دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۳-۳-۵ استانداردها

۱۳۳۵ ویژگیها

۱۱۳۳۵ : آجر رسی سبک دارای جرم مخصوص ظاهری خشک کمتر از ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و شکل مکعب مستطیل است.

۲۱۳۳۵ : بلوک رسی سبک باربر و غیرباربر، با سوراخهای قائم، باید با ویژگیهای استانداردهای ملی ۷۱۲۱ و آجر رسی سبک غیرباربر، با سوراخهای افقی و پنل آجری رسی سبک غیرباربر، با سوراخهای افقی، باید با ویژگیهای استاندارد ملی ۷۱۲۲ مطابقت داشته باشند.

۳۱۳۳۵ : ویژگیهای بلوکهای سفالی سقفی مورد استفاده  در سقفهای تیرچه بلوک باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۰۹-۲ باشد. در جدول ۱-۳-۵ برخی الزامات عملکردی بلوکهای سفالی سقفی ارائه گردیده است.

 

جدول ۱۳۵ الزامات عملکردی بلوکهای سفالی سقفی

الزامات

حداقل نیروی سبب شکست، کیلونیوتن

حداکثر درصد جذب آب

حداکثر درصد نمکهای محلول در آب

بلوک سفالی

۲.۵

۲۰

۰.۶

روش آزمون (استاندارد ملی  شماره)

۲۹۰۹-۲

۷

۷

 

۲۳۳۵ آزمایشهای استاندارد

آزمایشهای لازم بر روی بلوکهای سفالی شامل تعیین طول و عرض و ارتفاع و اندازه سوراخها، دیواره ها و جدارها، جرم مخصوص ظاهری بلوک، جرم مخصوص ظاهری بدنه بلوک، مقاومت فشاری، میزان مواد منبسط شونده و نمکهای قابل حل در آب هستند. استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.