دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده ۱۱ حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان ها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی موضوع ماده ۲۹آیین نامه اجرایی

 در اجرای ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی به منظورتعیین حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان مدرک تحصیلیکاردانی و دیپلم فنی و همچنین معماران تجربی، برحسب فعالیت های فنی دربخش اجرای ساختمان و براساس پیچیدگی عوامل و حجم کار در سراسر کشور، ساختمان ها به سه گروه »یک» «دو« و »سه« به شرح زیر طبقه بندی می شوند. گروه بندی های فوق همان گروه بندی »الف«، »ب« و »ج« مندرج در ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی است که برای اجتناب از اشتباه با گروه ساختمان های موضوع ماده ۱۲ همین آیین نامه، گروه »یک« ، »دو« و »سه« ذکر شده است.

ساختمان های گروه یک  ساختمان های حداکثر تا ۴۰۰ مترمربع زیربنا و دو طبقه از روی شالوده در مقیاس محله.

ساختمان های گروه دو  ساختمان های حداکثر تا ۶۰۰ مترمربع زیربنا و سه طبقه از روی شالوده در مقیاس محله.

ساختمان های گروه سه  ساختمان های حداکثر تا ۸۰۰ مترمربع زیربنا و چهار طبقه از روی شالوده درمقیاس محله.

۱۱۱ دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی فنی، دیپلم فنی، و همچنین معماران تجربی در صورت قبولی در آزمون علمی و عملی مربوط در یکی از رشته های موضوع قانون براساس ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی و ارایه مدارک طبق ماده ۲۷ و رعایت مفاد ماده های ۲۸و ۳۱ پروانه اشتغال به کار اجرای ساختمان دریافت خواهند نمود.

۲۱۱ گواهی سابقه کار اجرایی و تجربه عملی متقاضی در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای فنی وزارتخانه ها، سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها، شخصیت های حقوقی شاغل در رشته های موضوع »قانون«، شرکت های ساختمانی یا اشخاص حقوقی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی می باشند و یا توسط دو نفر از مهندسان با بیش از ده سال سابقه کار دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی و یا توسط »سازمان استان« مورد تایید قرار گیرد و موارد زیر در آن درج شده باشد :

۱۲۱۱ نام ، محل ، مشخصات پروژه و مسوولیت متقاضی در پروژه.

 ۲۲۱۱ مدت اشتغال متقاضی با ذکر تاریخ شروع و خاتمه کار.

۳۲۱۱  نام و مشخصات تحصیلی متقاضی

۴۲۱۱ نام ، مشخصات ، سمت و شماره »پروانه اشتغال« شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده گواهی. ۳-۱۱ برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ » پروانه اشتغال « می باشند یا بعدا صلاحیت جدید کسب نمایند فقط یک » پروانه اشتغال « صادر می شود و انواع صلاحیت ها و تاریخ احراز آن در پروانه اشتغال درج خواهد شد.

۴۱۱  حدودصلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان های فنی در اجرای ساختمان به شرح جدول شماره ۸تعیین می گردد.

جدول شماره : ۸ ظرفیت اشتغال کاردان های فنی دراجرای ساختمان که جزو شرکای شاغل دفتر مهندسی اجرای ساختمان می باشند در هر برش زمانی

پایه کاردان فنی

پایه ۳

پایه ۲

پایه ۱

گروه های ساختمانی

یک

یک و دو

یک ، دو و سه

ظرفیت اشتغال به کار براساس مساحت زیربنا در هر مقطع زمانی

۴۰۰ متر مربع

۶۰۰ متر مربع

۸۰۰ متر مربع

حداکثر تعداد واحدهای ساختمانی حداکثر تعداد واحدهای ساختمانی

۲

۲

 

۵۱۱  حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دیپلمه های فنی و معماران تجربی در اجرای ساختمان به شرح

جدول شماره ۹ تعیین می گردد.

جدول شماره : ۹ ظرفیت اشتغال دیپلمه های فنی و معماران تجربی دراجرای ساختمان که جزو شرکای شاغل دفتر مهندسی اجرای ساختمان می باشند در هر برش زمانی

پایه معمار تجربی

پایه ۳

پایه ۲

پایه ۱

تعداد طبقات

تا ۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده ساختمان

تا ۳ طبقه ارتفاع از روی شالوده ساختمان

تا ۳ طبقه ارتفاع از روی شالوده ساختمان

ظرفیت اشتغال به کار براساس مساحت زیربنا در هر مقطع زمانی

۳۰۰ متر مربع

  ۴۰۰متر مربع

۵۰۰ متر مربع

حداکثر تعداد واحدهای ساختمانی

۲

۲

۲

۶۱۱ کاردان ها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان شریک، در دفتر مهندسی اجرای ساختمان در چارچوب ضوابط و مقررات دفتر فعالیت نمایند این اشخاص در مقابل مسوول دفتر پاسخگو بوده و مسوولیت کارهای اجرایی در مقابل صاحب کار یا صاحب کاران برعهده مهندس مسوول دفتر خواهد بود، این مسؤولیت رافع مسؤولیت قانونی اشخاص مذکور نمی باشد ، در این صورت به ازا هر کاردان فنی معادل ۱۰ درصد و برای هر دیپلمه فنی یا معمار تجربی معادل ۵ درصد و حداکثر تا ۴۰ درصد ظرفیت اشتغال دفتر مذکور افزایش خواهد یافت.

۷۱۱ چنانچه کاردان های فنی رشته های معماری و عمران و معماران تجربی بخواهند در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود به عنوان مجری فعالیت نمایند باید به صورت شریک دفتر اجرای ساختمان اشتغال به کار داشته باشند و با مسؤولیت مسؤول دفتر اجرای ساختمان نسبت به ارائه خدمات اجرایی اقدام نمایند، این مسؤولیت رافع مسؤولیت شرکای مذکور نخواهد بود ، در این حالت حداکثر تعداد مجریان کاردانی فنی و معمار تجربی شریک دفتر مهندسی اجرای ساختمان ۶ نفر خواهد بود و ظرفیت اشتغال آنان حسب مورد طبق جداول شماره ۸ و ۹ می باشد.

۸۱۱ کاردانها و دیپلمه های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال می توانند به عنوان عضو هیات مدیره یا شاغل در مجریان حقوقی و انبوه سازان در چهارچوب ضوابط و مقررات مجری حقوقی فعالیت نمایند.

۹۱۱ در موارد زیر »پروانه اشتغال« حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا ابطال خواهد شد:

۱۹۱۱  فوت دارنده » پروانه اشتغال .«

۲۹۱۱  حجر دارنده » پروانه اشتغال « تا زمانی که رفع حجر نشده باشد.

۳۹۱۱ عدم تمدید یا تجدید » پروانه اشتغال « و یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.

۴۹۱۱ محکومیت قطعی ، دارنده » پروانه اشتغال « به مجازات انتظامی و مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی.

۵۹۱۱ در صورتی که دارنده » پروانه اشتغال « به موجب رای قطعی شورای انتظامی محکوم به محرومیت از کار شود، (در مدت محرومیت از کار).

۶۹۱۱ در صورت عدم توجه به ابلاغیهها و اطلاعیه های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی.

 ۷۹۱۱ قطع عضویت کاردان های فنی از » کانون استان « یا اخراج از آن.

۸۹ ۱۱ در صورتی که پروانه اشتغال فاقد اعتبار شود یا اعتبار آن معلق شده باشد ، در این صورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها و مسوولیت هایی که قبلا به عهده گرفته است اجازه فعالیت خواهد داشت.