دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱-۵ استانداردها

۱۳۱۵ : مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی باید از نظر ویژگی، مشخصات فنی و روشهای آزمایش منطبق با استانداردهای ملی ایران و معیارهای پذیرفته در هر بخش از این مبحث باشد. به این منظور، برای هر دسته از مصالح و فرآورده های ساختمانی، استانداردهای ملی  مربوط معرفی میشود.

۲۳۱۵ : در مدت اعتبار این مبحث، چنانچه استانداردها یا ویرایشهای جدیدی از استاندارد به تصویب برسد، جانشین استانداردها و معیارهای مشابه در این مبحث خواهد شد.

۳۳۱۵ : اگر در پاره ای از موارد، استاندارد ملی  وجود نداشته باشد، باید استانداردهای معتبر بین المللی ملاک عمل قرار گیرد.

۴۳۱۵ : تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی باید ویژگیها و مشخصات فنی آنها را برابر استانداردهای مربوط و معیارهای پذیرفته شده در این مبحث، معتبر بشمرند و در صورت درخواست مصرف کننده؛ تولیدکننده، توزیع کننده و یا واردکننده ملزم به ارائه مشخصات است.