دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۲-۶-۵ دسته بندی

۱۲۶۵ : سنگدانه ها از نظر اندازه بر دو دسته سنگدانه ریز و درشت است:

۱۱۲۶۵ سنگدانه ریز

سنگدانه ای است که تمامی آن از الک ۹.۵ میلیمتر و حدود ۹۰ درصد آن از الک ۴.۷۵میلیمتر (نمره ۴) بگذرد، یا بخشی از سنگدانه که از الک ۴.۷۵میلیمتر (نمره ۴) رد شود و روی الک نمره ۲۰۰ ( ۷۵میکرومتر) باقی بماند.

۲۱۲۶۵ سنگدانه درشت

سنگدانه ای است که بخش عمده آن بر روی الک ۴.۷۵میلیمتر (نمره ۴) باقی بماند.

۱۲۶۵ : سنگدانه از نظر جرم مخصوص به انواع سنگین دانه، سبک دانه و وزن معمولی تقسیم میشود:

۱۲۲۶۵ سنگین دانه

سنگدانه ای با جرم مخصوص زیاد که در ساخت بتن سنگین بکار میرود، مانند: سرپانتین، باریت، مگنتیت، لیمونیت، ایلمنیت، ژئوتیت، هماتیت، آهن یا فولاد. جرم مخصوص انبوهی فلهای (سست) این سنگدانه از سرپانتین تا آهن یا فولاد از۲۴۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب تا ۷۵۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب تغییر میکند.

۲۲۲۶۵ سبکدانه

سنگدانه ای با جرم مخصوص کم است که در ساخت بتن سبک کاربرد دارد و شامل سنگدانه های سبک طبیعی، مانند پومیس، خاکسترهای آتشفشانی، توف، دیاتومیت، و سنگدانه های سبک مصنوعی، مانند رس، شیل و اسلیت منبسط شده شیلهای دیاتومهای، پرلیت، ورمیکولیت و سرباره منبسط یا سینتر شده و محصول نهایی احتراق کک یا زغال سنگ است.

سنگدانه ای با جرم مخصوص کم است که در ساخت بتن سبک کاربرد دارد و شامل سنگدانه های سبک طبیعی، مانند پومیس، خاکسترهای آتشفشانی، توف، دیاتومیت، و سنگدانه های سبک مصنوعی، مانند رس، شیل و اسلیت منبسط شده شیلهای دیاتومهای، پرلیت، ورمیکولیت و سرباره منبسط یا سینتر شده و محصول نهایی احتراق کک یا زغال سنگ است.

– سبکدانه برای بتن سازه ای  و بنایی با جرم مخصوص انبوهی فلهای (سست) خشک حداکثر:

ماسه ۱۱۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب، شن ۸۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب و مخلوط آن دو ۱۰۴۰کیلوگرم بر مترمکعب

– سبکدانه برای بتن عایقکاری حرارتی با جرم مخصوص انبوهی فلهای (سست) خشک حداکثر:

پرلیت ۱۹۶ کیلوگرم بر مترمکعب و ورمیکولیت ۱۶۰ کیلوگرم بر مترمکعب، ماسه ۱۱۲۰ کیلوگرم بر متر مکعب، شن ۸۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مخلوط آن دو ۱۰۴۰ کیلوگرم بر مترمکعب

۳۲۲۶۵ سنگدانه با وزن معمولی

سنگدانه ای است غیر از سنگدانه سبک یا سنگین، که برای ساخت بتن با جرم مخصوص معمولی بکار میرود.