دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱-۲۰-۵ تعریف

به موادی که اندازه ذرات آنها حداقل در یک بعد کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد، عنوان نانوماده اطلاق میگردد. ریزشدن ابعاد ذرات ماده تا ابعاد نانومتری سبب میشود که برخی از مواد خواص جدیدی کسب کنند. همچنین افزایش قابل توجه سطح ویژه نانومواد سبب میشود که سطح در معرض واکنش آنها به شدت افزایش یافته و سرعت و میزان تاثیرگذاری آنها ارتقاء یابد.