دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۶-۳-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۳۵ : برای جلوگیری از شکستن و اتلاف بلوکها در حمل و نقل، باید از طبق (پالت) استفاده شود. هنگام حمل بلوکها، باید تمهیداتی بکار برد تا احتمال شکستن و ضایع شدن آنها به کمترین حد ممکن برسد.

۲۶۳۵ : برای کنترل کیفیت، لازم است بر روی یکی از سطوح راسته آنها، یا بر روی بسته بندی، یا برچسب الصاق شده، مطابق استاندارد، ویژگی فرآورده  نشانه گذاری شود.