دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۱-۳-۵ تعریف

بلوک سفالی توخالی با خاک رس، لای و ماسه، بدون افزودنی یا با افزودنی (مانند مواد حباب ساز) شکل دهی و پخته میشود. آجر رسی سبک با سوراخهای قائم عمدتاً در بنایی برای ساختن دیوارهای داخلی و خارجی باربر و غیرباربر استفاده میشود. آجر سبک غیرباربر با سوراخهای افقی (آجر تیغه ای) و پنل آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخهای افقی برای دیوارچینی غیرباربر و دیوار داخلی کاربرد دارند.