دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

پیوست ۱: مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستمهای ساختمانی

پ۱۱ سیستمهای کامل ساختمانی

پ۱۱۱ سیستم ساختمانی قابهای سبک فولادی سرد نورد شده (LSF)

ساختمانهای پیش ساخته فولادی سبک، به صورت اجرای خشک و عمدتاً با استفاده از اتصالات پیچی و به روش تولید صنعتی بکارگرفته میشود.

مشخصات مصالح مورد استفاده در سیستم متشکل از قابهای سبک فولادی سرد نورد شده به شرح زیر است:

ورق فولادی گالوانیزه با ضخامتی بین ۰.۶ میلیمتر تا ۲.۵ میلیمتر و مقاومت تسلیم ۳۴۰-۲۴۰ مگاپاسکال و دارای نسبت مقاومت گسیختگی به مقاومت تسلیم بیش از ۱.۸۰ و کرنش گسیختگی بیش از ۱۰ درصد مطابق استانداردهای معتبر بین المللی برای ساخت قاببندی سیستم ساختمانی قابهای سبک فولادی سرد نورد شده.

مشخصات مقاطع غیرسازه ای  فولادی گالوانیزه سرد نورد شده باید در تطابق با استانداردهای معتبر بین المللی باشد.

اجزای اتصال شامل پیچ خودکار، پیچ و مهره باید مطابق استانداردهای معتبر باشد.

پ۲۱۱ سیستم صفحات ساندویچی سه بعدی با بتن پاششی(3D)

ساختمانهای نیمه پیش ساخته با صفحات منفرد ساندویچی سقف و دیوار، شامل لایه میانی پلی استایرن و بتن پاششی و ساختمانهای با صفحات دو لایه ساندویچی  3Dبا بتن میانی درجا از انواع سیستمهای نوین ساختمانی هستند.

مشخصات مصالح مورد استفاده در پانلهای ساندویچی سه بعدی باید مطابق با استاندارد ملّی ایران شماره ۷۱۴۳ باشد.

پلی استایرن منبسط شده از نوع کندسوز (خودخاموششو) مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۸۲۹۹ با حداقل جرم مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب به عنوان هسته پانلهای دیواری و سقفی باشد. ویژگیهای ورق پلی استایرن بکاررفته در آن باید با استاندارد ملی ایران شماره ۱۵۸۴ مطابقت داشته باشد.

مفتول فولادی با قطر حداقل ۳.۵ میلیمتر برای ساخت شبکه مش جوش شده مورد استفاده در پانلهای دیواری و سقفی باید داری حداقل مقاومت تسلیم ۳۸۵ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۴۸۵ مگاپاسکال مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۷۱۴۳ باشد.

تا زمان تدوین استاندارد ملّی مشخصات مفتول شبکه های جوش شده در اعضای خرپایی، مشخصات شبکه مش مفتولهای فولادی و جوش اعضای خرپایی و مشخصات مکانیکی مفتولهای فولادی بکاررفته در شبکه مش باید مطابق با استانداردهای بین المللی مشخص شده در استاندارد ملّی ایران به شماره ۷۱۴۳ باشد.

مشخصات بتن پاششی باید مطابق الزامات فصل مربوطه در این مبحث و استانداردهای معتبر بین المللی با حداقل مقاومت فشاری ۱۸ مگاپاسکال برای اجرا در دو طرف پانلهای دیواری و سقفی مطابق استاندارد ملّی ایران شماره ۷۱۴۳ باشد.

پ۳۶۱ صفحات کامپوزیت چوب پلاست

کامپوزیت چوب پلاست محصولی است با سابقه تولید طولانی در سطح جهانی که از پودر و یا الیاف چوب، مواد افزودنی و یک پلیمر ترموپلاستیک تهیه شده، خواص خوب چوب و مواد پلیمری را داشته و کاربرد گسترده ای در صنعت دارد. این محصول به عنوان پوشش داخلی دیوارها، سقف و کف ساختمان و همچنین قرنیز دیوارها قابل استفاده است. خواص فیزیکی و مکانیکی این محصول باید مطابق استانداردهای معتبر بین المللی باشد. در نصب صفحات کامپوزیت چوب پلاست، اجرای زیرسازی مناسب الزامی است.

 پ۴۶۱ شبکه آرماتور با نقطه جوش مقاومتی به روش ماشینی

میلگردهای فولادی طولی عموماً از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

میلگردهای فولادی عرضی عموماً از نوع آجدار آج ۳۴۰  با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۵۶۱ خرپای فلزی تیرچه با نقطه جوش مقاومتی به روش ماشینی

ورق پایین و پروفیل گرم نورد شده بالای تیرچه از جنس فولاد ساختمانی با مدول الاستیسیته ۱۰۵*۲ مگاپاسکال و ضریب پوآسون ۰.۳و عموماً دو نوع ST37  با مقاومت تسلیم ۲۳۵-۲۲۵مگاپاسکال، مقاومت کششی ۴۷۰-۳۴۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۵درصد و نوع  ST52با مقاومت تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۶۳۰-۴۹۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱درصد مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰

میلگردهای فولادی جان تیرچه عموماً از نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۶۶۱ آرماتور بندی (بند زنی) اتوماتیک

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۷۶۱ جوشکاری سر به سر میلگرد با گاز استیلن و فشار

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

گاز استیلن برای حرارت دادن میلگردها و ذوب کردن آنها.

 

پ۲۱ سیستمهای سازه ای

پ۱۲۱ سازه های بتن مسلح دیوار باربر با شیوه قالب تونلی (TSF)

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال برای اجرای دیوارها و سقفها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی دیوارها و سقفها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۲۲۱ سازه های بتنی سقف و دیوار با قالب یکپارچه

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال برای اجرای دیوارها و سقفها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی دیوارها و سقفها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۳۲۱ ساختمانهای بتن مسلح با قالبهای آلومینیومی

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۲۰ مگاپاسکال برای اجرای دیوارها و سقفها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی دیوارها و سقفها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۴۲۱ ساختمانهای بتن مسلح با استفاده از میز پرنده

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال برای اجرای دیوارها و سقفها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی دیوارها و سقفها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

پ۵۲۱ ساختمانهای بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار (ICF)

پلی استایرن منبسط شده از نوع کندسوز (خودخاموششو) مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۸۲۹۹ با حداقل جرم مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب برای ساخت قالب عایق ماندگار. ورق پلی استایرن منبسط شده باید دارای مقاومت لازم در مقابل بارهای حین اجرا و مطابق استاندارد ملّی ایران شماره ۱۵۸۴ باشد.

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال برای اجرا در داخل قالبهای ماندگار. اسلامپ بتن باید بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیمتر در نظر گرفته شود. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل پیوست ۱ مشخصات مصالح و فرآورده های ساختمانی مصرفی در برخی سیستمهای ساختمانی مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی داخل قالبهای ماندگار. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

مشخصات مصالح مورد استفاده برای رابطه ای اتصالی قالبها در طرفین دیوار بسته به نوع رابط پلی پروپیلن یا رابط فولادی گالوانیزه یا انواع دیگر باید مطابق مشخصات استانداردهای معتبر باشد.

همچنین ضوابط لازم در برابر حریق را دارا باشند.

 پ۶۲۱ ساختمانهای بتن مسلح دیوار باربر با صفحات دو لایه ساندویچی  3Dو بتن میانی درجا

پلی استایرن منبسط شده از نوع کندسوز (خودخاموش شو) مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۸۲۹۹ با حداقل جرم مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب در دو طرف پانلهای دیواری.

مفتول فولادی با قطر حداقل ۳.۵ میلیمتر برای ساخت شبکه مش جوش شده مورد استفاده در پانلهای دیواری و حداقل مقاومت تسلیم ۳۸۵ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۴۸۵ مگاپاسکال مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۷۱۴۳

بتن پاششی مطابق ضوابط این مبحث و استانداردهای معتبر بین المللی باشد. لازم است حداقل مقاومت فشاری ۱۸ مگاپاسکال برای اجرا در دو طرف پانلهای دیواری مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۷۱۴۳ تامین شود.

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال برای اجرا در داخل دیوارها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی داخل دیوارها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۷۲۱ ساختمانهای بتن مسلح متشکل از دیوار باربر دولایه و سقفهای نیمه پیش ساخته با بتن درجا

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در دیوارها و سقفها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملی  ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی دیوارها و سقفها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

پ۸۲۱ سیستم با قابهای بتن مسلح پیش ساخته به همراه دیوارهای برشی بتن مسلح درجا

بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در دیوارها و سقفها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی دیوارها و سقفها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

پ۹۲۱ سیستم دیوارهای برشی بتن مسلح پیش ساخته  با شکل پذیری متوسط به روش اجرای تیلت آپ

 بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشار ۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در دیوارها و سقفها. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی دیوارها و سقفها. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 

پ۳۱ سیستمهای قاب خمشی نوین

پ۱ ۳۱ سیستم قاب خمشی مختلط بتنی- فولادی (RCS)

قطعات مورد استفاده در ساخت قسمت فولادی قاب از فولاد ساختمانی با مدول الاستیسیته ۱۰۵*۲ مگاپاسکال و ضریب پوآسون  ۰.۳و عموماً دو نوع ST37 با مقاومت تسلیم۲۳۵-۲۲۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۴۷۰-۳۴۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۵ درصد و نوع ST ۵۲ با مقاومت تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۶۳۰-۴۹۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱ درصد مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰

قسمت بتنی قاب از بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۵ مگاپاسکال. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد. در قسمت بتنی، استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

پ۲۳۱ سیستم قاب خمشی با اتصالات ConXL

قطعات فولادی مورد استفاده در ساخت قاب خمشی از فولاد ساختمانی با مدول الاستیسیته ۱۰۵*۲ مگاپاسکال و ضریب پوآسون ۰.۳و عموماً دو نوع ST37 با مقاومت تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۴۷۰-۳۴۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۵ درصد و نوع ST 52 با تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی۶۳۰-۴۹۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱ درصد مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰

 پ۳۳۱ سیستم با قابهای ساده مرکب فولادی- بتنی به همراه دیوار برشی بتن آرمه  درجا

 استفاده از ورق فولادی با مقاومت تسلیم ۲۴۰-۳۴۰ مگاپاسکال و دارای نسبت مقاومت گسیختگی به مقاومت تسلیم بیش از ۱.۸۰ و کرنش گسیختگی بیش از ۱۰ درصد در ساخت لوله های فولادی ستون مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰

قسمت بتنی سیستم از بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد. در قسمت بتنی، استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

 پ۴۳۱ سیستم قاب ساده بتن مسلح پیش ساخته  به همراه مهاربند همگرای فولادی

قسمت بتنی سیستم از بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد. در قسمت بتنی، استفاده از میلگردهای فولادی از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد برای آرماتوربندی. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

بادبند از فولاد ساختمانی با مدول الاستیسیته ۱۰۵*۲ مگاپاسکال و ضریب پوآسون  ۰.۳و عموماً دو نوع ST37 با مقاومت تسلیم ۲۳۵-۲۲۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۴۷۰-۳۴۰-مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۵درصد و نوع  ST52 با تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۶۳۰-۴۹۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱ درصد مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰

 پ۵۳۱ سیستم اسکلت فولادی پیش ساخته  با اتصالات پیچ و مهره ای

 فولاد ساختمانی با مدول الاستیسیته ۱۰۵*۲ مگاپاسکال و ضریب پوآسون ۰.۳و عموماً دو نوع  ST37 با مقاومت تسلیم ۲۳۵-۲۲۵  مگاپاسکال، مقاومت کششی ۴۷۰-۳۴۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۵درصد و نوع ST52  با مقاومت تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی۶۳۰-۴۹۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱ درصد مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰

پ۶۳۱ سیستم قاب خمشی یک طبقه با مقاطع سبک فولادی سرد نورد شده

 ورق فولادی گالوانیزه با مقاومت تسلیم ۳۴۰-۲۴۰ مگاپاسکال و دارای نسبت مقاومت گسیختگی به مقاومت تسلیم بیش از ۱.۸۰و کرنش گسیختگی بیش از ۱۰درصد مطابق استانداردهای معتبر بین المللی.

 

پ۴۱ سقفها

پ۱۴۱ سقف مرکب فولادی- بتنی با عرشه فلزی

بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در سقف. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

میلگردهای فولادی افت و حرارت عموماً از نوع ساده س ۲۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۲۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۳۶۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱درصد و یا نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰  مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰  مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد.

 مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

تیر فولادی از فولاد ساختمانی با مدول الاستیسیته ۲ × ۱۰۵ مگاپاسکال و ضریب پوآسون ۰.۳و عموماً دو نوع ST37  با مقاومت تسلیم ۲۳۵-۲۲۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۴۷۰-۳۴۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۵درصد و نوع ST52  با تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۶۳۰-۴۹۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱ درصد مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰

عرشه فولادی از ورق فولادی گالوانیزه با مقاومت تسلیم ۳۴۰-۲۴۰ مگاپاسکال و دارای نسبت مقاومت گسیختگی به مقاومت تسلیم بیش از۱.۸۰ و کرنش گسیختگی بیش از ۱۰درصد مطابق استانداردهای معتبر بین المللی.

پ۲۴۱ سقف متشکل از تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن

بتن سازه ای  معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در سقف. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

میلگردهای فولادی افت و حرارت عموماً از نوع ساده س ۲۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۲۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۳۶۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱درصد و یا نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد و یا نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰  مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

ورق پایین و پروفیل گرم نورد شده بالای تیرچه از جنس فولاد ساختمانی با مدول الاستیسیته ۱۰۵*۲ مگاپاسکال و ضریب پوآسون ۰.۳و عموماً دو نوع ST37  با مقاومت تسلیم ۲۳۵-۲۲۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۴۷۰-۳۴۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۵درصد و نوع ST52 با تسلیم ۳۵۵-۳۴۵ مگاپاسکال، مقاومت کششی ۶۳۰-۴۹۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۲۱ درصد مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۱۶۰۰ میلگردهای فولادی جان تیرچه عموماً از نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

پ۳۴۱ سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوکهای توخالی ماندگار مکعب مستطیلی (UBOOT)

بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در اجرای سقف. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آن باشد.

میلگردهای فولادی طولی سقف عموماً از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

میلگردهای فولادی عرضی سقف در صورت نیاز عموماً از نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

قالبهای توخالی ماندگار از جنس پلی پروپیلن مورد استفاده در سقف.

 پ۴۴۱ سقف مجوف بتن مسلح با استفاده از بلوکهای توخالی ماندگار کروی

بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در اجرای سقف. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

میلگردهای فولادی طولی سقف عموماً از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

میلگردهای فولادی عرضی سقف در صورت نیاز عموماً از نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

قالبهای توخالی ماندگار از جنس پلی پروپیلن مورد استفاده در سقف.

 پ۵۴۱ سقف بتنی پیش تنیده از نوع پس کشیده

بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۳۰ مگاپاسکال مورد استفاده در سقف. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

کابل فولادی با مقاومت گسیختگی بین ۲۲۰۰-۱۲۰۰ مگاپاسکال مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد.

 پ۶۴۱ سقفهای مجوف پیش ساخته  هالوکور (Hollow Core)

بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در سقف. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

میلگردهای فولادی طولی سقف عموماً از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴ درصد.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

میلگردهای فولادی عرضی سقف در صورت نیاز عموماً از نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰  مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷ درصد.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

در صورت پیش تنیده نمودن سقف، استفاده از کابل فولادی با مقاومت گسیختگی بین -۱۲۰۰ ۲۲۰۰ مگاپاسکال مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد. همچنین بتن سازه ای مورد استفاده باید دارای جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۳۰ مگاپاسکال باشد. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آن باشد.

 پ۷۴۱ سقفهای پیش ساخته  دابل تی (Double Tee)

بتن سازه ای معمولی با جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری۲۰ مگاپاسکال مورد استفاده در سقف. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق با فصل مربوطه در این مبحث و مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آنها باشد.

میلگردهای فولادی طولی سقف عموماً از نوع آجدار آج ۴۰۰ با مقاومت تسلیم حدود ۴۰۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۶۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۴درصد.

مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

میلگردهای فولادی عرضی سقف در صورت نیاز عموماً از نوع آجدار آج ۳۴۰ با مقاومت تسلیم حدود ۳۴۰ مگاپاسکال، مقاومت کششی نهایی حدود ۵۰۰ مگاپاسکال و کرنش گسیختگی حدود ۱۷درصد. مشخصات این میلگردهای فولادی باید مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۳۱۳۲ باشد.

در صورت پیش تنیده نمودن سقف، استفاده از کابل فولادی با مقاومت گسیختگی بین ۱۲۰۰- ۲۲۰۰ مگاپاسکال مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان باشد. همچنین بتن سازه ای مورد استفاده باید دارای جرم مخصوص حدود ۲۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و حداقل مقاومت فشاری ۳۰ مگاپاسکال باشد. مشخصات این نوع بتن و اجزای تشکیل دهنده آن باید مطابق مبحث نهم مقررات ملّی ساختمان ایران و استانداردهای ملّی اشاره شده در آن باشد.

 

پ۵۱ دیوارهای غیر باربر

پ۱۵۱ بلوکهای دیواری بتنی سبک هوادار اتوکلاو نشده (NAAC)

در تولید بلوکهای بتنی سبک هوادار اتوکلاو نشده مصالح لازم شامل آب، سیمان، ماسه ریزدانه، گچ، پودر آلومینیوم و افزودنیهای پایدارکننده می باشد.

حداکثر جرم مخصوص خشک ظاهری این نوع بلوکها که مطابق با استاندارد شماره ۸۵۹۵ ملّی ایران تعیین میشود، به ۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب محدود میشود. حداقل مقاومت فشاری لازم برای این نوع بلوک که مطابق با استاندارد شماره ۸۵۹۶ ملّی ایران تعیین میشود، ۲ مگاپاسکال و حداقل میانگین مقاومت فشاری لازم، ۲.۵ مگاپاسکال میباشد.

 پ۲۵۱ دیوارهای غیرباربر نیمه پیش ساخته  صفحات ساندویچی  3D

پلی استایرن منبسط شده از نوع کندسوز (خودخاموش شو) مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۸۲۹۹ با حداقل جرم مخصوص ۲۵ کیلوگرم بر مترمکعب به عنوان هسته پانلهای دیواری.

مفتول فولادی با قطر حداقل ۳.۵ میلیمتر برای ساخت شبکه مش جوش شده مورد استفاده در پانلهای دیواری و حداقل مقاومت تسلیم ۳۸۵ مگاپاسکال و حداقل مقاومت کششی ۴۸۵ مگاپاسکال مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۷۱۴۳

بتن پاششی مطابق استانداردهای معتبر بین المللی با حداقل مقاومت فشاری ۱۸ مگاپاسکال برای اجرا در دو طرف پانلهای دیواری مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره .۷۱۴۳

 پ۳۵۱ دیوارهای غیر باربر سبک (Dry Wall) LSF

ورق فولادی گالوانیزه با ضخامتی بین ۰.۶ میلیمتر تا ۲.۵ میلیمتر و مقاومت تسلیم ۳۴۰-۲۴۰ مگاپاسکال و دارای نسبت مقاومت گسیختگی به مقاومت تسلیم بیش از ۱.۸۰ و کرنش گسیختگی بیش از ۱۰درصد مطابق استانداردهای معتبر بین المللی برای ساخت قاببندی سیستم .LSF

پشمهای معدنی به عنوان عایق صوت و حرارت مطابق استاندارد ملّی ایران به شماره ۸۱۱۶ در داخل جداره ها.

 

پ۶۱ سایر مصالح ساختمانی

پ۱ ۶۱ نمای مدولار سرامیکی

نمای مدولار پرسلان، کتیبه ای است از جنس خاک رس که به وسیله دستگاه اکستروژن و از طریق پخت خاک رس با دانه بندی پرسلان در دمای بسیار بالا و فشردگی بسیار زیاد تولید میشود. این نما، در رنگهای مختلف با طیف رنگی آزاد و در قطعات نسبتاً بزرگ (با ابعاد حداقل ۳۰۰×۳۰۰ و حداکثر ۶۰۰×۱۲۰۰ میلیمتر) و به صورت توخالی ساخته میشود. کاربرد این محصول در فضاهای داخلی و خارجی و اغلب در نما و کف ساختمان و همچنین به عنوان کف پله و یا دکوره ای داخلی میباشد.

نمای مدولار سرامیکی در زمره کاشیهای سرامیکی اکسترودی با جذب آب کمتر یا مساوی ۳ درصد قرار میگیرد. رعایت کلیه ضوابط مرتبط با گروه کاشیهای سرامیکی مطابق با استاندارد ملّی ایران به شماره ۲۵ الزامی است.

پ۲۶۱ عایق حرارتی الاستومری سلول بسته

مشخصات عایق حرارتی الاستومری باید مطابق استانداردهای معتبر بین المللی باشد.