دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۵-۶-۵ سازگاری

کاربرد سنگدانه های واکنش زا  با سیمانهای دارای قلیایی زیاد، به ویژه در پروژه های مهم و آبی مجاز نیست. سنگدانه های مورد نیاز در ساخت بتنی که در معرض رطوبت یا در تماس مداوم با زمین مرطوب یا در شرایط جوی رطوبت زا  قرار خواهد گرفت نباید دارای موادی باشد که با قلیایی ها ی سیمان موجب واکنش زیان بخش  و انبساط شدید ملات یا بتن شود. اما اگر مقدار زیادی از این مواد در سنگدانه وجود داشته باشد، استفاده از سنگدانه ریز مجاز است، به شرطی که نشان داده شود که استفاده از سیمان حاوی کمتراز ۰.۶ درصد قلیایی ها  یا افزودن یک ماده مانع انبساط مضر حاصل از واکنش قلیایی سنگدانه خواهد شد.