دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۳-۶-۵ استانداردها

۱۳۶۵ ویژگیها

۱۱۳۶۵: سنگدانه های مورد استفاده در بتن باید با ویژگیهای استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲ مطابقت داشته باشند. مواد زیان آور، شامل کلوخه های  رسی و ذرات سست، مواد ریزتر از الک ۷۵ میکرون (نمره ۲۰۰) زغالسنگ، لیگنیت، یا سایر مواد سبک، دانه های پولکی و سوزنی است.

سلامت، سایش (لس آنجلس)، سولفاتهای محلول در آب و کلریدهای محلول در آب در شمار الزامات اجباری است و از حدود اعلام شده در استاندارد ویژگی سنگدانه بتن نباید بیشتر باشد.

برخی از این الزامات برای سنگدانه های ریز (ماسه) و سنگدانه های درشت در جدولهای ۱-۶-۵ الی ۴-۶-۵ ارائه شده اند.

۲۱۳۶۵: در مورد سنگدانه های ریز و درشت باید الزامات دانه بندی، شرح داده شده در استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲ رعایت گردد. مدول نرمی سنگدانه ریز جزو الزامات اختیاری و بین ۲.۳ تا ۳.۱ است. الزامات دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲ در جدولهای ۵-۶-۵ و ۶-۶-۵ ارائه گردیده است.

۳۱۳۶۵: دانه بندی و سایر ویژگیهای سبکدانه های مورد نظر برای استفاده در بتن سازه ای  بایستی با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۵ مطابقت داشته باشد. برخی از الزامات در جدولهای ۷-۶-۵ و ۸-۶-۵ ارائه شده است.

کل مقدار کلوخه های  رسی و ذرات خرد شونده نباید از ۲ درصد وزنی سبکدانه خشک بیشتر باشد.

جمع شدگی در اثر خشک شدن آزمونه های  بتنی که طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۹۸۵ تعیین میشود باید از ۰.۰۷درصد کمتر باشد. افت وزن در اثر سرخ شدن سبکدانه نباید از ۵ درصد تجاوز کند.

۴۱۳۶۵: مشخصات سنگدانه های بازیافتی با جرم مخصوص مشخص که برای ساخت بتن غیرسازه ای و ملات مورد استفاده قرار میگیرند باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۱۷۰ باشد.

۵۱۳۶۵: لازم است که الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۷۵ -۱ برای سبکدانه های مورد استفاده در بتن، ملات و گروت رعایت شود.

۶۱۳۶۵: مشخصات سبکدانه های مورد استفاده در بلوکهای بنایی بتنی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۷۶۵۷ باشد.

۷۱۳۶۵: ویژگی سنگدانه های سبک مورد استفاده  در بتنهای عایق بایستی منطبق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۲ باشد. بتن عایق ساخته شده از سنگدانه های سبک بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۲۲ باید دارای مشخصات ارائه شده در جدول ۹-۶-۵ باشد.

۸۱۳۶۵: در مواردی که احتمال واکنش قلیائی- سیلیسی سنگدانه ها وجود دارد، برای کنترل سنگدانه از روش استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۴۹ و یا دیگر استانداردهای ملی  تدوین شده در این زمینه استفاده گردد.

 

جدول ۱۶۵ حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های ریز*

ردیف

ماده زیان آور

حداکثر وزنی ماده زیان آور نسبت به کل نمونه

آزمایش طبق استاندارد ملّی ایران

۱

کلوخهای رسی و ذرات سست

۳

۲

ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره (۲۰۰ حاوی رس یا شیل

در بتنهایی که در معرض سایش قرار میگیرند.

۳

۴۴۶

در بتنهایی که در معرض سایش قرار نمیگیرند.

۵

۴۴۶

۳

ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره (۲۰۰ فاقد رس یا شیل

در بتنهایی که در معرض سایش قرار میگیرند.

۵

۴۴۶

در بتنهایی که در معرض سایش قرار نمیگیرند.

۷

۴۴۶

۴

زغالسنگ و لیگنیت

نمای ظاهری بتن اهمیت دارد

۰.۵

نمای ظاهری بتن اهمیت ندارد

۱

۵

میکا

۱

۶

سولفاتهای محلول درآب برحسب S.۳

۰.۴

۷

کلریدهای محلول درآب برحسب CL

۰.۰۴

 

* در مواردی که استاندارد ملّی ایران برای آزمون مربوط وجود ندارد، این آزمونها باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی انجام شود. اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج در ردیف ۶ باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد. اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگدانه ریز، بیش از مقدار مندرج در ردیف ۷ باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار کلرید محلول درآب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

 

جدول ۲۶۵ حداکثر میزان مجاز مواد زیان آور در سنگدانه های درشت*

ردیف

ماده زیان آور

حداکثر وزنی ماده زیان آور نسبت به کل نمونه

آزمایش طبق استاندارد ملّی ایران

۱

کلوخهای رسی و ذرات سست

۵

۲

ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره ۲۰۰) حاوی رس یا شیل

۱

۴۴۶

۳

ذرات ریزتر از ۷۵ میکرون (رد شده از الک نمره ۲۰۰) فاقد رس یا شیل

۱.۵

۴۴۶

۴

زغالسنگ و لیگنیت

نمای ظاهری بتن اهمیت دارد

۰.۵

نمای ظاهری بتن اهمیت ندارد

۱

۵

سولفاتهای محلول در آب برحسب۳ S

۰.۴

۶

کلریدهای محلول درآب برحسب CL

۰.۰۴

 

*در مواردی که استاندارد ملی ایران برای آزمون مربوط وجود ندارد این آزمونها باید مطابق با یکی از استانداردهای معتبر بین المللی انجام شود. اگر مقدار سولفات محلول در آب موجود در سنگدانه ریز بیش از مقدار مندرج در ردیف ۵ باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است  که مقدار سولفات محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد. اگر مقدار کلرید محلول در آب موجود در سنگدانه ریز بیش از مقدار مندرج در ردیف ۶ باشد، مصرف آن به شرطی مجاز است که مقدار کلراید محلول در آب موجود در کل سنگدانه ریز و درشت از حداکثر مجاز کمتر باشد.

 

جدول ۳۶۵ حداکثر میزان مجاز دانه های پولکی و سوزنی در سنگدانه های درشت مصرفی در بتن*

ردیف

شرح

حداکثر درصد وزنی سنگدانه سوزنی یا پولکی نسبت به کل نمونه

۱

دانه های پولکی موجود در سنگدانه های مانده برروی الک ۶.۳ میلیمتر

۳۰

۲

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه ۹.۵میلیمتر

۴۵

۳

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه ۱۲.۵ میلیمتر

۴۵

۴

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه ۱۹ میلیمتر

۴۰

۵

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه ۲۵ میلیمتر

۴۰

۶

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه ۳۸ میلیمتر

۴۰

۷

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه ۵۰ میلیمتر

۳۵

۸

دانه های پولکی و سوزنی موجود در سنگدانه های با حداکثر اندازه ۶۳ میلیمتر

۳۵

* تا زمان تدوین استاندارد ملّی ایران در این زمینه، آزمون مربوطه باید مطابق با یک استاندارد معتبر بین المللی انجام شود.

 

جدول ۴۶۵ برخی از مشخصات الزامی سنگدانه های مصرفی در بتن

ردیف

شرح

نوع سنگدانه

حداکثر مقدار مجاز

حداقل مقدار مجاز

آزمایش طبق استاندارد ملّی ایران

۱

میزان کاهش وزن در آزمایش لس آنجلس (درصد)

شن

۵۰

۴۴۸

۲

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات سدیم (درصد)

شن

۱۲

۴۴۹

۳

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات سدیم (درصد)

ماسه

۱۰

۴۴۹

۴

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات منیزیم (درصد)

شن

۱۸

۴۴۹

۵

میزان افت وزنی در آزمایش سلامت با سولفات منیزیم (درصد)

ماسه

۱۲

۴۴۹

 

جدول ۵۶۵ ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های ریز مصرفی در بتن

 

ردیف

اندازه الک (mm)

درصد وزنی رد شده از الک

۱

۹.۵

۱۰۰

۲

۴.۷۵

۱۰۰-۸۹

۳

۲.۳۶

۱۰۰-۶۰

۴

۱.۱۸

۹۰-۳۰

۵

۰.۶

۵۴-۱۵

۶

۰.۳

۴۰-۵

۷

۰.۱۵

۱۵-۰

 

جدول ۶۶۵ ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های درشت مصرفی در بتن

ردیف

اندازه اسمی الکها (یا بعد چشمه مربع mm)

اعداد داخل جدول درصد وزنی مصالح سنگی رد شده از الکها را نشان میدهند.

۶۳

mm

 

۵۰

mm

۳۷.۵ mm

۲۵

mm

 

۱۹

mm

۱۲.۵ mm

۹.۵

mm

 

۴.۷۵

mm

 

۲.۳۶

mm

 

۱

۲۵ تا ۵۰

۱۰۰

۹۰-۱۰۰

۷۰-۳۵

۱۵-۰

۵-۰

۲

۴.۷۵ تا ۵۰

۱۰۰

۱۰۰-۹۵

۷۰-۳۵

۳۰-۱۰

۵-۰

۳

۱۹ تا ۳۷.۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۵۵-۲۰

۱۵-۰

۵-۰

۴

۴.۷۵ تا ۳۷.۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۵

۷۰-۳۵

۳۰-۱۰

۵-۰

۵

۱۲.۵ تا ۲۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۵۵-۲۰

۱۰-۰

۵-۰

۶

۹.۵ تا ۲۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۸۵-۴۰

۴۰-۱۰

۱۵-۰

۵-۰

۷

۴.۷۵ تا ۲۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۵

۶۰-۲۵

۱۰-۰

۵-۰

۸

۹.۵ تا ۱۹

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۵۵-۲۰

۱۵-۰

۵-۰

۹

۴.۷۵ تا ۱۹

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۵۵-۲۰

۱۰-۰

۵-۰

۱۰

۴.۷۵ تا ۱۲.۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۷۰-۴۰

۱۵-۰

۵-۰

 

جدول ۷۶۵ ویژگی فیزیکی و مکانیکی الزامی نمونه های  بتن سازه ای  با سنگدانه های سبک

ردیف

نوع سنگدانه ها

حداکثر مقدار میانگین جرم مخصوص(کیلوگرم بر مترمکعب) *

حداقل میانگین مقاومت فشاری۲۸ روزه، مگاپاسکال

حداقل میانگین مقاومت کششی ۲۸ روزه، مگاپاسکال**

۱

تمامی سنگدانه ها

سبکدانه هستند.

۱۷۶۰

۲۸

۲.۲

۲

۱۶۸۰

۲۱

۲.۱

۳

۱۶۰۰

۱۷

۲.۰

۴

سنگدانه ها، شامل سنگدانه های سبک و ماسه هستند.

۱۸۴۰

۲۸

۲.۳

۵

۱۷۶۰

۲۱

۲.۱

۶

۱۶۸۰

۱۷

۲.۱

 

* حداکثر مقدار میانگین جرم مخصوص سه آزمونه بتنی ۲۸ روزه خشک شده در هوا (کیلوگرم بر مترمکعب)

** مقدار میانگین مقاومت کششی در آزمایش دونیم شدن برای هشت آزمونه بتنی ۲۸ روزه (مگاپاسکال)

 

جدول ۸۶۵ ضوابط الزامی دانه بندی سنگدانه های سبک مصرفی در بتن سازه ای

اندازه اسمی

۲۵

mm

۱۹

mm

۱۲.۵

mm

۹.۵

mm

۴.۷۵

mm

۲.۳۶

mm

۱.۱۸

mm

۰.۳

mm

۰.۱۵

mm

۰.۰۷۵

mm

سنگدانه ریز

 

۴.۷۵-۰

۱۰۰

۱۰۰-۸۵

۸۰-۴۰

۳۵-۱۰

۲۵-۵

سنگدانه درشت

 

۲۵-۴.۷۵

۱۰۰-۹۵

۶۰-۲۵

۱۰-۰

۱۰-۰

۱۹-۴.۷۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۵۰-۱۰

۱۵-۰

۱۰-۰

۱۲.۵-۴.۷۵

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۸۰-۴۰

۲۰-۰

۱۰-۰

۱۰-۰

۹.۵-۲.۳۶

۱۰۰

۱۰۰-۸۰

۴۰-۵

۲۰-۰

۱۰-۰

۱۰-۰

مخلوط سنگدانه های ریز و درشت

۱۲.۵-۰

۱۰۰

۱۰۰-۹۵

۸۰-۵۰

۲۰-۵

۱۵-۲

۱۰-۰

۹.۵-۰

۱۰۰

۱۰۰-۹۰

۹۰-۶۵

۶۵-۳۵

۲۵-۱۰

۱۵-۵

۱۰-۰

 

جدول ۹۶۵ خواص بتن عایق ساخته شده از سبکدانه ها

حداکثر میانگین جرم مخصوص نمونه ۲۸ روزه خشک شده (کیلوگرم بر مترمکعب)

حداکثر ضریب میانگین هدایت حرارتی

(W/m.K)

۸۰۰

۰.۲۲

۱۴۴۰

۰.۴۳

 

۲۳۶۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۶۵ : آزمایشهایی که لازم است، برای تعیین کیفیت، بر روی سنگدانه ها انجام شود شامل این موارد است: تعیین دانه بندی، ناخالصیهای آلی (ماسه)، کلوخه های  رسی و ذرات سست، مواد ریزتر از ۷۵ میکرون، زغال سنگ و لیگنیت، سولفاتهای محلول در آب، کلریدهای محلول در آب، سلامت، دانه های پولکی (شن)، دانه های سوزنی (شن) و سایش لس آنجلس (شن)، لکه شدگی، افت وزن در برابر سرخ شدن، جرم مخصوص انبوهی. در صورت وجود خطر واکنش قلیایی لازم است آزمایشهای واکنش زایی  بالقوه قلیایی سنگدانه ها انجام شود.

۲۲۳۶۵ : آزمایشهایی که لازم است روی سبکدانه های مورد استفاده  در بتنهای سازه ای  و بلوکهای بنایی انجام شود شامل: تعیین دانه بندی، ناخالصیهای آلی، لکه شدگی، افت وزن در اثر سرخ شدن، مقدار کلوخه های  رسی و ذرات خردشده، یکنواختی دانه بندی، جرم مخصوص انبوهی فلهای (سست)، یکنواختی جرم مخصوص انبوهی فلهای (سست)، ضریب جرم مخصوص، ویژگیهای فیزیکی آزمونه های  بتن حاوی سبکدانه های موردآزمون، جمع شدگی در اثر خشک شدن، بیرون پریدگیها و مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن میباشند.

۳۲۳۶۵ : آزمایشهایی که لازم است روی سبکدانه های مورد استفاده  در بتنهای سازه ای  و بلوکهای بنایی انجام شود شامل: تعیین دانه بندی، ناخالصیهای آلی، لکه شدگی، افت وزن در اثر سرخ شدن، مقدار کلوخه های  رسی و ذرات خردشده، یکنواختی دانه بندی، جرم مخصوص انبوهی فلهای (سست)، یکنواختی جرم مخصوص انبوهی فلهای (سست)، ضریب جرم مخصوص و ویژگیهای فیزیکی آزمونه های  بتن حاوی سبکدانه های موردآزمون (جمع شدگی در اثر خشک شدن، بیرون پریدگیها و مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن) میباشند. برای ارزیابی سبکدانه های مورد مصرف در بتنهای سازه ای  لازم است آزمونهای مقاومت فشاری، مقاومت کششی دونیم کردن و جرم مخصوص آزمونه های  بتن نیز انجام پذیرند.

۴۲۳۶۵ : در سبکدانه های مورد مصرف در بتن، ملات و گروت بایستی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی همچون مقاومت در برابر خردشدگی، درصد دانه های شکسته، جذب آب، مقاومت در برابر فروسایی، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن، یون کلراید قابل حل در آب، گوگرد موجود در ترکیبات، آلاینده های  آلی و در صورت لزوم واکنش زایی قلیایی- سیلیسی سنجیده شود.

 ۵۲۳۶۵ : استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.