دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۳-۹-۵ استانداردها

۱۳۹۵ ویژگیها

۱۱۳۹۵ : ویژگیهای آهک هیدراته هیدرولیکی برای مصارف ساختمانی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۸ باشد. بر اساس این استاندارد گیرش اولیه خمیر آهک خالص با غلظت طبیعی، که به وسیله سوزن ویکات صورت میگیرد نباید کمتر از ۲ ساعت باشد و گیرش نهایی نیز باید ظرف مدت ۴۸ ساعت در رطوبت نسبی ۱۰۰ درصد بدست آید. مقاومت فشاری ۲۸ روزه نمونه های  مکعبی با بعد ۵۰ میلیمتر ملاتهای استاندارد آهک هیدرولیکی هیدراته نباید از ۱.۷ مگاپاسکال کمتر و از ۱۰.۳مگاپاسکال بیشتر باشد. بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۸ ترکیب شیمیایی آهک هیدراته هیدرولیکی باید با الزامات جدول ۱-۹-۵ که بر مبنای مواد غیرفرار محاسبه و بر اساس درصد بیان شده است مطابقت داشته باشد. دانه های آهک هیدراته هیدرولیک، برای مصارف ساختمانی، باید به اندازه ای باشد که مانده آنها بر روی الک ۶۰۰ میکرون بیشتر از ۰.۵ درصد و روی الک ۷۵ میکرون بیشتر از ۱۰ درصد نباشد.

۲۱۳۹۵ : ویژگیهای آهک هیدراته پرداخت باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۷ باشد. طبق استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۷ ترکیب شیمیایی آهک هیدراته پرداخت باید منطبق بر جدول ۲-۹-۵ باشد. دانه های آهک هیدراته پرداخت باید به اندازه ای باشد که بر روی الک ۶۰۰ میکرون بیشتر از ۰.۵ درصد باقی نماند.

۳۱۳۹۵ : ویژگیهای آهک هیدراته، برای مصارف بنایی، باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۵ باشد. بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۵ ترکیب شیمیایی آهک هیدراته برای مصارف بنائی باید مطابق جدول ۳-۹-۵ باشد.

۴۱۳۹۵ : دانه های آهک هیدراته برای مصارف بنایی باید به اندازه ای باشد که بر روی الک ۶۰۰ میکرون بیش از ۰.۵ درصد باقی نماند.

 

جدول ۱۹۵ الزامات ترکیب شیمیایی آهک هیدرولیکی هیدراته

ترکیب شیمیایی

حداقل، درصد

حداکثر، درصد

اکسیدهای کلسیم و منیزیم (محاسبه شده بر مبنای مواد غیرفرار)

۵۰

۷۵

سیلیس (SiO2 محاسبه شده بر مبنای مواد غیرفرار)

۴

۲۰

اکسیدهای آهن و آلومینیم ( Fe2O3 و AL2O3 محاسبه شده بر مبنای مواد غیرفرار)

۷

دی اکسید کربن (محاسبه شده بر مبنای نمونه برداشته شده)

۱۶

آهک موجود ( CaO محاسبه شده به روش معرفی شده در استاندارد ۴۷۳۸)

۱۶

 

جدول ۲۹۵ الزامات ترکیب شیمیایی آهک هیدراته پرداخت

ترکیب شیمیایی

هیدراته پرداخت معمولی

هیدراته پرداخت ویژه

حداقل، درصد

حداکثر، درصد

حداقل، درصد

حداکثر، درصد

اکسیدهای کلسیم و منیزیم (برمبنای مواد غیر فرار)

۹۵

۹۵

اکسیدهای غیرهیدراته (بر اساس  نمونه برداشته شده)

۸

دی اکسید کربن (بر اساس نمونه برداشته شده)

-۱ اگر نمونه از محل تولید باشد.

۵

۵

-۲ اگر نمونه برداری از مکان دیگری باشد.

۷

۷

 

جدول ۳۹۵ الزامات ترکیب شیمیایی آهک هیدراته برای مصارف بنایی

ترکیب شیمیایی

معمولی

ویژه

معمولی

معمولی هوادار

ویژه

ویژه هوادار

حداقل مقدار اکسیدهای کلسیم و منیزیم به درصد (برمبنای مواد غیر فرار)

۹۵

۹۵

۹۵

۹۵

حداکثر مقدار اکسیدهای غیرهیدراته به درصد (بر مبنای نمونه برداشته شده)

۸

۸

حداکثر مقدار دی اکسید کربن به درصد (بر مبنای نمونه برداشته شده)

-۱ اگر نمونه از کارخانه برداشته شده باشد.

۵

۵

۵

۵

-۲ اگر نمونه از مکان دیگری برداشته شده باشد.

۷

۷

۷

۷

۵۱۳۹۵ : ویژگیهای آهک زنده و هیدراته برای تثبیت خاک باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۵ باشد.

۶۱۳۹۵ : ویژگیهای آهک زنده برای مصارف ساختمانی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۷ باشد. آهک زنده قبل از آنکه شکفته شدن هرگز نباید برای مصارف ساختمانی مصرف گردد.

طبق استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۷ ترکیب شیمیایی آهک زنده بر اساس مواد غیرفرار باید منطبق بر جدول ۴-۹-۵ باشد.

۷۱۳۹۵ : ویژگیهای آهک قابل استفاده با پوزولانها باید با استاندارد ملی ایران شماره ۵۷۱۴ مطابق باشد.

۸۱۳۹۵ : آهک را باید در جایی استفاده کرد که هوا نمناک باشد؛ یا دست کم آن را به مدت ۲۸ روز پس از مصرف نمناک نگه داشت.

۹۱۳۹۵ : آهک باید به صورت دوغاب مصرف شود.

 

جدول ۴۹۵ الزامات ترکیب شیمیایی آهک زنده برای مصارف ساختمانی

ترکیب شیمیایی

آهک کلسیمی

آهک منیزیمی

حداقل، درصد

حداکثر، درصد

حداقل، درصد

حداکثر، درصد

اکسید کلسیم (برمبنای مواد غیر فرار)

۷۵

اکسید منیزیم (برمبنای مواد غیر فرار)

۲۰

اکسیدهای کلسیم و منیزیم (برمبنای مواد غیر فرار)

۹۵

۹۵

اکسیدهای سیلیسیم، آهن و آلومینیم (برمبنای مواد غیر فرار)

۵

۵

دی اکسید کربن (بر مبنای نمونه برداشته شده)

۱- اگر نمونه از محل تولید برداشته شده باشد.

۳

۳

۲- اگر نمونه از مکان دیگری برداشته شده باشد.

۱۰

۱۰

 

۲۳۹۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۹۵ : آزمایشهای شیمیایی آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک باید بر اساس  استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۶ انجام گیرد. این آزمایش ها عبارت است از: اندازه گیری اکسید سیلیسیم و مواد نامحلول، اندازه گیری مجموع اکسیدهای آلومینیم، آهن، فسفر، تیتانیم و منگنز، اندازه گیری اکسیدهای کلسیم، منیزیم، استرانسیم، تریاکسیدگوگرد، افت سرخ شدن در ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد، تعیین رطوبت آزاد در سنگ آهک و آهک هیدراته، تعیین فسفر، منگنز و آهن فرو، تعیین آهک مؤثر، تعیین سیلیس آزاد، تعیین دی اکسیدکربن و تعیین اکسیدهای غیرهیدراته بر اساس  نتایج به دست آمده از تجزیه شیمیایی.

۲۲۳۹۵ : آزمایشهای فیزیکی آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک باید طبق روشهای استاندارد ملی ایران شماره ۵۲۵۴ انجام شود. این آزمایشها عبارت است از: تعیین باقیمانده آهک زنده، سرعت شکفتن آهک زنده، دانه بندی آهک زنده، آهک هیدراته و سنگ آهک، تعیین جرم مخصوص ظاهری آزاد آهک هیدراته، پودر آهک زنده و سنگ آهک، جرم مخصوص ظاهری متراکم آهک هیدراته، پودر آهک زنده و سنگ آهک، اندازه گیری pH پودر سنگ آهک، دانه بندی پودر سنگ آهک، روشنی یا سفیدی خشک پودر سنگ آهک، غلظت استاندارد خمیر آهک هیدراته، شکل پذیری خمیر آهک هیدراته، انبساط اتوکلاو آهک هیدراته، بیرونزدگی و کرم خوردگی آهک هیدراته، قابلیت آب نگهداری آهک هیدراته، میزان ته نشین آهک هیدراته و هوادار بودن آهک هیدراته.

۳۲۳۹۵ : استانداردهای مرجع این بخش در پیوست دوم ارائه شده اند.