دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۵-۷-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۵۷۵ بسته بندی، حمل و نگهداری سیمانهای کیسه ای

۱۱۵۷۵ : سیمان پرتلند باید در کیسه های مناسب، مقاوم و قابل انعطاف بسته بندی شود، به گونه ای که رطوبت و مواد خارجی نتوانند به داخل آن نفوذ کنند و کیسه سیمان در هنگام حمل و نقل پاره نشود.

۲۱۵۷۵ : مشخصات پاکت کاغذی سیمانهای کیسه ای میباید مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره ۴۵۴۳ باشد. استفاده از پاکتها یا کیسه های نفوذپذیر در برابر رطوبت مجاز نیست.

۳۱۵۷۵ : بر روی کیسه های سیمان باید نوع سیمان پرتلند (یک تا پنج) و تاریخ تولید سیمان درج شود. در سیمانهای نوع یک، باید مقاومت سیمان نیز قید گردد.

۴۱۵۷۵ : وزن اسمی هر کیسه سیمان پرتلند ۵۰ کیلوگرم میباشد.

۵۱۵۷۵ : برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.

۶۱۵۷۵ : سیمانهای کیسه ای باید بر اساس نوع به طور جداگانه در انبار نگهداری شوند، به گونه ای که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد.

۷۱۵۷۵ : سیمانهای کیسه ای باید بر روی کف خشک، که دست کم به اندازه ۱۰۰ میلیمتر از سطح اطراف خود بالاتر باشد، قرار گیرند.

۸۱۵۷۵ : شرایط انبار و ترتیب قرار دادن کیسه های سیمان در انبار باید به گونه ای باشد که کیسه ها، به ترتیب ورود به انبار مصرف شوند.

۹۱۵۷۵ : در مناطق خشک، حداکثر تعداد کیسه سیمان که میتوان بر روی هم انبار کرد ۱۲ پاکت است، مشروط بر اینکه ارتفاع کل آنها از ۱.۸ متر تجاوز نکند. اعداد فوق در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، به ترتیب ۸ پاکت و ۱.۲ متر میباشد.

۱۰۱۵۷۵ : در مناطق خشک، کیسه های سیمان باید نزدیک به یکدیگر، با فاصله ۵۰ تا ۸۰ میلیمتر از یکدیگر قرار داده شوند تا عبور جریان هوا از بین کیسه ها موجب خشک شدن سیمان بشود. در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از۹۰ درصد، کیسه های سیمان باید به یکدیگر چسبانیده شوند.

۱۱۱۵۷۵ : کیسه های سیمان، در همه مناطق، باید حداقل۳۰۰ میلیمتر از دیوارها و ۶۰۰ میلیمتر از سقف فاصله داشته باشند.

۱۲۱۵۷۵ : در مناطق و در فصلهایی که احتمال بارندگی وجود داشته باشد، کیسه های سیمان یا باید در انبارهای سرپوشیده نگهداری شود و یا اینکه روی آنها با ورقه های  پلاستیکی پوشانیده شده و این ورقه ها  به نحو کاملاً مطمئنی در اطراف پایدار و محکم شود. در این مناطق و در این فصلها، درها، پنجره ها و سیستمهای تهویه باید بسته نگهداشته شوند تا از جریان هوای مرطوب در انبار جلوگیری شود.

 ۱۳۱۵۷۵ : سیمانهای کیسه ای باید در مناطق با رطوبت نسبی بیش از ۹۰ درصد، ۴۵ روز پس از تولید، و در سایر مناطق ۹۰ روز پس از تولید مصرف شوند و اگر بنا به دلایل غیرقابل اجتناب این امر میسر نشد، این سیمانها باید قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گیرند.

۱۴۱۵۷۵ : سیمانی که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه های  فشرده در آید. اینگونه سیمانها را باید با غلتانیدن پاکتها بر روی کف اصلاح کرد تا به صورت پودر درآیند.

در صورتی که با یک بار غلتانیدن، کلوخه به پودر تبدیل شود آن را میتوان مصرف کرد وگرنه قبل از مصرف باید تحت آزمایشهای مندرج در فصل دهم قرار گیرد و ضوابط این فصل کنترل شود.

۱۵۱۵۷۵ : سایر ضوابط نگهداری و مصرف سیمان، مطابق با استاندارد ملی ایران، به شماره ۲۷۶۱ میباشد.

۲۵۷۵ بسته بندی، حمل و نگهداری سیمانهای فلهای

۱۲۵۷۵ : سیمانهای فله، باید در سیلوهای استاندارد نگهداری شوند.

۲۲۵۷۵ : سیلوهای سیمان و شالوده های آنها باید از نظرسازه ای  محاسبه و طراحی شده باشند.

۳۲۵۷۵ : سیلوهای سیمان باید مجهز به ترازنما، برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو، و نیز دریچه ای در پایین برای میل زدن، در صورت طاق زدن سیمان باشند.

۴۲۵۷۵ : برای هر محموله وارد شده به کارگاه، مشخصات کارخانه و نوع سیمان و تاریخ تولید سیمان باید در برگ تحویل ثبت شده باشد.

۵۲۵۷۵ : از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به داخل سیلو به کمک هوای فشرده صورت میگیرد و در نتیجه سیمان به تدریج متورم میشود، نباید بیش از ۸۰ درصد ظرفیت اسمی سیلوها را پر کرد.

۶۲۵۷۵ : سیمانهای فله را باید بر اساس  نوع آنها به طور جداگانه نگهداری کرد، به گونه ای که امکان اشتباه آنها با هم وجود نداشته باشد. نوع سیمان موجود در هر سیلو باید به نحو مناسبی مشخص شود.

۷۲۵۷۵ : سیمان نگهداری شده در سیلو، باید حداکثر ۹۰ روز پس از تولید مصرف شود، و اگر بنا به دلایل غیر قابل اجتناب این امر امکانپذیر نشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایش قرار گیرد.

۸۲۵۷۵ : سایر مشخصات سیلوها و ضوابط نگهداری سیمان در آنها، مطابق با استاندارد ملی ایران، به شماره ۲۷۶۱ میباشد.