دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۰-۵ استانداردها

۱۳۱۰۵ ویژگیها

۱۱۳۱۰۵ : ویژگیهای گچ ساختمانی و اندودهای گچی آماده باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۰۱۵-۱ باشد.

۲۱۳۱۰۵ : در هر پروژه، گچ مصرفی با توجه به محل و نوع مصرف، شرایط محیط و سایر عوامل مؤثر انتخاب شود.

۳۱۳۱۰۵ : در صورتی که رطوبت نسبی هوا بیش از ۶۰ درصد باشد، باید از گچهای اصلاح شده (پایدار در برابر رطوبت) استفاده میشود.

۴۱۳۱۰۵ : استفاده از ملات گچ، برای چسبانیدن قطعات بنایی در دیوارهای غیرباربر مجاز است.

۵۱۳۱۰۵ : ویژگیهای انواع بلوکهای گچی باید با ویژگیهای معرفی شده در استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ مطابقت کند. بار شکست بلوکهای گچی توپر که بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ تعیین میگردد، بسته به ضخامتشان، باید حداقل ۱.۷ تا ۴ کیلونیوتن باشد. جذب آب انواع بلوک گچی نوع دافع آب باید حداکثر ۵ درصد وزن خشک خود باشد. در ساخت بلوکهای گچی، مواد پرکننده و افزودنی مصرفی نباید معایبی در کیفیت بلوکها ایجاد کند. از بلوکهای گچی نباید برای ساخت اعضای باربر استفاده شود. ویژگیهای بلوکهای گچی سبک باید با استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۵۰۲ مطابق باشد.

۶۱۳۱۰۵ : ویژگیهای انواع صفحات روکشدار گچی باید با ویژگیهای معرفی شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۸ مطابقت کند. بار شکست خمشی صفحات روکشدار گچی که بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۸ تعیین میگردد، بسته به ضخامت ( ۹.۵ تا ۱۵میلیمتر)، در جهت طولی باید حداقل ۴۰۰ تا ۶۵۰ نیوتن و در جهت عرضی ۱۶۰ تا ۲۵۰ نیوتن باشد. در ضخامتهای بیشتر حداقل بار شکست خمشی (بر حسب نیوتن) این صفحات حداقل ۴۳ و ۱۶.۸ برابر ضخامت (میلیمتر) به ترتیب برای جهات طولی و عرضی محدود میگردد. بار شکست خمشی صفحات روکش دار گچی با مقاومت خمشی زیاد، بسته به ضخامتشان ( ۱۲.۵ تا ۱۵میلیمتر)، در جهت طولی باید حداقل ۷۲۵ تا ۸۷۰ نیوتن و در جهت عرضی ۳۰۰ تا ۳۶۰ نیوتن باشد. در ضخامتهای بیشتر حداقل بار شکست خمشی (بر حسب نیوتن) این صفحات حداقل به ۵۸ و ۲۴ برابر ضخامت (میلیمتر) برای جهات طولی و عرضی محدود میگردد. جذب آب کامل صفحات روکشدار گچی با جذب آب کم باید حداکثر ۵ درصد وزن خشک خود باشد.

۷۱۳۱۰۵ : مشخصات صفحات روکشدار گچی مسلح شده با شبکه الیاف بایستی با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۷۸-۱ مطابقت داشته باشد.

۸۱۳۱۰۵ : ویژگیهای انواع سقف پوشهای گچی باید بر اساس ویژگیهای ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۱ باشد. بار شکست سقف پوشهای گچی باید حداقل ۱۵۰ نیوتن باشد.

۹۱۳۱۰۵ : ویژگیهای پنلهای مرکب صفحات روکشدار گچی عایق حرارتی / صوتی باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۰۵ مطابقت کند. چنانچه در لایه عایق پنلهای مرکب صفحات روکش دار گچی عایق حرارتی / صوتی از فوم پلی استایرن منبسط (EPS)، فوم پلی استایرن اکسترود شده (XPS)، فوم پلی یورتان صلب (پلیایزوسیانات، پلی ایزوسیانورات) PUR) و (PIR، فوم فنولیک (PF) یا پشم معدنی (MW) استفاده گردد، این مواد باید به ترتیب با ضوابط استانداردهای ملی ایران با شماره های ۱۰۹۵۰، ۱۰۹۵۲، ۸۲۹۸، ۱۰۹۵۳ و ۸۱۱۶ مطابق باشند.

بار شکست پنلهای مرکب صفحات روکشدار گچی عایق حرارتی / صوتی که بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۸ تعیین میگردد، در جهت عرضی حداقل ۱۶۰ نیوتن و بار شکست طولی حداقل ۴۰۰ نیوتن باشد.

۱۰۱۳۱۰۵ : بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۹ چسباننده های پایه گچی مورد استفاده  در پنلهای مرکب عایق حرارتی / صوتی و صفحات روکشدار گچی باید دارای مقاومت کافی در برابر آتش، مقاومت چسبندگی حداقل ۰.۰۶ مگاپاسکال، حداکثر مواد زیان آور مجاز، میزان کلسیم سولفات حداقل ۳۰ درصد و زمان گیرش نهایی مجاز باشند. چسباننده های پایه گچی مورد استفاده در صفحات روکشدار گچی در صورتیکه در ترکیب خود دارای بیش از ۱ درصد وزنی یا حجمی مواد آلی باشند، بایستی از مقاومت کافی آنها در برابر آتش اطمینان حاصل نمود.

۱۱۱۳۱۰۵ : عملکرد چسباننده های پایه گچی که در نصب بلوکهای گچی مورد استفاده قرار میگیرند باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۸۰۶ مطابق باشد. خصوصیات عملکردی شامل واکنش در برابر آتش و آزاد  شدن مواد زیان آور، صدابندی هوابرد مستقیم، مقاومت چسبندگی و مقاومت حرارتی میباشند. چسباننده های پایه گچی مورد استفاده  در بلوکهای گچی باید کاملا از الک ۴۰۰ میکرون عبور کرده و جرم مانده روی الک ۲۰۰ میکرون حداکثر ۱۰ درصد باشد. زمان گیرش اولیه چسباننده های پایه گچی مذکور باید از ۲۰ دقیقه بیشتر باشد. مقدار ضریب هدایت حرارتی گچ ساختمانی مورد استفاده در تولید چسباننده های پایه گچی مذکور بر حسب جرم مخصوص میتواند از ۰.۱۸تا ۰.۵۶ متغیر باشد.

۲۳۱۰۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۱۰۵ گچ ساختمانی

روشهای آزمایش شیمیایی و فیزیکی گچ باید بر اساس  استانداردهای ملی ایران شماره۲- ۱۲۰۱۵ و ۵۰۲۹ و ۵۴۸۲ باشد. این آزمایشها عبارتند از : الف) آزمایشهای شیمیایی (اندازه گیری آب آزاد در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد، اندازه گیری آب ترکیبی در دمای۲۱۵- ۲۳۰درجه سانتیگراد، اندازه گیری افت حرارتی در دمای  ۳۰۰-۲۸۰ درجه سانتیگراد، اندازه گیری دی اکسید کربن، اندازه گیری سیلیس و مواد نامحلول، اندازه گیری اکسیدهای آهن و آلومینیوم، اندازه گیری اکسید کلسیم، اندازه گیری اکسید منیزیم، اندازه گیری تری اکسید گوگرد، اندازه گیری نمکهای محلول سدیم و پتاسیم). و ب) آزمایشهای فیزیکی (اندازه گیری آب آزاد در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد، تعیین نرمی، اندازه گیری غلظت نرمال با استفاده از دستگاه ویکات اصلاح شده، اندازه گیری زمان گیرش، اندازه گیری مقاومت فشاری، اندازه گیری مقاومت خمشی، اندازه گیری دانسیته).

۲۲۳۱۰۵ بلوک گچی

آزمایش این بلوکها باید بر اساس  استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ انجام شود. این آزمایشها عبارتند از: اندازه گیری ابعاد و رواداری، تخت بودن بلوکهای گچی، جرم مخصوص خشک و رواداری، جرم سطحی بلوکهای گچی و رواداری، مقاومت خمشی، مقدار رطوبت، pH، قابلیت جذب آب برای بلوکهای گچی دافع آب و سختی سطحی بلوکهای گچی.

۳۲۳۱۰۵ سقفپوش گچی

این بلوکها باید بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۶۱ آزمایش شوند. این آزمایشها عبارتند از: اندازه گیری ابعاد و رواداری، جرم مخصوص ، جرم سطحی، مقاومت خمشی، ضریب جذب صوت سقف پوشهای آکوستیکی.

۴۲۳۱۰۵ صفحات روکش دار گچی

این صفحات باید بر اساس  استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۸۱۸ آزمایش شوند. این آزمایشها عبارتند از: اندازه گیری ابعاد و رواداری، تعیین شکست در برابر نیروی خمش، تعیین خیز تحت بار، تعیین نیروی برشی، بررسی رفتار در برابر آتش (واکنش در مقابل آتش، مقاومت در برابر آتش) مقاومت حرارتی، مقاومت در برابر ضربه، نفوذپذیری بخار آب، بررسی خواص آکوستیکی (اندازه گیری صدابندی در برابر صدای هوابرد، ضریب جذب صوت)، تعیین جذب آب (جذب آب سطحی و جذب آب کامل) برای صفحات روکشدار با میزان جذب آب کم، تعیین چسبندگی هسته در دمای بالا، تعیین سختی سطحی برای صفحات گچی با سختی سطحی بالا، اندازه گیری جرم مخصوص برای صفحات گچی با تراکم کنترل شده، تعیین جرم پایه کاغذ.

۵۲۳۱۰۵ : استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.