دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۰-۵ تعریف

گچ ساختمانی با فرمول شیمیایی 1/2H2Oو CaSO4 از مواد چسباننده ساختمانی (چسباننده هوایی) است که در صورت خالص بودن سفیدرنگ است. گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ، در دمای کم (حدود ۱۸۰ درجه سانتیگراد در شرایط آزمایشگاهی)، به دست می آید.