دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱-۶ دامنه کاربرد

۱۱۱۶ : این مبحث حداقل الزامات بارگذاری برای طراحی ساختمان ها و سایر سازه ای موضوع این مقررات را تعیین می نماید. بارها و ترکیبات بار اختصاص داده شده که هماهنگ با یکدیگر تعریف شده اند، برای استفاده در روش های طراحی متفاوت بیان شده است.

۲۱۱۶ : در مواردیکه ضوابط این مبحث دارای ابهام یا مسکوت می باشد، استعلام از دفتر مقررات ملّی ساختمان ملاک عمل خواهد بود.