دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۹-۱-۳ ضوابط اختصاصی استقرار خودروهای آتشنشانی

۱۱۹۱۳ : برای ساختمان های با ارتفاع کمتر از ۲۳ متر حداقل عرض مفید قابل قبول معبر ۶ متر و برای ساختمان های با ارتفاع بیش از ۲۳ متر حداقل عرض مفید قابل قبول معبر ۸ متر می باشد.

تبصره: برای ساختمان های با یک یا دو خانوار حداقل عرض معبر با تائید نهاد قانونی مسئول، بر اساس کدها و استانداردهای معتبر بین المللی تعیین می گردد.

۲۱۹۱۳ : درصورتیکه عرض معبر برای استقرار خودروهای آتشنشانی کافی نباشد، می توان فضایی در فضای باز مجاورت ساختمان (مانند حیاط) با شرایط زیر در نظر گرفت:

 الف) حداقل عرض در ورودی فضای مجاور جهت استقرار خودروهای آتشنشانی باید ۶ متر باشد.

ب) درهای مذکور می توانند کشویی یا لولایی باشند.

 ج) طراحی در باید به گونه ای باشد که یک نفر بتواند آن را باز کند.

 د) محوطهای به ابعاد ۱۰×۱۰ متر برای استقرار خودروهای آتشنشانی در نظر گرفته شود (با تائید مقام قانونی مسئول و با در نظر گرفتن استانداردهای معتبر).

 ۱۲۱۹۱۳ : حداقل فاصله محل استقرار خودروی آتشنشانی تا ساختمان ۴.۵ و حداکثر ۱۰ متر می باشد.

۲۲۱۹۱۳ : حداقل مقاومت زمین محل استقرار خودروی آتشنشانی ۲۶ تن می باشد. مقام قانونی مسئول با توجه به شرایط خودروهای آتش نشانی و با لحاظ نمودن استانداردهای معتبر می تواند این عدد را افزایش دهد.