دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۹-۵ تعریف

پلیمرها (بسپارها)، از نظر شیمیایی، به مولکولهای زنجیر بلند، با وزن مولکولی بسیار زیاد در حد صدها هزار گفته میشود. در این زنجیرها، یک واحد اصلی، که مونومر (تکپار) نامیده میشود، به تعداد زیاد تکرار میشود. این زنجیر ممکن است خطی یا دارای تعدادی شاخه باشد. همچنین ممکن است زنجیرها با تعدادی اتصالات عرضی به یکدیگر پیوند برقرار کنند.