دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۲, ۱۳۹۹ ۰

ماده – ۱۷ نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی، نظارت و اجرا

ماده ۱۷ نحوه محاسبه حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی، نظارت و اجرا ، موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و نحوه محاسبه حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قیمت خدمات مهندسی ساختمان برای انجام انواع فعالیت ها و مراحل مختلف کار ساختمانی در بخش

طراحی و نظارت در رشته های معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی که می باید مطابق شرح خدمات مهندسی گروه های ساختمانی انجام پذیرد وفق ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی و با توجه به مبانی و قیمت های خدمات مهندسی مصوب سال ۱۳۷۸ به شرح زیر اعلام می گردد:

۱۷ از آنجا که حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت در چهار رشته فوق به صورت درصدی از هزینه ساخت و ساز ساختمان تعیین می گردد، هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان براساس قیمتهای مصوب سال ۱۳۷۸ وزارت مسکن و شهرسازی و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سالهای ۱۳۷۸لغایت پایان ۱۳۸۳ برای ابتدای سال ۱۳۸۴ برابر قیمتهای مندرج در جدول شماره ۱۰ اعلام می گردد.

جدول شماره ۱۰ هزینه ساخت و ساز هر مترمربع بنا به ریال برای گروه های ساختمانی چهارگانه در ابتدای سال .۱۳۸۴

گروه ساختمان

۱و۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۳تا۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۶و۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۸تا۱۰ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۱و۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۳تا۱۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۶ طبقه ارتفاع از روی شالوده

هزینه ساخت هر مترمربع بنا

۱۱۴۶۰۰۰

۱۳۳۷۰۰۰

۱۵۲۸۰۰۰

 ۱۷۱۹۰۰۰

 ۱۹۱۰۰۰۰

 ۲۱۰۱۰۰۰

 ۲۲۹۲۰۰۰

۲۱۷ هزینه ساخت و ساز هر مترمربع زیربنای ساختمان برای سال ۱۳۸۵ براساس قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ و اعمال شاخص های تعدیل کارهای ساختمانی سال ۱۳۸۴ که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می گردد محاسبه و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام خواهد شد و در سال های بعداز آن نیز قیمت های مذکور با همین شیوه محاسبه و هر ساله توسط سازمان مذکور اعلام می شود.

۳۱۷ قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ با توجه به شرایط و کیفیت ساخت و ساز در هر استان ، می تواند براساس پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیاتی مرکب از معاون عمرانی استانداری ، رییس سازمان مسکن و شهرسازی و رییس سازمان استان حداکثر تا ۲۵ درصد نسبت به قیمت های تعیین شده کاهش یا افزایش یابد.

۴۱۷ قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ مربوط به ساختمان های گروه »الف«، »ب«، »ج« و »د« بوده و مشمول قیمت های ساختمان های ویژه نمی شود در خصوص قیمت هایساخت و ساز هر مترمربع زیربنای این چنین کارها ، هیات مدیره سازمان استان می تواند از هیات سه نفره موضوع بند ۱۷۳ این دستورالعمل استعلام نماید.

۵۱۷ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان برای چهاررشته معماری ، عمران ، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی با توجه به نوع خدمات و پیچیدگی عوامل و حجم کار، به صورت درصدی از هزینه های ساخت و ساز بنا محاسبه شده و مبانی آن همان مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان است که توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع ماده ۱۱۷ آیین نامه اجرایی تایید و به تصویب رسیده و به شرح جدول شماره ۱۱ اعلام می گردد.

۶۱۷ درصد مجموع حق الزحمه مربوط به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مندرج در جدول شماره ۱۱ را با توجه به شرایط هر استان می توان بنا به پیشنهاد هیات مدیره سازمان استان و تصویب هیات سه نفره موضوع بند ۱۷۳ حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داد.

۷۱۷ حق الزحمه طراحی مجموعه های ساختمانی که ساختمان های آن مشابه هم بوده و در یک محوطه عینا و یا با مختصر تغییری تکرار می شوند مشمول اعمال ضریب تکرار به شرح جدول شماره ۱۲ می شود به طوریکه مجموع زیربنای ساختمان های تکراری در ضریب کاهش مربوط به دفعات تکرار ضرب شده و حاصل آن در محاسبه حق الزحمه منظور می گردد.

جدول شماره ۱۱ درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های مربوط به دارندگان صلاحیت رشته های معماری ، عمران ، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی نسبت به هزینه های مقطوع هر متر زیربنا در گروه های مختلف ساختمانی موضوع جدول شماره ۱۰ این مجموعه شیوه نامه

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات

 

 

خدمات مهندسی

۱و۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۳تا۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۶و۷ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۸تا۱۰ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۱و۱۲ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۳تا۱۵ طبقه ارتفاع از روی شالوده

۱۶ طبقه ارتفاع از روی شالوده

مجموع درصد حق الزحمه طراحی چهار رشته

۱.۸۸

۱.۹۳

۲.۰۳

۲.۱۱

۲.۳۶

۲.۳۰

۲.۲۵

مجموع درصد حق الزحمه نظارت چهار رشته

۲.۲۹

۲.۳۶

۲.۴۸

۲.۵۸

۲.۸۹

۲.۸۱

۲.۷۵

مجموع درصد حق الزحمه های طراحی و نظارت چهار رشته

۴.۱۷

۴.۲۹

۴.۵۱

۴.۶۹

۵.۲۵

۵.۱۱

۵

۸۱۷ حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که توسط سازمان استان صادر می شود، معادل پنج در هزار هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت های جدول شماره ۱۰ این فصل خواهد بود که توسط صاحب کار به حساب سازمان استان واریز می گردد.

۹۱۷ حق الزحمه بازبینی طرح ها ، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان توسط سازمان استان معادل پنج درصد حق الزحمه طراحی در هر رشته از رشته های ساختمان موضوع جدول شماره ۱۱ براساس قیمت های مندرج در جدول شماره ۱۰ این فصل تعیین می گردد که توسط مهندسان ذیربط به حساب سازمان استان واریز خواهد شد.

۱۰۱۷ حق الزحمه مجری در ازای اجرای ساختمان در مواردی که به صورت پیمان مدیریت پروژه نسبت به ارایه خدمات مهندسی مطابق این مجموعه شیوه نامه انجام شود و صاحب کار تمامی هزینه های ساختمان از قبیل مصالح ، تجهیزات ، وسایل ، ماشین آلات و پیمانکاران را راسا پرداخت نماید ، در این حالت حق الزحمه مجری حداکثر حدود ۱۰ درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان براساس قیمت های موضوع جدول شماره ۱۰ توصیه می شود که طبق قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بین صاحب کار و مجری منعقد خواهد شد.

جدول شماره – ۱۲ ضرایب تکراری مربوط به طراحی مجموعه های ساختمانی.

دفعات تکرار

ضریب تکرار

دفعات تکرار

ضریب تکرار

۲

۶۷.۵۰

۱۷

۲۶.۹۲

۳

۵۴.۵۲

۱۸

۲۶.۴۴

۴

۴۷.۴۷

۱۹

۲۶.۰۰

۵

۴۲.۸۹

۲۰

۲۵.۶۰

۶

۳۹.۶۳

۲۵

۲۳.۹۹

۷

۳۷.۱۶

۳۰

۲۲.۸۴

۸

۳۵.۲۲

۳۵

۲۱.۹۷

۹

۳۳.۶۴

۴۰

۲۱.۲۹

۱۰

۳۲.۳۳

۴۵

۲۰.۷۴

۱۱

۳۱.۲۲

۵۰

۲۰.۲۸

۱۲

۳۰.۲۷

۶۰

۱۹.۵۶

۱۳

۲۹.۴۲

۷۰

۱۹.۰۲

۱۴

۲۸.۵۹

۸۰

۱۸.۶۰

۱۵

۲۸.۰۳

۹۰

۱۸.۲۷

۱۶

۲۷.۴۵

۱۰۰وبیشتر

۱۸