دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده – ۱۶ نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی ، گردش کار معرفی ناظران به صاحب کاران و شهرداری ، نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران و رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری

۱۶-۱  نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی.

۱۱۱۶ سازمان استان به منظور تعیین ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت مسکن و شهرسازی که مایلند در زمینه کارهای نظارت ساختمان فعالیت نمایند، طبق اطلاعیه های مناسب موضوع نام نویسی از آنان را آگهی نموده و متعاقبا فهرست ناظران را به تفکیک رشته پروانه اشتغال تهیه و نسبت به امضای کاربرگ همکاری با سازمان استان اقدام می نماید

۲۱۱۶ اولویت بندی ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و نحوه اجرای آن طبق نظام نامه ای می باشد که توسط شورای مرکزی سازمان به سازمانهای استانها ابلاغ خواهد شد .

 

۱۶-۲  گردش کار معرفی ناظران به صاحبکاران و شهرداری

۱۲۱۶ صاحب کار ساختمان پس از مراجعه به مرجع صدور پروانه ساختمان و تشکیل پرونده ساختمان و دریافت دستور نقشه (مجوز تهیه نقشه) و مراجعه به طراح و تهیه طرح اولیه و اخذ تاییدیه طرح به لحاظ رعایت ضوابط شهرسازی از مرجع صدور پروانه ساختمان ، با در دست داشتن دفتر اطلاعات ساختمان تکمیل شده توسط طراح به همراه یکسری نقشه های اجرایی کامل، به سازمان استان مراجعه و ضمن معرفی مجری مورد نظر خود درخواست معرفی ناظران مربوط به ساختمان خود را می نماید.

۲۲۱۶ سازمان استان پس از کنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال طراح و مجری در دفاتر مربوطه و کنترل نقشه های تهیه شده به صورت کامل و همچنین بازبینی دفترچه اطلاعات ساختمان ارایه شده توسط طراح ، با توجه به ماده ۳۷ قانون و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه ماده ۳۳ ، حق الزحمه نظارت ناظران، ناظرهماهنگ کننده و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ، حسب گروه ساختمان براساس قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه را محاسبه و به صاحب کار اعلام  می نماید.

۳۲۱۶ صاحب کار مبالغ مربوط به حق الزحمه فوق را در وجه سازمان استان واریز نموده و رسیدهای مربوطه را به سازمان استان تسلیم می نماید، (نحوه محاسبه حق الزحمه نظارت و تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی در فصل پنجم این مجموعه شیوه نامه اعلام گردیده است) سازمان استان نیز پس از دریافت رسیدهای فوق نسبت به معرفی ناظران و تعیین ناظر هماهنگ کننده ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان و صاحب کار اقدام می نماید.

۴۲۱۶ صاحب کار با در دست داشتن معرفی نامه مربوط به ناظران و ناظرهماهنگ کننده و مجری به همراه نقشه های اجرایی کنترل شده توسط سازمان استان جهت اخذ پروانه ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان مراجعه می نماید.

۵۲۱۶ ادامه مراحل صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان استان و سپس صدور پایان کار ساختمانی از طرف شهرداری در فصل ششم این مجموعه شیوه نامه ذکر شده است.

 

۱۶-۳  نحوه پرداخت حق الزحمه نظارت به ناظران

۱۳۱۶ سازمان استان معادل پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان را کسر و مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سازمان استان خواهد رسید در ازای ارایه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود.

 

۱۶-۴  رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری

۱۴۱۶ چنانچه در حین اجرای عملیات ساختمان ، در خصوص رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین اجرای نقشه ها و مشخصات فنی منضم به پروانه ساختمان و مسایل ناشی از اجرای کار در محل احداث بنا بین هر یک از ناظران و مجری اختلاف نظر بروز نماید، ابتدا ناظر هماهنگ کننده ، در خصوص اشخاص حقوقی مدیرعامل یا مسوول واحد فنی در جلسه ای با حضور ناظر ذیربط و مجری نسبت به رسیدگی و حل و فصل مورد اختلاف از طریق داوری اقدام خواهد نمود.

۲۴۱۶ چنانچه داوری موضوع بند ۱۶۴۱ مورد تایید مجری یا ناظر ذی ربط قرار نگیرد در این حالت :

الف) اگر نظر ناظر هماهنگ کننده برای مجری قابل قبول نباشد و نسبت به رفع اشکال های مورد اختلاف اقدام ننماید ناظر هماهنگ کننده مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی آن بخش از کار یا در صورت نیاز تمامی عملیات ساختمانی تا رفع اشکال های مورد نظر به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می نماید چنانچه مجری اعتراضی به این اقدام داشته باشد ضمن رعایت دستورات ابلاغی توسط ناظر هماهنگ کننده ، می تواند با مراجعه به کمیته داوری مستقر در سازمان استان ، متشکل از رییس سازمان استان یا نماینده وی ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان یا نماینده وی و رییس گروه تخصص مربوط شکایت خود را مطرح و درخواست رسیدگی نماید. نظر کمیته داوری سازمان استان قطعی و برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ب) اگر نظر ناظر هماهنگ کننده مورد تایید ناظر ذیربط نباشد ناظر مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت موارد اختلاف را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی منعکس نماید و کمیته مذکور نیز مکلف است بلادرنگ و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظر کمیته داوری قطعی و برای طرفین لازمالاجرا است.

۳۴۱۶ ناظر هماهنگ کننده موظف است نظر کمیته داوری را اعم از رفع اشکالات و یا دستور توقف عملیات اجرایی به ترتیب به مجری و مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام نماید و نظر کمیته داوری را تا حصول نتیجه پیگیری کند.

۴۴۱۶ چنانچه به دلیل عدم حضور به موقع ناظر حقیقی یا حقوقی در محل اجرای ساختمان ، موجبات اخلال در کار اجرایی ساختمان فراهم شود، مجری می تواند موارد را با ارایه دلایل لازم به کمیته داوری سازمان استان اعلام و درخواست رسیدگی نماید در این خصوص نظر کمیته مذکور قطعی و لازمالاجرا می باشد.

طراحی ، اجرا و نظارت ساختمان بر اساس آیین نامه اجرایی و شیوه نامه ها

ردیف

شرح

شخص حقوقی ماده ۱۴و۱۵

تبصره ۴ ماده ۱۱ شخص حقوقی

مجریان ساختمان شخص حقوقی

مجری انبوه ساز

دفاتر مهندسی

شخص حقیقی ناظر

۱

تقاضای کتبی شخص حقیقی ناظر، دفاترمهندسی طراحی ، دفتر مهندسی اجرا یا شخص حقوقی موضوع مواد تبصره ۴ ماده ۱۱ ، ماده ۱۴، ماده ۱۵ ، انبوه ساز و طرح و ساخت.

+

+

+

+

+

+

۲

عضویت شخص حقیقی ناظر یا شرکای دفتر مهندسی طراحی

یا شرکای دفتر مهندسی اجرا یا شخص حقوقی موضوع مواد تبصره ۴ ماده ۱۱ ، ماده۱۴ ، ماده ۱۵  ، انبوه ساز و طرح و ساخت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

+

+

+

+

+

+

۳

تصویر اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات اشخاص حقوقی

+

+

+

+

۴

مدارک مربوط به احراز صلاحیت و گواهی تایید آن در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مهندسان مشاور موضوع تبصره ۴ ماده۱۱

+

۵

مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی و مدارک موید مربوط به تاسیس دفتر با مسوولیت مشترک شرکا

+

۶

معرفی کتبی مسوول دفتر مهندسی طراحی ، اجرا و نظارت توسط تمامی شرکا

+

۷

امضای کاربرگ تعهدنامه ، مربوط به رعایت و انجام وظایف و مقرراتی که مربوط به فعالیت دفتر مهندسی است.

+

۸

تصویر پروانه اشتغال: شاغلان ، تمامی شرکا دفتر مهندسی ، اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و مسوول واحد فنی

+

+

+

+

+

۹

تصویر شناسنامه تمامی ، مدیران شخص حقوقی و شاغلان در شرکتها و کلیه شرکای دفتر مهندسی

+

+

+

+

+

+

۱۰

،  خوداظهاری اعضای هیات مدیره مدیرعامل ، شاغلان در شرکت مسوول واحد فنی ، مدیران و شاغلان آن ، شرکای دفتر مهندسی و ناظران حقیقی

 

+

+

+

+

+

۱۱

اصل فیش واریزی به مبلغ

۳۰۰,۰۰۰ ریال به ازا هر رشته به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام وزارت مسکن  و  شهرسازی  (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) و در مورد دفاتر مهندسی فقط ۳۰۰,۰۰۰ ریال به صورت علی الحساب برای کلیه شرکا و شخص حقیقی ناظر۶۰,۰۰۰ ریال

+

+

+

+

+

+

۱۲

دو قطعه عکس :  مدیرعامل ، مسوول واحد فنی ، مسوول دفترمهندسی طراحی یا اجرای ساختمان و ناظر حقیقی

+

+

+

+

+

+

۱۳

ارایه سابقه کار مورد تایید

+

+

+

+

+

+

۱۴

ارایه کاربرگ ها و اطلاعات مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی به صورت تکمیل شده.

+

+

+

+

گروه ساختمان

۱و۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۳تا۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۶و۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۸تا۱۰ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۱و۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۳تا۱۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۶ طبقه ارتفاع از روی شالوده

هزینه ساخت هر مترمربع بنا

۱۱۴۶۰۰۰

۱۳۳۷۰۰۰

۱۵۲۸۰۰۰