دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۱-۲-۳ ساختارها

۱۱۲۳ : در این بخش از مقررات، اعضای باربر بناها از لحاظ سوختن و میزان مقاومت در برابر حریق در ارتباط با نوع تصرف، تحت عنوان ساختار دسته بندی می شوند. مقررات مربوط به دیگر اعضای غیر باربر بناها مانند دیوارهای حریق و مقاوم حریق، دیوارهای غیرباربر بیرونی و پیرامونی، جداکننده ها و پارتیشن های غیرباربر فضاهای داخلی، دیوارهای سپرحریق، دیوارهای دوربند شفت ها و بازشوها و همچنین بازهای افقی یا قائم موجود در دیوارها، کف ها و سقفها جزو ساختارها محسوب نشده و در بخش های ویژه و مربوط به خود مورد ضوابط قرارخواهند گرفت.

۲۱۲۳ : بر اساس مقررات آمده در این بخش، از این پس تمامی بناها و تاسیسات ساختمانی موجود، در دست احداث و آنهایی که بعداً ساخته می شوند، بر حسب چگونگی طراحی، نحوه استفاده از مصالح اجرای ساختمان و تامین میزان مقاومت و محافظت دربرابر حریق از لحاظ ساختار در دو گروه اصلی مقاوم حریق، دو گروه اصلی غیرسوختنی و دو گروه اصلی سوختنی، هریک با مشخصات کلی و شامل گروه های فرعی به شرح زیر دسته بندی می شوند.

۳۱۲۳ : بررسی میزان مقاومت حریق اعضای باربر و دیگر مشخصات حفاظتی اجزای ساختمان و در نهایت تعیین دسته و گروه ساختاری بنا در هر مورد یا هر بخش از یک بنا، با توجه به نوع تصرف توسط “مقام قانونی مسئول” صورت خواهد گرفت و در خصوص بناها و تاسیسات ساختمانی موجود و در دست احداث درصورتی ضرورت می یابد که تصمیم به تغییر تصرف، افزایش طبقات یا توسعه زیربنا باشد.

۴۱۲۳ : مشخصات کلی ساختارهای اصلی و گروه های فرعی در جدول ۱-۲-۳ خلاصه شده و مقررات تفصیلی مقاومت و محافظت برای دسته ها و گروه ها بعداً به تدریج تعیین، تدوین و اعمال خواهد گردید.