دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۳-۸-۵ استانداردها

 

۱۳۸۵ ویژگیها

۱۱۳۸۵ : مشخصات مواد افزودنی برای استفاده در بتن بایستی با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۰ مطابقت داشته باشد. روش ترکیب و اختلاط برای تولید بتن و ملات شاهد جهت آزمونهای بررسی تاثیر و سازگاری مواد افزودنی مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۸۱۱۷ میباشد.

۲۱۳۸۵ : بر اساس آزمونهای انجام شده محدوده مصرف ماده افزودنی، بر حسب درصد وزن سیمان، بایستی توسط تولید کننده ارائه گردد، میزان مصرف مجاز نیز بایستی در محدوده توصیه شده باشد.

۳۱۳۸۵ : در مواردی ممکن است محدوده مصرف توصیه شده توسط تولید کننده، الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۰ را برآورده نکند، در این صورت باید آزمونهای لازم با مصالح موجود و در محل انجام شود تا میزان مصرف مورد نیاز برای انطباق با ویژگیهای استاندارد مشخص گردد.

۴۱۳۸۵ : استفاده از کلرید کلسیم فقط در بتن بدون فولاد مجاز است و حداکثر مقدار مصرف آن ۲ درصد وزنی سیمان یا مقدار تعیین شده توسط تولیدکننده میباشد.

۵۱۳۸۵ ماده افزودنی روان کننده

در اسلامپ برابر برای حالتی که مخلوط آزمایشی حاوی روان کننده دارای مقدار آب ۰.۹۵ یا کمتر نسبت به مخلوط کنترل باشد، مقاومتهای فشاری ۷ روزه و ۲۸ روزه مخلوط آزمایشی نباید مقداری کمتر از ۱۱۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل در آن سن داشته باشند. همچنین مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مقدار هوای مخلوط کنترل باشد، مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۶۱۳۸۵ ماده افزودنی فوق روان کننده

در اسلامپ برابر برای حالتی که مخلوط آزمایشی حاوی فوق روان کننده دارای مقدار آب ۰.۸۸یا کمتر نسبت به مخلوط کنترل باشد، مقاومتهای فشاری ۱روزه و ۲۸روز مخلوط آزمایشی نباید به ترتیب مقادیری کمتر از ۱۴۰درصد و ۱۱۵درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل در آن سن داشته باشند. مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مقدار هوای مخلوط کنترل باشد، مگر اینکه تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۷۱۳۸۵ مواد افزودنی نگهدارنده آب

در اسلامپ برابر برای مخلوط آزمایشی حاوی مواد نگهدارنده آب که دارای کمتر از ۵۰ درصد آب انداختگی نسبت به مخلوط کنترل میباشد، مقاومت فشاری ۲۸ روزه نباید کمتر از۸۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد، همچنین مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مقدار هوای مخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۸۱۳۸۵ مواد افزودنی حباب هواساز

در اسلامپ برابر برای مخلوط آزمایشی حاوی مواد حباب هواساز که بیش از ۲.۵درصد حجمی هوای بیشتری نسبت به مخلوط کنترل داشته باشد، ضریب فاصله حبابهای هوا بایستی کمتر از ۰.۲۰۰ میلیمتر باشد، همچنین مقاومت فشاری ۲۸ روزه مخلوط آزمایشی نباید کمتر از ۷۵ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد.

 ۹۱۳۸۵ مواد افزودنی تندگیر کننده

در اسلامپ برابر برای مخلوطهای آزمایشی حاوی مواد تندگیر کننده که زمان گیرش اولیه مخلوط آزمایشی در دمای ۲۰ درجه سلسیوس بیشتر از ۳۰ دقیقه و در دمای ۵ درجه سلسیوس کمتر از ۶۰ درصد زمان گیرش اولیه مخلوط کنترل باشد، مقاومت فشاری ۲۸ روزه نبایستی مقداری کمتر از ۸۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل داشته باشد، همچنین مقاومت فشاری۹۰ روزه مخلوط آزمایشی نباید کمتر از مقاومت فشاری ۲۸ روزه مخلوط کنترل باشد. مقدار هوای مخلوط آزمایشی نیز میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۱۰۱۳۸۵ مواد افزودنی زود سخت کننده (تسریع کننده زمان سخت شدگی)

در اسلامپ برابر برای مخلوط آزمایشی حاوی ماده زود سخت کننده که در c ۲۰و ۲۴ ساعت دارای مقاومت فشاری بیشتر از ۱۲۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد، مقاومت فشاری مخلوط آزمایشی در c۲۰ و ۲۸ روز نباید کمتر از ۹۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل حاصل آید. همچنین در c ۵ و ۴۸ ساعت مقاومت فشاری مخلوط آزمایشی نباید کمتر از ۱۳۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد. مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۱۱۱۳۸۵ مواد افزودنی کندگیر کننده

در اسلامپ برابر برای مخلوط آزمایشی حاوی ماده کندگیرکننده که زمان گیرش اولیه حداقل ۹۰ دقیقه بیشتر از زمان گیرش اولیه مخلوط کنترل و زمان گیرش نهایی حداکثر ۳۶۰ دقیقه بیشتر از زمان گیرش نهایی مخلوط کنترل باشد، مقاومت فشاری ۷ روزه نبایستی کمتر از ۸۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد. مقاومت فشاری ۲۸روزه مخلوط آزمایشی نیز نبایدکمتر از ۹۰ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد. مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص نکرده باشد.

۱۲۱۳۸۵ مواد افزودنی کاهنده میزان جذب آب

در اسلامپ برابر برای مخلوط آزمایشی حاوی ماده جاذب آب که بعد از ۷ روز عمل آوری  جذب مویینه کمتر از ۵۰ درصد جذب مویینه مخلوط کنترل داشته باشد، نبایستی پس از ۲۸ روز عمل آوری  جذب مویینه بیشتر از ۶۰ درصد مخلوط کنترل داشته باشد. همچنین مقاومت فشاری ۲۸ روزه مخلوط آزمایشی نباید کمتر از ۸۵ درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد. مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۱۳۱۳۸۵ ماده افزودنی کندگیر کننده/ روان کننده

در اسلامپ برابر برای حالتی که مخلوط آزمایشی حاوی کندگیر کننده/روان کننده دارای مقدار آب ۰.۹۵یا کمتر نسبت به مخلوط کنترل باشد، مقاومت فشاری ۲۸ روزه مخلوط آزمایشی نباید کمتر از ۱۰۰درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد. زمان گیرش اولیه مخلوط آزمایشی باید حداقل ۹۰ دقیقه بیشتر از زمان گیرش اولیه مخلوط کنترل باشد، همچنین زمان گیرش نهایی مخلوط آزمایشی باید حداکثر۳۶۰ دقیقه بیشتر از زمان گیرش نهایی مخلوط کنترل باشد. مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۱۴۱۳۸۵ مواد افزودنی کندگیر کننده/ فوق روان کننده

در اسلامپ برابر برای حالتی که مخلوط آزمایشی حاوی روان کننده دارای مقدار آب ۰.۸۸یا کمتر نسبت به مخلوط کنترل باشد، مقاومتهای فشاری ۷ و ۲۸ روزه مخلوط آزمایشی به ترتیب نباید کمتر از ۱۰۰ و ۱۱۵درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشند. زمان گیرش اولیه مخلوط آزمایشی باید حداقل ۹۰ دقیقه بیشتر از زمان گیرش اولیه مخلوط کنترل باشد. زمان گیرش نهایی مخلوط آزمایشی باید حداکثر ۳۶۰ دقیقه بیشتر از زمان گیرش نهایی مخلوط کنترل باشد. مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش از مخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

 ۱۵۱۳۸۵ مواد افزودنی زودگیر کننده/ روان کننده

در اسلامپ برابر برای حالتی که مخلوط آزمایشی حاوی روان کننده دارای مقدار آب ۰.۹۵ یا کمتر نسبت به مخلوط کنترل باشد، مقاومت فشاری ۲۸روزه مخلوط آزمایشی نباید کمتر از ۱۰۰درصد مقاومت فشاری مخلوط کنترل باشد.

زمان گیرش اولیه مخلوط آزمایشی در دمای ۲۰ درجه سلسیوس نباید کمتر از ۳۰ دقیقه و در دمای ۵ درجه سلسیوس بیشتر از ۶۰ درصد زمان گیرش اولیه مخلوط کنترل باشد. مقدار هوای مخلوط آزمایشی میتواند حداکثر ۲ درصد حجمی بیش ازمخلوط کنترل باشد مگر تولید کننده مقدار دیگری را مشخص کرده باشد.

۱۶۱۳۸۵ حداقل تعداد تکرار آزمایشها کنترل محصول کارخانه در استاندارد ملی ایران شماره ۲۹۳۰ ارائه شده است.

۱۷۱۳۸۵ مصرف مواد افزودنی نباید باعث ایجاد جمع شدگی و انبساط قابل ملاحظه ای در بتن سخت شده شود.

۲۳۸۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۸۵ آزمایشهای کلی

ترکیبات موثر، جرم مخصوص (برای افزودنیهای مایع)، مقدار مواد خشک، تاثیر روی گیرش در هنگام مصرف به میزان حداکثر، مقدار کل یون کلراید، مقدار کلراید محلول در آب، رفتار خوردگی، قلیائیت.

۲۲۳۸۵ مواد افزودنی فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده (با روانی برابر)

اسلامپ، زمان گیرش، مقاومت فشاری، مقدار هوای بتن تازه

۳۲۳۸۵ مواد افزودنی نگهدارنده آب (با روانی برابر)

آب انداختگی، مقاومت فشاری و مقدار هوای بتن تازه.

۴۲۳۸۵ مواد افزودنی حباب هواساز (در روانی برابر)

مقدار هوای بتن تازه، ضریب فاصله حبابهای هوا در بتن (یا آزمون ذوب و انجماد)، مقاومت فشاری.

۵۲۳۸۵ مواد افزودنی تندگیر کننده (با روانی برابر)

زمان گیرش، مقاومت فشاری، مقدار هوای بتن.

۶۲۳۸۵ مواد افزودنی زود سخت کننده (تسریع کننده زمان سخت شدگی) (در روانی برابر)

مقاومت فشاری، مقدار هوای بتن تازه.

۷۲۳۸۵ مواد افزودنی کندگیر کننده (در روانی برابر)

زمان گیرش، مقاومت فشاری، مقدار هوای بتن.

۸۲۳۸۵  مواد افزودنی کاهنده میزان جذب آب (با روانی یا نسبت آب به سیمان برابر)

جذب موئینه، مقاومت فشاری، مقدار هوای بتن تازه.

۹۲۳۸۵ ماده افزودنی کندگیر کننده/ کاهنده آب/ روان کننده (در روانی برابر)

مقاومت فشاری، زمان گیرش، اسلامپ، مقدار هوای بتن تازه.

۱۰۲۳۸۵ مواد افزودنی کندگیر کننده/ فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده (در روانی برابر)

مقاومت فشاری، زمان گیرش، اسلامپ، مقدار هوای بتن تازه.

۱۱۲۳۸۵ مواد افزودنی زودگیر کننده/ کاهنده آب/ روان کننده (در روانی برابر)

مقاومت فشاری، زمان گیرش، اسلامپ، مقدار هوای بتن تازه

۱۲۲۳۸۵ آزمایشها برای مواد افزودنی کاهنده آب/ روان کننده

اسلامپ، زمان گیرش، مقاومت فشاری، مقدار هوای بتن تازه.