دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۴-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

شرایط بسته بندی، حمل و نگهداری قیرها بر حسب نوع قیر به شرح زیر متفاوت است:

۱۶۱۴۵ قیرهای جامد و محلول: این قیرها برای مصارف ساختمانی، در بشکه عرضه میشود.

در بشکه های قیر، موقعی که قیر داخل بشکه سرد شده باشد، بسته میشود.

۲۶۱۴۵ : امولسیونهای قیر با بشکه حمل نمیشوند زیرا جابجایی و نقل و انتقال بشکه ها  به ویژه اگر روی زمین غلطیده شود موجب شکست امولسیون قیر میشود و در نهایت آنرا غیر قابل مصرف میسازد. از این رو، از تانکر برای حمل قیرهای امولسیون استفاده میشود. امولسیونهای قیر نباید یخ بزند، زیرا این عمل باعث شکست آن شده و قیر را از آب جدا میسازد. افزایش دما موجب شکست زود هنگام امولسیون قیر میشود.