دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۶-۵ استانداردها

۱۳۱۶۵ ویژگیها

۱۱۳۱۶۵ : ویژگی رنگها و پوششها باید، در صورت وجود استاندارد ملی، با آن مطابقت کند.

۲۱۳۱۶۵ : رنگهای تزیینی مورد استفاده در ساختمان باید بر پایه آب باشند.

۳۱۳۱۶۵ : دو لایه از این رنگها باید سطح را کاملاً بپوشاند.

۴۱۳۱۶۵ : اگر این رنگها برای سطوح خارجی ساختمانها بکاربرده میشود، باید در برابر شرایط محیطی، مانند UV، دما و رطوبت، یخبندان، مقاوم باشد و در کوتاه مدت (کمتر از ۵ سال) تخریب نشود.

۵۱۳۱۶۵ : رنگها و پوششها باید بر روی زیرکار مناسب و سازگار، که به طور صحیح و به اندازه نیاز آماده سازی  شده، بکاربرده شود.

۶۱۳۱۶۵ : پیش از پوشش، همه عیوب سطحی، ترکها و درزها، که ممکن است موجب نایکنواختی رنگ یا پوشش شود، باید درزگیری و بتونه کاری  شوند.

۷۱۳۱۶۵ : رنگها و پوششهای ساختمانی باید قابلیت کاربرد با قلم مو و غلتک (برای سطوح و بناهای کوچک) و پاشش (برای سطوح بزرگ) را داشته باشند.

۸۱۳۱۶۵ : لوازم چوبی معمولاً در کارگاهها و پارکتها پس از نصب پوشش داده میشوند.

لاکهای چوبی مصرفی در ساختمان باید بر پایه آب باشند.

۹۱۳۱۶۵ : ویژگیها و روشهای آزمون رنگدانه ها  برای استفاده در رنگی کردن مصالح ساختمانی پایه سیمانی، پایه آهکی و ترکیبات سیمانی – آهکی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۹ باشد. همچنین رنگدانه های مطابق این استاندارد را میتوان در ملات آهک خالص نیز مورد استفاده  قرار داد.

۱۰۱۳۱۶۵ : زمان گیرش اولیه سیمان با رنگدانه منفرد یا رنگدانه مخلوط که مطابق روش استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۹ اندازه گیری میشود، نباید از ۶۰ دقیقه کمتر باشد. اختلاف زمان گیرش اولیه مخلوطهای با رنگدانه منفرد یا رنگدانه مخلوط و بدون رنگدانه نباید از ۶۰ دقیقه بیشتر باشد.

۱۱۱۳۱۶۵ : زمان گیرش نهایی سیمان با رنگدانه منفرد یا رنگدانه مخلوط که مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۹ اندازه گیری میشود نباید از ۷۲۰ دقیقه بیشتر باشد.

۱۲۱۳۱۶۵ : مقاومت فشاری ۲۸روزه مخلوطهای با رنگدانه منفرد یا رنگدانه مخلوط که مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۹ اندازه گیری میشود، در مقایسه با مخلوط بدون رنگدانه نباید بیش از ۸ درصد کاهش داشته باشد، مگر آنکه تولید کننده کاهش قابل توجه مقاومت را به دلیل استفاده از رنگدانه ها  در مدارک مربوط به رنگدانه ها  ارائه نماید. مقدار مواد جامد بر مبنای درصد وزنی رنگدانه آماده شده با آب باید توسط تولیدکننده اظهار گردد.

۱۳۱۳۱۶۵ : مشخصات رنگ برای استخرهای شنا و سایر سطوح بتونی و ساختمانی باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۷ باشد.

۱۴۱۳۱۶۵ : ویژگی و شرایط استفاده از رنگها و جلاهای محافظ مورد مصرف برای حفاظت سازه های فولادی در برابر خوردگی بایستی مطابق با الزامات استانداردهای ملی ایران شماره های ۶۵۹۴ باشد.

۲۳۱۶۵ آزمایشهای استاندارد

۱۲۳۱۶۵ : آزمایشهای استاندارد شامل، اندازه گیری درصد مواد جامد، اندازه گیری زمان خشک شدن، تعیین گرانروی، تعیین دانسیته، تعیین مقاومت در شرایط مه نمکی (برای پوششها)، تعیین مقاومت در شرایط رطوبت صد در صد (برای پوششها)، تعیین قدرت پوشانندگی (برای رنگهای تزیینی)، تعیین مقاومت شستشو (برای رنگهای تزیینی)، اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و مکانیکی، شامل: مقاومت سایشی، ضربه و جاری شدن، تعیین مقدار ماده غیرفرار و مقاومت در برابر شرایط محیطی میباشند.

۲۲۳۱۶۵ : آزمایشها روی رنگدانه های مورد استفاده در موادپایه سیمانی شامل کنترل تاثیر روی خواص بتن شامل: ۱- زمان گیرش و مقاومت فشاری، ۲- ترکیب شامل: ترکیب شیمیایی رنگدانه، مواد محلول در آب، کلرید محلول در آب، مقدار کلرید کل، ۳- کسر وزن بعد از سرخ شدن، ۴- انتشار رادیواکتیو، ۵- آزادشدن مواد خطرناک، ۶- قدرت نسبی فام بخشی رنگ، ۷- مانده روی الک، ۸- مقدار pH، ۹- پایداری در برابر قلیایی، ۱۰- پایداری در برابر عوامل جوی، پایداری حرارتی، مقایسه رنگ با رنگدانه استاندارد و مقاومت در برابر نور میباشد.

۳۲۳۱۶۵ : استانداردهای مرجع این بخش در پیوست دوم ارائه شده اند.