۱۵۱۸۱۳ : تمام ساختمان های بلند باید دارای یک ایستگاه کنترل مرکزی در یک اتاق که محل آن را سازمان آتشنشانی تعیین می کند، باشند. در این ایستگاه باید بتوان به کمک نشانگرهای الکترونیک، همه تجهیزات و تأسیسات ارتباطی، حفاظتی، ایمنی و مخابراتی موجود در بنا را به درستی کنترل نمود.