دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۲-۲-۳ حداکثر تعداد طبقات و ارتفاعات مجاز

۳۲۲۱: به منظور کنترل قائم حریق، جلوگیری از افزایش تلفات انسانی و خسارتهای بیش ازحد در آتشسوزیها، از این پس لازم است حداکثر تعداد طبقات هر بنا با توجه به نوع ساختار و نحوه استفاده از بنا (تصرف)، مطابق اعدادی که در جدولهای ۲-۲-۳- الف و ۲-۲-۳- ب آمده، محدود شده و دیگر ضوابط حفاظتی و مقرراتی که در مورد ارتفاعات مجاز، دراین بخش تنظیم خواهد گردید، در آنها رعایت شود.