دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲-۳-۵ دسته بندی

بلوکهای سفالی توخالی به دو دسته اصلی تقسیم میشود:

۱۲۳۵ بلوک سقفی: برای پر کردن بین تیرچه ها

۲۲۳۵ بلوک دیواری یا آجر رسی سبک: این آجرها بر سه نوع است:

۱۲۲۳۵ : آجر رسی سبک باربر و غیرباربر، با سوراخهای قائم: آجری با سوراخهای عمود بر سطح بستر.

۲۲۲۳۵ : آجر رسی سبک غیرباربر، با سوراخهای افقی: آجری با سوراخهای به موازات سطح بستر، با ارتفاع اسمی کمتر از عرض اسمی.

۳۲۲۳۵ : پنل آجری رسی سبک غیرباربر، با سوراخهای افقی: آجری با سوراخهای به موازات سطح بستر، با ارتفاع اسمی بیشتر از ضخامت اسمی، بدون الگوی مشخص سوراخ.