دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۲-۸-۵ دسته بندی

انواع مواد افزودنی را میتوان در گروههای مواد افزودنی تک منظوره و مواد افزودنی چند منظوره طبقه بندی نمود.

۱۲۸۵ انواع مواد افزودنی تک منظوره

– ماده افزودنی کاهنده آب (روان کننده)

– ماده افزودنی کاهنده آب قوی (فوق روان کننده)

– ماده افزودنی زود سخت کننده (تسریع کننده زمان سخت شدگی)

– ماده افزودنی حباب هواساز ماده افزودنی نگهدارنده آب ماده افزودنی کاهنده جذب آب ماده افزودنی کندگیرکننده ماده افزودنی زودگیرکننده

۲۲۸۵ انواع مواد افزودنی چند منظوره

ماده کندگیرکننده/ روان کننده ماده افزودنی زودگیرکننده/ روان کننده

ماده افزودنی کندگیرکننده/ فوق روان کننده

 ماده کندگیرکننده/ روان کننده ماده افزودنی زودگیرکننده/ روان کننده

ماده افزودنی کندگیرکننده/ فوق روان کننده