دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۲-۱-۳ ضوابط اختصاصی آتریوم ها

به جز در مواردی که در این مبحث تصریح شده است، استفاده از آتریوم به شرط رعایت بندهای۱-۲۲-۱-۳ الی ۹-۲۲-۱-۳ مجاز است.

 ۱۲۲۱۳ : آتریوم توسط جداکننده های با حداقل یک ساعت مقاوم حریق از سایر بخش های ساختمان جداسازی شده باشد.

۲۲۲۱۳ : استفاده از دیوارهای شیشه ای یا پنجره های ثابت با شرایط زیر در آتریوم مجاز خواهد بود:

 الف) شبکه بارنده تائید شده در دو طرف آنها با حداکثر فاصله طولی ۱۸۰۰ میلیمتر نصب شده باشد.

ب) حداکثر فاصله عناصر آبپاش شبکه بارنده از دیوارهای شیشه ای یا پنجره های ثابت از ۳۰۰ میلیمتر بیشتر نباشد.

 پ) شیشه های دیوار یا پنجره باید از نوع حرارتی، سیمی یا لمینیت شده و در داخل یک ساختار فلزی به نحوی نصب شده باشند که اجازه خمش و انحنا بدون شکستگی به دیوار شیشه ای یا پنجره را بدهد.

 ت) در صورتیکه در بالا یا پائین دیوارشیشه ای پیاده راه وجود ندارد، شبکه بارنده ردیف یک بند ۲-۲۲-۱-۳ الزامی نیست.

ث) درهای موجود در دیوار شیشه ای دودبند و خود بسته شو باشد.

 ج) دیوار شیشه ای به صورت عمودی پیوسته بوده و هیچگونه پنجره یا سطح افقی متصل به خود ندارد.

۳۲۲۱۳ : فضای داخل آتریوم توسط مقام قانونی مسئول و بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی به عنوان منطقه کم خطر یا با خطر معمولی مورد تائید قرار گیرد و به شبکه بارنده تایید شده مجهز باشد.

۴۲۲۱۳ : تهویه آتریوم باید به گونه ای طراحی و اجرا شود که با توجه به نوع، حجم مواد موجود و شکل آتریوم ارتفاع دود در بالاترین سطح چنان کنترل شود که از ورود دود از طریق بازشوهای بالاترین طبقه به درون ساختمان جلوگیری شود.

۵۲۲۱۳ : طراحی و اجرای سیستم کشف و اعلام حریق تائید شده با توجه به ارتفاع، شکل و ساختار آتریوم الزامی است.

۶۲۲۱۳ : تهویه آتریوم به گونه ای باشد که امکان تخلیه محصولات حریق به صورت دستی و خودکار وجود داشته باشد.

۷۲۲۱۳ : دسترسی به مسیرهای خروج از طریق دسترس های دودبند و درهای با حداقل ۱.۵ساعت مقاوم حریق امکان پذیر باشد.

۸۲۲۱۳ : رعایت تعداد و ظرفیت راه های خروج آتریوم مطابق با مفاد این مبحث الزامی است.