دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۳-۲-۵ استانداردها

۱۳۲۵ ویژگیها

۱۱۳۲۵ : آجرهای رسی، مارنی و شیلی و شیستی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

کاملاً پخته، یکنواخت و سخت باشند. مقاومت فشاری، میزان جذب آب و دیگر مشخصات آنها، برحسب نوع، باید با استاندارد ملی ایران شماره ۷ تطبیق کند. در صورتیکه آجر رسی مطابق روش مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره ۷ تحت آزمون یخ زدگی قرار میگیرد، درصد افت وزنی آن نباید بیشتر از ۳ درصد باشد. برخی الزامات عملکردی آجرهای رسی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۷ در جدول ۱-۲-۵ ارائه شده است.

۲۱۳۲۵ : مصرف آجرهای کهنه کاملاً تمیز درصورت داشتن ویژگیهای استاندارد مانعی ندارد، ولی بهتر است همراه با آجرهای نو و در پشت کار از آنها استفاده شود.

۳۱۳۲۵ : استفاده از تکه آجر، شامل سه قد (سه چهارم آجر)، نیمه (یک دوم آجر)، چارک (یک چهارم آجر) و کلوک (پاره آجر)، در بخشهای درونی و پشت کار و در جاهایی که مصرف آجر درست (کامل) مقدور نیست، مجاز است.

۴۱۳۲۵ : استفاده از آجرهای ترک دار، کج و معوج، گود و برجسته، که انحنای گودی و برجستگی آنها از ۵ میلیمتر تجاوز نکند، بی اشکال است، مشروط بر اینکه تعداد آنها از ۲۰ درصد کل آجرها تجاوز نکند.

۵۱۳۲۵ : مصرف آجرهای نما که دارای آلوئک یا ترک جزیی است، تنها در پشت کار مجاز است.

۶۱۳۲۵ : ویژگیهای آجرهای ماسه آهکی باید برابر استانداردهای معتبر باشد. آجرهای ماسه آهکی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

ظاهر آنها تمیز، یکنواخت و از ترک و مواد خارجی عاری باشد. استفاده از آجرهای ماسه آهکی در جاهایی که خطر یخ زدگی وجود دارد، به شرطی مجاز است که پس از آزمایش یخبندان (قراردادن در معرض ۵۰ دوره یخ زدن و آب شدن)، کاهش مقاومت فشاری آنها کمتر از ۲۰ درصد باشد.

جذب آب آجرهای ماسه آهکی مورد استفاده در بخشهای بیرونی ساختمان نباید از آن مقدار که تولیدکننده اعلام کرده است، بیشتر باشد.

۷۱۳۲۵ : خواص آجرهای مجوف ساخته شده از ماسه سنگ باید منطبق بر الزامات استاندارد ملّی ایران شماره ۱۴۵۰۰ باشد. اینگونه آجرها بر اساس مقدار مقاومت فشاری در چهار درجه ۱، ۲، ۳ و ۴ قرار میگیرند. برخی الزامات استاندارد مذکور در جدول ۲-۲-۵ ارائه گردیده است. میانگین جذب آب ده آزمونه نباید از ۸ درصد جرمی کمتر و از ۱۸ درصد جرمی بیشتر باشد. مقدار نمکهای محلول در آب آجرهای مهندسی و نما نباید از ۰.۶درصد جرمی بیشتر باشد.

 

جدول ۱۲۵ الزامات عملکردی آجرهای رسی

نوع آجر

حداقل مقاومت فشاری

(مگاپاسکال)

حداکثر درصد جذب آب*

حداکثر درصد نمک محلول در آب

میانگین

آجر منفرد

میانگین

آجر منفرد

آجر مهندسی

درجه ۱

۳۵

۳۰

۱۲

۱۵

۰.۶

درجه ۲

۲۵

۲۰

آجر نما

درجه ۱

۱۴

۱۱

۱۸

۲۰

۰.۶

درجه ۲

۱۲

۹

آجر توکار

باربر

۸

۶

غیرباربر

۴

۳

آزمون مطابق (استاندارد ملی  شماره)

 

۷

۷

۷

 

۸۱۳۲۵ : ویژگیهای آجرهای بتنی که در یک یا چند وجه در معرض شرایط محیطی هستند باید با استاندارد ملی ایران شماره ۱۶۲۱۱ مطابقت کند. طبق این استاندارد آجرهای بتنی باید دارای مقاومت فشاری میانگین حداقل ۲۴ مگاپاسکال باشند و مقاومت هیچ آجر منفردی کمتر از۲۰ مگاپاسکال نباشد. حداکثر جذب آب میانگین برای آجر نمای بتنی سبک (میانگین جرم مخصوص خشک کمتر از ۱۶۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب)، آجر نمای بتنی با وزن متوسط (میانگین جرم مخصوص خشک بین ۱۶۸۰ تا ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) و آجر نمای بتنی با وزن معمولی (میانگین جرم مخصوص خشک بیشتر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب) بایستی به ترتیب ۲۴۰، ۲۰۸ و ۱۶۰کیلوگرم بر مترمکعب باشد. میزان جمع شدگی آجر نمای بتنی نبایستی از ۰.۶۵تجاوز کند.

۹۱۳۲۵ : ویژگیهای آجر مارنی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۰۷باشد.

۱۰۱۳۲۵ : ویژگیهای آجرهای ضد اسید بایستی منطبق بر استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۹۸ باشد. در جدول ۳-۲-۵ برخی الزامات عملکردی آجرهای ضد اسید بر اساس استاندارد ۱۴۴۹۸ ارائه شده است. هنگامیکه مقاومت در برابر یخ زدگی به روش استاندارد ملی ایران شماره ۷ سنجیده میشود، مقدار افت جرمی آجر ضد اسید نباید از ۳ ٪ جرمی بیشتر باشد.

 

جدول ۲۲۵ الزامات عملکردی آجرهای مجوف ساخته شده از ماسه سنگ

ﻧﻮع آﺟﺮ

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ فشاری (مگاپاسکال)

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ خمشی (مگاپاسکال)

حداقل جرم مخصوص کلی (کیلوگرم بر مترمکعب)

جمع شدگی ناشی از خشک شدن، درصد

میانگین

آجر منفرد

میانگین

آجر منفرد

با مقاومت فشاری خیلی زیاد (عالی)

درجه ۱

۲۰

۱۶

۳.۴

۲.۸

۲۱۰۰

۲.۵

با مقاومت فشاری زیاد

درجه ۲

۱۵

۱۲

۲.۸

۲.۳

۱۹۰۰

۳.۵

با مقاومت فشاری متوسط

درجه ۳

۱۰

۸

۲.۲

۱.۸

۱۱۰۰

۳.۵

با مقاومت فشاری کم

درجه ۴

۷.۵

۶.۵

۱.۸

۱.۵

۷۵۰

۳.۵

آزمون مطابق (استاندارد ملی شماره)

۷

۷۱۲۲

۷۱۳۴

۸۵۹۲

 

جدول ۳۲۵ الزامات عملکردی آجرهای ضد اسید

نوع آجر

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ فشاری (مگاپاسکال)

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ خمشی (مگاپاسکال)

حداکثر درصد جذب آب

حداکثر درصد افت وزنی در برابر اسید

میانگین

آجر منفرد

میانگین

آجر منفرد

میانگین

آجر منفرد

درجه ۱

۷۰

۶۰

۱۰

۸.۵

۴

۵

۱.۵

درجه ۲

۵۰

۴۰

۷

۶

۲

۲.۵

۳

آزمون مطابق (استاندارد ملی شماره)

۷

۷۱۲۲

۷

۱۴۴۹۸

 

۲۳۲۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۲۵ آجررسی

آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی این آجر باید بر اساس  استاندارد ملی ایران شماره ۷ انجام شود. این آزمایشها عبارت است از: اندازه گیری ابعاد، تحدب و تقعر، اندازه گیری مقاومت فشاری، اندازه گیری جذب آب، تعیین املاح محلول، اندازه گیری مقاومت در برابر یخبندان.

۲۲۳۲۵ آجر ماسه آهکی

آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی این آجر باید بر اساس استانداردهای معتبر صورت پذیرد. این آزمایشها عبارت است از: تعیین ابعاد، رواداری و شکل، تحدب و تقعر، اندازه گیری جرم مخصوص، اندازه گیری مقاومت فشاری، اندازه گیری مقاومت خمشی، اندازه گیری جذب آب، اندازه گیری مقاومت در برابر یخبندان، جمع شدگی ناشی از خشک شدن.

۳۲۳۲۵ آجر بتنی

آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی این آجر باید بر اساس  استانداردهای معتبر انجام شود. این آزمایشها عبارت است از: تعیین ابعاد و رواداری، اندازه گیری مقاومت فشاری، اندازه گیری جذب آب، اندازه گیری جمع شدگی خشک خطی.

۴۲۳۲۵ آجر ضد اسید

آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی این آجر باید بر اساس  استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۹۸ انجام شود. آزمونها شامل ویژگیهای هندسی، مقاومت فشاری، جذب آب، یخ زدگی و مقاومت در برابر اسید میباشند.

 ۵۲۳۲۵ : استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.