دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۱-۸-۵ تعریف

۱۱۸۵ مواد افزودنی بتن

موادی هستند که علاوه بر آب، سیمان و سنگدانه، در زمان اختلاط به بتن یا ملات اضافه شده و موجب اصلاح برخی از خواص بتن تازه یا سخت شده میگردند.

۲۱۸۵ : مواد افزودنی اگر فقط بر روی یکی از خواص بتن (تازه یا سخت شده) تأثیر بگذارند مواد افزودنی تک منظوره و در غیر این صورت مواد افزودنی چند منظوره نامیده میشوند.

۳۱۸۵ عملکرد اصلی : یکی از عملکردهای ماده افزودنی چند منظوره که توسط تولید کننده به عنوان عملکرد اصلی مشخص شده است.

۴۱۸۵ عملکرد ثانویه : عملکردهای دیگر ماده افزودنی چند منظوره که علاوه بر عملکرد اصلی آن مشخص شده است.

۵۱۸۵ ماده افزودنی کندگیر کننده : ماده افزودنی کندگیر کننده زمان گیرش بتن و تغییر حالت مخلوط از خمیری به سخت، را به تاخیر می اندازد.

۶۱۸۵ ماده افزودنی حباب هواساز : ماده افزودنی که باعث ایجاد حبابهای ریز و یکنواخت هوا در داخل بتن میشود که بعد از سخت شدن نیز باقی میمانند.

۷۱۸۵ ماده افزودنی زودگیر کننده : ماده افزودنی که زمان گیرش بتن و آغاز تغییر حالت مخلوط بتن از خمیری به سخت را تسریع میکند.

۸۱۸۵ ماده افزودنی زود سخت کننده (تسریع کننده زمان سخت شدگی): ماده افزودنی که بدون تاثیر روی زمان گیرش روند کسب مقاومت بتن را تسریع میکند.

۹۱۸۵ ماده افزودنی نگهدارنده آب: ماده افزودنی که با کاهش آب انداختگی میزان از دست دادن آب داخل بتن را کاهش میدهد.

۱۰۱۸۵ ماده افزودنی روان کننده (کاهنده آب): ماده افزودنی که بدون تغییر روانی، مقدار آب مخلوط بتن را میتواند کاهش دهد، یا بدون تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را افزایش میدهد یا هر دو اثر را بطور همزمان ایجاد میکند.

۱۱۱۸۵ ماده افزودنی فوق روان کننده (فوق کاهنده آب): ماده افزودنی که بدون تغییر روانی میتواند مقدار آب مخلوط بتن را به میزان قابل توجه کاهش دهد، یا بدون تغییر مقدار آب، اسلامپ و روانی را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد، یا هر دو اثر را بطور همزمان ایجاد میکند.

۱۲۱۸۵ ماده افزودنی کاهنده میزان جذب آب : ماده افزودنی که جذب مویینگی بتن سخت شده را کاهش میدهد.

۱۳۱۸۵ ماده افزودنی کندگیر کننده/ روان کننده: ماده افزودنی که مجموعه ای  از اثرات روان کنندگی (عملکرد اصلی) و کندگیر کنندگی (عملکرد ثانویه) را ایجاد میکند.

 ۱۴۱۸۵ ماده افزودنی کندگیر کننده/ فوق روان کننده : ماده افزودنی که مجموعه ای از اثرات فوق کاهنده آب (فوق روان کننده) (عملکرد اصلی) و کندگیر کننده (عملکرد ثانویه) را ایجاد میکند.

 ۱۵۱۸۵ ماده افزودنی زودگیر کننده/ روان کننده : ماده افزودنی که مجموعه ای از اثرات کاهنده آب (روان کننده) (عملکرداصلی) و زودگیر کننده (عملکرد ثانویه) را ایجاد میکند.