دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۶- طراحان حقوقی ساختمان

ارایه خدمات طراحی ساختمان ها ، مجتمع ها و مجموعه های ساختمانی که بودجه آنها از محل بودجه عمومی کشور نمی باشد توسط شرکت های خصوصی یا وابسته به دولت، تعاونی و دفتر فنی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که دارای سابقه طراحی ساختمان بوده و مشمول ذکر نام شده اند ، موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی، منوط به احراز صلاحیت و تعیین ظرفیت اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی براساس شرایط زیر می باشد.

۱-۶  شرایط احراز صلاحیت

۶۱۱ شرکت باید به یکی از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده و تاسیس آنها در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. موسسه و نهاد عمومی غیردولتی نیز که اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص برای انجام طراحی نموده و تشکیلات سازمانی آن به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده باشد.

۶۱۲ در موضوع شرکت، انجام خدمات طراحی در امور ساختمان منظور شده باشد.

 ۶۱۳ طراح حقوقی عضو سازمان استان باشد.

۶۱۴ حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره شرکت یا مدیران واحد فنی باید دارای پروانه اشتغال طراحی ساختمان در یک یا دو رشته از رشته های هفت گانه ساختمان بوده و به صورت تمام وقت در طراح حقوقی اشتغال به کار داشته باشند.

۶۱۵ مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد فنی که پروانه اشتغال به نام او صادر می گردد باید دارای پروانه اشتغال در طراحی ساختمان بوده و جزو شاغلان تماموقت تعریف شده در این شیوه نامه نباشد. ۶۱۶ برای اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختمان در هر رشته و پایه، عضویت یک شخص حقیقی در ترکیب هیات مدیره در رشته و پایه مورد تقاضا الزامی است.

۲-۶  حدود صلاحیت طراحان حقوقی ساختمان :

۶۲۱ حدود صلاحیت طراح حقوقی برای انجام خدمات مقدماتی و نهایی طراحی ساختمان در رشته های هفت گانه ساختمان، با توجه به صلاحیت اشخاص حقیقی آن اعم از اعضاء هیأت مدیره یا شاغلان و با رعایت بندهای مشروح زیر در هر رشته و در پایه های ۳ ، ۲ ، ۱ و ارشد به شرح جدول شماره ۳ می باشد.

 

جدول شماره ۳ – حدود صلاحیت طراحان حقوقی در انجام طراحی گروه های ساختمانی.

پایه اشخاص حقوقی طراح ساختمان

گروه ساختمانی

۳

الف

۲

الف ، ب

۱

الف ، ب ، ج

ارشد

الف ، ب ، ج ، د و ویژه

 

۶۲۲چنانچه در هر رشته از رشته های هفت گانه ساختمان تعداد شاغلان شرکت یا مدیران واحد فنی بیش از یک نفر در آن رشته باشد صلاحیت طراح حقوقی براساس پایه دارنده بالاترین درجه پروانه اشتغال در آن رشته تعیین می شود.

۶۲۳ طراحان حقوقی ساختمان برای انجام طراحی ساختمان های ویژه و مجموعه های ساختمانی باید دارای صلاحیت های تمامی رشته های ساختمان مندرج در قانون باشند یا از طریق همکاری با سایر طراحان حقوقی نسبت به تکمیل صلاحیت رشته های دیگر خود اقدام نمایند.

۳-۶  ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان:

۶۳۱ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی که به انجام خدماتطراحی رشته های هفت گانه ساختمان می پردازند طی یک سال منتهی به آخر اسفندماه هر سال محاسبه و با توجه به تعداد نفرات ، پایه پروانه اشتغال و رشته اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و کارشناسان شاغل درشرکت و درخصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مسوول واحد فنی و کارشناسان شاغل آن در هر رشته براساس جدول شماره ۱ به شرح جدول شماره ۴ تعیین می گردد و تعداد کار مجاز طراحی عبارت از۵۰ درصد مجموع تعداد کار طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی براساس تعدادکار مندرج در جدول شماره ۱ این مجموعه شیوه نامه محاسبه و تعیین می گردد.

جدول شماره ۴ درصد افزایش ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی طراحی تک نفره موضوع جدول شماره ۱

ردیف

موارد افزایش ظرفیت اشتغال/ ترکیب رشته های طراح حقوقی

درصد افزایش طراح حقوقی

درصد افزایش در صورت هم پایه بودن پروانه اشتغال

درصد افزایش در صورت حضور بیش از یک نفر در هر رشته

مجموع درصد افزایش ظرفیت اشتغال

۱

یک رشته

۲۵

۱۰

۳۵

۲

دو رشته غیر هم نام از رشته های : معماری، عمران ، برق، مکانیک

۳۵

۱۰

۱۵

۶۰

۳

سه رشته غیرهم نام از رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک

۴۵

۱۰

۱۵

۷۰

۴

چهاررشته: معماری، عمران ، برق، مکانیک

۶۵

۱۰

۱۵

۹۰

۵

رشته های معماری، عمران، برق، مکانیک،و یک تا سه رشته از رشته های نقشه برداری،شهرسازی ،ترافیک

۷۵

۱۰

۱۵

۱۰۰

۶۳۲ تشکیل طراحان حقوقی با ترکیب رشته های هفت گانه ساختمان به غیر از ترکیب ردیف های ۲، ۳ و ۴ جدول شماره ۴ بلامانع است.

۶۳۳ در صورت ارتقای پایه هر یک از اشخاصی که پروانه اشتغال طراح حقیقی آنان هم پایه می باشد ضریب مربوط به هم پایه بودن افراد مذکور در جدول شماره ۴ کاهش نخواهد یافت.

۶۳۴ ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان موضوع جدول شماره ۴ در هر استان با توجه به شرایط استان و تفاوت تعداد دارندگان صلاحیت در رشته های مختلف ساختمان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره در یک یا چند رشته ، حداکثر تا ۲۰ درصد افزایش یا کاهش یابد.

۶۳۵ ظرفیت اشتغال طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی که خارج از کارهای ساختمانی مربوط به این مجموعه شیوه نامه شاغل تمام وقت محسوب نشوند و تعهد نمایند در طول مدت یکسال آینده شغل تمام وقت دیگری را تقبل نکنند و مراتب مورد تایید طراح حقوقی باشد ظرفیت اشتغال آن شخص ، حداکثر تا ۵۰ درصد به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیأت سه نفره افزایش یافته و به ظرفیت اشتغال طراح حقوقی در جدول شماره ۴ اضافه می گردد.

۶۳۶ هیچ یک از اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراحان حقوقی مجاز به فعالیت حرفه ای خارج از حوزه طراح حقوقی خود نیستند.

۶۳۷ واحد های فنی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در ارایه خدمات مهندسی مربوط به طرح ها و پروژه های موسسه یا نهاد ذیربط خود مجاز به فعالیت می باشند.

۴-۶  مقررات عمومی فعالیت طراحان حقوقی ساختمان

۶۴۱ چنانچه طراحان حقیقی شاغل در طراح حقوقی یا واحد فنی که ظرفیت اشتغال آنان به صورت حقوقی محاسبه گردیده است از ادامه کار با طراح حقوقی منصرف شوند و یا طراح حقوقی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی از ادامه همکاری با آنان انصراف حاصل نماید یا در ترکیب اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل ، مسوول واحد فنی و شاغلان موثر در امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه بندی صلاحیت، تغییراتی حاصل شود ، طراح حقوقی باید مراتب را حداکثر ظرف مدت پنج روز به طور هم زمان و به صورت کتبی به وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید تا صلاحیت و ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی مجدداً توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و به سازمان استان ، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان اعلام شود و ظرفیت اشتغال استفاده شده توسط شاغلان که از محل پروانه اشتغال شخص حقیقی به صورت حقوقی بوده است نیز بدون اعمال ضریب مربوط به افزایش درصد اشتغال طراحان حقوقی از سقف ظرفیت اشتغال طراح حقیقی کسر گردد. موافقت یا انصراف طراح حقیقی و امتیازبندی ظرفیت اشتغال و پایه بندی صلاحیت طراح حقوقی زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط به طراح حقیقی به اتمام رسیده و یا طراح حقیقی واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده باشد .

۶۴۲ وزارت مسکن و شهرسازی حدود صلاحیت و میزان ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان را در پروانه اشتغال آنها درج می نماید و طراحان حقوقی پس از پایان مدت اعتبار پروانه اشتغال، باید برای ارزیابی و بررسی صلاحیت و تعیین ظرفیت و دریافت پروانه اشتغال جدید خود به وزارت مذکور مراجعه نمایند.

۶۴۳ امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان ذیل نقشه ها و اسناد تعهدآور باید با مهری همراه باشد که نام کامل، شماره پروانه اشتغال، شماره عضویت سازمان استان، نام مدیرعامل شرکت و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نام مدیر واحد فنی در آن درج شده باشد. ذکر نام و مشخصات طراح حقیقی و شماره پروانه اشتغال به کار او در ذیل نقشه ها نیز الزامی است.

۶۴۴  طراحان حقوقی ساختمان موظفند در تابلو خود ساعات کار روزانه را به وضوح قید نمایند.