دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۱۰ – مجریان انبوه ساز مسکن :

مجریانی که خود صاحب کار بوده و توان جذب سرمایه ، توان مدیریت منابع و استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز مجموعه های ساختمانی را دارند ، به استناد آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز مصوبه » سیاست ها و خط مشی های سازماندهی ، حمایت و نظارت بر بازار تولید و عرضه مسکن« ابلاغی به شماره /۱۲۳۰۳۸ ت ۱۵۵۱۱ ه مورخ ۱۳۷۵/۱۱/۱ هیأت محترم وزیران می توانند به عنوان مجری انبوه ساز درخواست احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال از وزارت مسکن وشهرسازی بنمایند.

۱۰-۱  حدود صلاحیت فنی و تخصصی مجریان انبوه ساز طبق همان حدود صلاحیت اشخاص حقوقیمندرج در ماده ۹ این شیوه نامه و سایر شرایط مربوط به انبوه سازی به شرح زیر می باشد .

۱۰-۲ عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن : ۱-۲-۱۰ داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده ۹ و جداول آن .

۲۲۱۰ داشتن سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع شامل توان جذب سرمایه ، مدیریت منابع، استفاده از فناوری های نوین در جهت ارتقا کیفی و کمی ساخت و سازها و مستند سازی تجربیات کارهای اجرایی.

۳۲۱۰ عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران شامل : تامین جنبه های آسایشی ، رفاهی و کارکردی ساختمان های احداث شده ، تامین فضاهای مناسب داخلی به لحاظ کمی و کیفی ، طرح مناسب معماری و کیفیت ساخت وسازها.

 

۱۰-۳  نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز مسکن :

۱-۳-۱۰ بررسی صلاحیت و تعیین پایه مجریان انبوه ساز و احراز شرایط مندرج در بند ۱۰-۴ با داشتن شرایط ماده ۹ این شیوه نامه توسط کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازان متشکل از اشخاص زیر که هرکدام دارای پروانه اشتغال در یکی از رشته های اصلی ساختمان می باشند ، مورد بررسی خواهد گرفت.

الف) رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان (رییس کمیته).

ب) رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .

پ) معاون عمرانی استانداری یا نماینده رسمی وی.

ت) رییس هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان.

ث) یک نفر به انتخاب هیات مدیره سازمان استان.

ج) یک نفر به انتخاب هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان.

چ) رئیس کانون کاردان های فنی ساختمان استان

۲۳۱۰ جلسات کمیته با حضور حداقل ۴ نفر با شرکت رییس کمیته رسمیت می یابد و برای تصمیم گیری اخذ ۴ رای موافق الزامی است.

۳۳۱۰ داشتن پروانه اشتغال مهندسی یا کاردانی برای اعضای کمیته مذکور به غیر از معاون عمرانی استانداری و رئیس سازمان مسکن وشهرسازی استان الزامی است .

۱۰-۴ چگونگی احراز هر یک از عوامل بررسی صلاحیت و تعیین پایه : ۱-۴-۱۰ احراز شرایط مندرج در ماده ۹ و بندها و جداول آن .

۲۴۱۰ سابقه فعالیت حرفه ای و توان مدیریت منابع و احراز شرایط از طریق بررسی سابقه فعالیت مجریان انبوه ساز توسط کمیته ذیربط و از طریق تکمیل پرسشنامه کاربرگ شماره «۱» انجام خواهد پذیرفت.

 ۳۴۱۰ عملکرد موفق در جلب رضایت بهره برداران از طریق نظرسنجی از ساکنین ساختمان ها با تکمیل دفترچه نظرسنجی (کاربرگ شماره (۲ که توسط هر بهره بردار تکمیل خواهد گردید با استفاده از روش گسترش عملکرد کیفیت توسط کمیته ذکر شده در بالا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پرسشنامه های مذکور باید به نظرخواهی حداقل ۲۵ درصد ساکنین ساختمان ها یا مجموعه ها و یا مجتمع های ساختمانی برسد. در صورت نیاز با نظر کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه می توان هر یک از پرسشنامه ها را به طور جداگانه به یک خانوار ساکن تحویل داد که در این صورت نظرات کلیه ساکنین اخذ خواهد شد.

 

۱۰-۵  نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها :

۱۵۱۰  امتیاز واحد انبوه ساز ، برای هر مجتمع یا مجموعه ساختمانی براساس کاربرگ شماره ۳

امتیاز یک مجتمع یا مجموعه ساختمانی=۱۰۰/تعداد واحد مجتمع یا مجموعه ساختمانی*(امتیاز کاربرگ ۲ +امتیاز

کاربرگ ۱)

( کاربرگ های شماره ۱ ، ۲ و ۳ در انتهای ماده ۱۰ ذکر شده است) ، با استفاده از کاربرگول زیر محاسبه و در جدول بخش »الف« این کاربرگ منظور می گردد.

پس از محاسبه امتیاز تک تک مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی به روش مذکور ، از حاصل جمع امتیاز کل مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی ، امتیاز مجری انبوه ساز بدست می آید. امتیاز مذکور ، مبنای احراز پایه مجری انبوه ساز قرار خواهد گرفت به طوری که حداقل امتیاز لازم برای احراز شرایط پایه دو برابر ۵۰۰ امتیاز ،پایه یک برابر ۱۸۰۰ امتیاز و پایه ارشد برابر ۳۰۰۰ امتیاز باشد.

 

۱۰۶  گردش کار صدور گواهی بررسی صلاحیت مجریان انبوه ساز مسکن :

۱۶۱۰ متقاضیان مجری انبوه سازی برای اخذ پروانه اشتغال و تعیین حدود صلاحیت و پایه مورد نظر خود به دبیرخانه کمیته بررسی حدود صلاحیت و تعیین پایه انبوه سازی که در محل سازمان مسکن وشهرسازی استان استقرار دارد مراجعه و نسبت به دریافت مدارک مربوط به شرایط لازم برای احراز مجری حقوقی موضوع ماده ۹ و کاربرگ ها ، جدول ها و اطلاعات لازم اقدام نموده و پس از تکمیل آنها همراه سایر مدارک درخواستی به دبیرخانه فوق تحویل می نمایند.

۲۶۱۰ دبیرخانه با بررسی پرسش نامه و استخراج اطلاعات آن ، مقدمات بازدید از ساختمان های مورد گزارش را فراهم می سازد و ارزیاب یا ارزیابان کمیته رابرای احرازاطلاعات داده شده وارزیابی پروژه ها اعزام می نماید.

 

۳۶۱۰ دبیرخانه پس از بررسی پرسش نامه و اطلاعات گزارش شده از سوی ارزیاب یا ارزیابان، پایه متقاضی را محاسبه و برای بررسی و تایید به کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه گزارش می دهد. ۴-۶-۱۰ کمیته بررسی صلاحیت و تعیین پایه پس از بررسی مدارک و اطلاعات ارسالی از سوی دبیرخانه در خصوص تعیین صلاحیت و پایه متقاضی اتخاذ تصمیم نموده و مدارک لازم را برای صدور پروانه اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی ارسال می دارد.

 

۵۶۱۰ پروانه اشتغال مجری انبوه ساز درپایه ارشد توسط معاونت نظام مهندسی واجرای ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.

 

۶۶۱۰ دبیرخانه کمیته بررسی صلاحیت وظیفه جمع آوری اطلاعات، ارسال پاسخ نامه ها و کاربرگ ها ، بررسی پرسشنامه های ارسالی ، اعزام ارزیاب و یا ارزیابان بازدید کننده وتنظیم و ارایه گزارش نهایی به کمیته موصوف را دارد.

 

۷۶۱۰ به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال به نحوه بررسی صلاحیت و تعیین پایه، کمیته ای در سطح ملی مرکب از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، رییس سازمان و رییس هیات مدیره کانون انجمن صنفی انبوه سازان مسکن تشکیل ونتیجه بررسی راجهت اتخاذتصمیم به معاونت نظام مهندسی واجرای ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی اعلام می نماید.

 

۷۱۰  نحوه جمع بندی امتیاز پرسشنامه ها :

۱۷۱۰ تعیین میزان تجربه کارهای اجرایی متقاضی مجری انبوه ساز یا مجموعه تجربه کار مدیران آن.

 ۲۷۱۰ تعیین مجموع امتیازات متقاضی انبوه سازی براساس کاربرگ ها ، جدول ها و اطلاعات ارایه شده

۳۷۱۰ جمع بندی امتیازات متقاضی انبوه سازی و بررسی حدود صلاحیت و پایه آنها براساس اطلاعات تکمیل شده.

۴۷۱۰  اتخاذ تصمیم کمیته بررسی صلاحیت و پایه بندی در خصوص امتیازات مجری انبوه ساز.

۸۱۰ از زمانی که متقاضی اخذ صلاحیت انبوه سازی مدارک ، کاربرگ ها ، جدول ها و اطلاعات تکمیل شده خود را تحویل دبیرخانه کمیته مذکور می نماید تا ارسال نتیجه تصمیم کمیته و گزارش آن به سازمان مسکن و شهرسازی استان نباید از مدت یک ماه تجاوز نماید.

۹۱۰ مجری انبوه ساز موظف است براساس شیوه نامه پیش فروش و پیش خرید واحدهای مسکونی و اخذ مجوز مربوط که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ می شود رعایت کامل حقوق پیش خریداران را بنماید. ۱۰۱۰ مقررات حاکم بر فعالیت مجریان انبوه ساز مسکن عیناً همان مقررات مندرج در بند ۴-۹ مجریان حقوقی است .

۱۱۱۰ مجری انبوه ساز موظف است به تعداد ساختمان ها یا مجتمع ها یا پروژه های در دست اجرای خود یک نفر مهندس دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان مسوول کارگاه به کار بگمارد.

۱۲۱۰ مجری انبوه ساز در صورتی می تواند مسوولیت اجرای ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی جدیدی را به عنوان مجری انبوه ساز بپذیرد که یکی از ساختمان ها یا مجتمع ها یا مجموعه های ساختمانی در دست اجرای وی به پایان نازک کاری رسیده باشد و مراتب مورد تایید ناظر هماهنگ کننده قرار گیرد.

۱۳۱۰ در صورتی که مجریان انبوه ساز از حدود وظایف و مسوولیت های مندرج در آن و شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان و سایر ضوابط مقررات و شیوه نامه های لازم الاجرا عدول نمایند یا مرتکب خلاف شوند و یا به ابلاغیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی توجه ننمایند، به استناد مواد ۸۵ و ۹۱ و بند»ج« ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی ، به تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی آنان رسیدگی و رفتار خواهد شد.