دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۱-۱-۳ ضوابط اختصاصی فضای ارتباطی

جز در مواردی که در این مبحث تصریح شده است، ایجاد فضای ارتباطی بین طبقات به شرط رعایت بندهای ۱-۲۱-۱-۳ الی ۷-۲۱-۱-۳ مجاز می باشد.

۱۲۱۱۳ : فضای ارتباطی مجاز به ارتباط تعداد طبقات بیش از آنچه استانداردهای معتبر بین المللی تعیین می کنند، نمی باشد.

۲۲۱۱۳ : پائین ترین طبقه فضای ارتباطی باید بر اساس استاندارهای معتبر بین المللی تعیین شود.

۳۲۱۱۳ : فضای ارتباطی بین طبقات باید به گونه ای باشد که وقوع هرگونه آتشسوزی در طبقات پایینتر، از طبقات بالاتر در مدت زمانی که خطری آنها را تهدید نکند، قابل رویت باشد.

۴۲۱۱۳ : فضای ارتباطی با جداکننده های حداقل یک ساعت مقاوم حریق از سایر بخش های ساختمان جدا شده باشد و با شبکه بارنده تائید شده محافظت شود.

۵۲۱۱۳ : فضای ارتباطی باید توسط مقام قانونی مسئول و بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی به عنوان یک مکان با خطر معمولی یا کم خطر تائید شود.

۶۲۱۱۳ : ظرفیت خروج فضای ارتباطی باید به نحوی باشد که امکان تخلیه همزمان همه متصرفین در زمان وقوع حریق وجود داشته باشد.

۷۲۱۱۳ : هر متصرف که در طبقات یا در مکانی به جز فضای ارتباطی حضور دارد، حداقل به یک مسیر خروج بدون نیاز به وارد شدن به فضای ارتباطی، دسترسی داشته باشد.