دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۲-۴-۵ دسته بندی

کاشی را از جنبه های مختلف، میتوان به چند دسته تقسیم کرد:

۱۲۴۵ روش تولید: الف) روش اکسترودی؛ ب) روش پرس خشک؛ پ) دیگر روشهای تولید

۲۲۴۵ مقدار جذب آب

الف) کاشیهای با جذب آب کم (کمتر از ۳ درصد)

ب) کاشیهای با جذب آب متوسط ( ۱۰-۳ درصد) در دو زیر گروه ۶-۳ ( درصد) و ۱۰-۶ (درصد)؛

پ) کاشیهای با جذب آب بالا (بیش از ۱۰ درصد)

۳۲۴۵ نوع نصب

الف) تکی؛ ب) گروهی

۴۲۴۵ محل مصرف

الف) کاشیهای دیواری، شامل کاشی ارتنوری، گرانیتی، پرسلانی، منوپروزا (تک پخت)

ب) کاشیهای کف، شامل کاشیهای با جذب آب کم، گرانیتی و پرسلانی

۵۲۴۵ پوشش رویه

الف) لعابدار  ب) بدون لعاب

۶۲۴۵ درجه بندی

الف) درجه۱؛ ب) درجه ۲؛ پ) درجه ۳

۷۲۴۵

مصارف کف بر اساس مقاومت سایشی: در پنج رده مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲۵