دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۵-۵ استانداردها

۱۳۱۵۵ ویژگیها

۱۱۳۱۵۵ : شیشه جام باید مسطح یا برجسته و بدون موج، حباب، لبپریدگی، لب برآمدگی، ترک، لکه، دودزدگی و خم و انحنا باشد. ضخامت شیشه جام در تمام سطح آن بایستی یکنواخت باشد و صافی و یکنواختی ضخامت آن به حدی باشد که اگر از زاویه ۶۰ درجه پشت شیشه به جسمی که در فاصله یکمتری آن قرار دارد، نگریسته شود، آن جسم کج و معوج دیده نشود. شیشه جام باید خاصیت ارتجاعی و انعطاف پذیری خود را حفظ کند. شیشه جام باید در برابر عوامل جوی و هوازدگی مقاوم باشد و با گذشت زمان کدر نشود.

۲۱۳۱۵۵ : هیچگونه خراش و ترک در شیشه ایمنی مجاز نیست. البته لب پریدگی شیشه های ایمنی را، که ممکن است بر اثر عملیات حرارتی یا در مراحل دیگر تولید پدید آمده باشد، اگر از ۱۳ میلیمتر تجاوز نکند، میتوان نادیده گرفت. طبقه بندی شیشه های ایمن بر اساس مقاومت در برابر نیرو در استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۵-۱ مشخص شده است.

۳۱۳۱۵۵ : تعیین مقادیر عایق صوتی برای تمامی فرآورده های شیشه ای شفاف، نیمه شفاف و مات که برای مجموعه های  لعابکاری شده مورد استفاده در ساختمانها مورد استفاده  قرار میگیرند، بایستی بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۷ صورت پذیرد.

 ۴۱۳۱۵۵ : درجه مقاومت به آتش و رده مجموعه های  لعابکاری نسوز شامل شیشه شفاف و نیمه شفاف برای استفاده در ساختمان باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۶ منطبق باشد.

۵۱۳۱۵۵ : شیشه های نقره اندودشده برای استفاده در سطوح خارجی ساختمانها باید با ضوابط استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۶۸۸ مطابق باشند.

۶۱۳۱۵۵ : نماهای شیشه ای باید در برابر باد مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان طراحی شوند، علاوه بر این نماهای شیشه ای باید قادر به تحمل نیروهای لرزه ای باشند.

۷۱۳۱۵۵ : محصول شیشه سلولی باید با الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۹۵۱ مطابقت داشته باشد.

۲۳۱۵۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۱۵۵ شیشه جام: اندازه گیری ابعاد، لب پریدگی، حبابها (حبابک و جوش)، زایده، تجزیه شیمیایی بر اثر رطوبت، رگه ها، پوسته، توخالی یا گودیها، رشته، لکه، سنگدانه، قطره، موجدار، خمدار (اندازه گیری خم شیشه)، لب برآمدگی، ترک سطحی

۲۲۳۱۵۵ شیشه ایمنی: الزامات و روش آزمون برای شیشه کاری ایمن در برابر ضربات در استاندارد ملی ایران شماره ۱۳۷۵۵-۱ ذکر شده است. برخی از ویژگیها شامل تعیین ستبرا، آزمون یکنواختی، آزمون خرد شدگی میشوند.

۳۲۳۱۵۵: استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.