دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۴-۵ استانداردها

۱۳۱۴۵ ویژگیها

۱۱۳۱۴۵ : الزامات قیرهای مورد استفاده  در عایقکاری رطوبتی ساختمان در استاندارد ملی ایران شماره ۲۱۲ ارائه گردیده است.

۲۱۳۱۴۵ : ویژگیها و روشهای آزمون قیرهای طبیعی (معدنی) باید بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۷۱۴ سنجیده شود.

۳۱۳۱۴۵ : مشخصات قیرهای امولسیونی که قبلاً مصرف شده و مجددا در چرخه مخلوط استفاده میشوند، باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۵۱ میباشد.

۴۱۳۱۴۵ : بایستی مشخصات عایقهای قیرگونی در ساختمان مطابق استاندارد ملی  ۲۹۵۲، عایقهای رطوبتی پیش ساخته قیری برای پی مطابق استاندارد ۳۸۶۴، عایقهای رطوبتی پیش ساخته بوسیله قیر اصلاح شده با پلیمرها با استاندارد ملی  ۳۸۸۴ و قیر اصلاح شده در ساخت عایقهای رطوبتی پیش ساخته قیری مطابق استاندارد ملی  ۳۸۶۹ باشند.

۵۱۳۱۴۵ : قطران راه سازی باید با مشخصات داده شده در استانداردهای معتبر مطابقت داشته باشد. در ایران قطران به مقدار بسیار اندک تولید میشود و استفاده از آن در صنعت راه سازی معمول نیست.

 ۲۳۱۴۵ آزمایشهای استاندارد: استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.