دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۸-۱-۵ مصالح و فرآورده های جدید

مصالح و فرآورده های ساختمانی جدید، جز آنها که نام و مشخصاتشان در این مبحث آمده است، در صورتی قابل استفاده هستند که مشخصات و دامنه کاربرد آنها به تأیید سازمان ملی  استاندارد و یا مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد و برای آنها گواهینامه فنی معتبر اخذ شده باشد.