دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲-۲-۵ دسته بندی

آجر برحسب مواد خام استفاده شده در ساخت آن، به انواع زیر تقسیم میشود:

۱۲۲۵ : آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی: آجری که از پخت خشت خام رسی و یا از پخت خشت تهیه شده از مخلوط مرطوب فشرده شده شیل و شیست و مارن (روش پرسی) و در هر دو حالت، در دمای حدود ۱۰۰۰ درجه سلسیوس به دست می آید.

بر اساس  استاندارد ملی ایران شماره ۷ ایران، آجر رسی ساختمانی، برحسب نوع مصرف به گروههای آجر توکار، آجر نما و آجر مهندسی تقسیم میشود:

آجر توکار: آجری که برای کارهای عمومی ساختمان مناسب است. این آجرها، برحسب محل مصرف، به دو نوع باربر و غیرباربر منقسم و هرکدام نیز به دو دسته توپر و سوراخدار درجه بندی میشود.

آجر نما: آجری که بدون نیاز به اندودکاری یا پوششهای دیگر، مستقیماً برای نماسازی به مصرف میرسد. این آجر دو نوع متعارف و پلاکی دارد. آجرهای نمای متعارف و پلاکی به دو دسته توپر و سوراخدار و هرکدام، برحسب مقاومت فشاری، به دو درجه ۱ و ۲ تقسیم میشود.

آجر مهندسی: آجری با جسم متراکم و پرمقاومت که برای ساخت اعضای باربر مناسب است. این نوع آجر به دو دسته توپر و سوراخدار و هرکدام، برحسب مقاومت فشاری، به دو درجه ۱ و ۲ تقسیم میشود.

آجر سبک: آجری که از رس، لوم یا مواد رسی، با افزودنیها (مواد هوازا) یا بدون آنها قالبگیری و پخته میشود. چگالی ظاهری این آجرها نباید بیشتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب باشد. مواد افزودنی نیز نباید، در درازمدت، اثر مخرب بر خواص آجرها داشته باشد.

۳۲۲۵

آجر ماسه آهکی: آجری که از مخلوط ماسه سیلیسی یا سیلیکاتی (یا سنگ خرد شده یا مخلوطی از این دو) و آهک، در بخار آب و گرما، تولید میشود. خاکستر بادی، سرباره کوره آهنگدازی و به طورکلی، ضایعات صنعتی مناسب، برای تهیه این نوع آجرها بکارمیروند.

آجرهای ماسه آهکی معمولاً به صورت توپر و سوراخ دار به ابعاد آجر رسی، یا مضاربی از آن ساخته میشود و برحسب مقاومت فشاری، دسته بندی  میشود. آجر ماسه آهکی به رنگ خاکستری است و با افزودن مواد رنگی، میتوان انواع رنگی آن را نیز تولید و در نمای ساختمان از آن استفاده کرد.

۴۲۲۵

آجر بتنی: نوعی بلوک سیمانی توپر که از سیمان پرتلند، سنگدانه های معدنی مناسب و آب تهیه میشود. برای بهره گیری از کاربرد ویژه آن، از افزودنیهای مناسب استفاده میشود. این نوع آجرها، برحسب مقاومت فشاری و جذب آب، در دیوارهای خارجی و مصارف عمومی کاربرد دارند. از این نوع آجرها در داخل و خارج ساختمان و همچنین به عنوان کفپوش نیز استفاده میشود.

۴۲۳۲۵ آجر ضد اسید

آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی این آجر باید بر اساس  استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۹۸ انجام شود. آزمونها شامل ویژگیهای هندسی، مقاومت فشاری، جذب آب، یخ زدگی و مقاومت در برابر اسید میباشند.

 ۵۲۳۲۵ : استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.